ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ദൈവം കഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത ശക്തി പിശാചാണെന്ന് മറക്കരുതേ!! ഈ രണ്ടു ശക്തികളും ആത്മാവാണ് എന്നതും മറക്കരുത്!! ഇവര്ക്ക് ഇടയില് വ്യക്തമായ പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്!! "ദൈവം ആത്മാവാണ്" (യോഹന്നാന്‍ 4:24). ഈ രണ്ടു ശക്തികള്‍ക്കും മനുഷ്യരുടെ ജഡശരീരത്തെ സ്വാധീനിച്ച്, മനുഷ്യന്റെ ജഡമരണശേഷം അവന്റെ ആത്മാവിനെ, അതിന്റെ വാസ സ്ഥലത്തില്‍ കൊണ്ട് പോകുവാന്‍ സാധിക്കും!! ജഡമരണo നടക്കുന്ന അവസരത്തില്, കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകര്ഷിക്കുന്നതു പോലെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവ് ഈ രണ്ട് ശക്തികളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് എത്തിചേരുന്നു!! നാം എതു ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണക്ക് കീഴ്പെടുന്നോ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ആത്മാവ്‌ സ്വന്തം!!

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇത്തരത്തില്‍ പൊതുവില്‍ രണ്ടു ചേരിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നു!! യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് ഭൂമിയില് ഇടകലര്ന്നു ജീവിക്കുന്ന രണ്ടു തരം മനുഷ്യരെ അത്മീയമായി ഭിന്നിപ്പിച്ചു വേര്തിരിച്ചു, പാപം ചെയ്തു പിശാചിന്റെ പിടിയില് പെട്ടുപോയ ദൈവമക്കളെ തന്റെ ഭാഗം ചേര്ത്ത് അവര്ക്ക് പരിശുദ്ധ അത്മാവിലൂടെ നിത്യജീവന് കൊടുക്കാന്!! "ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് ഞാന് വന്നിരിക്കുന്നത് ..... .... " ( മത്തായി 10 :34 - 36), (ലൂക്ക 12:51). കാരണം, "ഒരു ഭി൪ത്യന് രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല" (ലുക്ക 16 :13). "നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്‍റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാന്‍ ശത്രുത ഉളവാക്കും. അവന്‍ നിന്‍റെ തല തകര്‍ക്കും. ... " (ഉല്‍പത്തി 3:15).

നിന്റെ സന്തതി (പിശാചിന്റെ സന്തതികള്) = പിശാചിന്റെ ആത്മപ്രേരണയില് മനുഷ്യന് അടിപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോള് ജന്മം കൊള്ളുന്ന മക്കള്!! സ്ത്രിയുടെ മക്കള് (ദൈവമക്കള്) = ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയില്മനുഷ്യര് അടിപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോള് ജന്മം കൊള്ളുന്ന ദൈവമക്കള്!! (റോമ8:14)  പൈശാചിക സന്താനങ്ങള് ഉദാ: കായേനും, ഒറ്റുകാരന് യൂദാസ് തുടങ്ങിയവര്!! ദൈവമക്കള് ഉദാ: ആബേല് യേശുവിനെ വളര്ത്തു പിതാവ് വി. ജോസഫ്‌ തുടങ്ങിയവര് ....

കടുത്ത പാപങ്ങള്ക്ക് (പൈശാചിക ആത്മാവിന്) അടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് മക്കളെ ജനിപ്പിച്ചാല്, പിന്നീട് വരുന്ന അനേകം തലമുറകള് പൈശാചിക മക്കളായി കുടുംബത്ത് ജനിക്കുവാനും, അങ്ങനെ അവര് വേറൊരു കാരണവും കൂടാതെ ദൈവകോപത്തില്പ്പെട്ടു നശിച്ചു പോകാനും ഇടവരും!! ദാവീതു രാജാവ് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം, തെറ്റു ചെയ്യാത്ത അദേഹത്തിന്റെ മക്കള് അനുഭവിച്ചു!! (2 സാമുവല് 12:10).

പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് എതിരായ ഗുരുതര പാപങ്ങള് ചെയ്തു പിശാചിനാല് പിടിക്കപെട്ടാല് പിന്നെ പ്രാര്ഥിച്ചാല് പോലും ഫലം ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പറയുന്നു!! (1 യോഹന്നാന് 5: 16) കാരണം, ദൈവം തന്നെയായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധആത്മാവ്‌ ആണ് മനുഷ്യനെ പിശാചില് നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത്!! പാപം ചെയ്തു പിശാചിന്റെ ബന്ധനത്തിലായ ദൈവമക്കള്ക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മോചനം ഉണ്ട്!!

ലോകത്തിലെ മനുഷ്യര് എല്ലാം സ്നേഹത്തില് പിശാചിന്റെ ആത്മാവിന് കീഴില്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കീഴില്‍!! ദൈവമക്കള് പിശാചിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങള്ക്ക് വഴങ്ങി പിശാചിന്റെ ആത്മാവിനെ വഹിച്ചു നടക്കുന്ന ശരീരവും മനസ്സും ഉള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഹൃദയ ബന്ധം മുറിക്കണം!! അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും അരുത്!! അവരുമായി ഹൃദയ പരിഛെദനം നടത്തണം!! (റോമ 2:28,29). അവര് എത്ര രക്ത ബന്ധം ഉള്ളവര് എങ്കിലും!! അത്തരത്തിലുള്ള അപ്പനെയും, അമ്മയെയും, ഭാര്യയെയും, മക്കളെയും, സഹോദരന്മാരെയും, സഹോദരിമാരെയും, ഹൃദയ ബന്ധം മുറിച്ച് ഹൃദയത്തില്നിന്ന്   ഉപേക്ഷിക്കണം!! (ലൂക്ക 14:26,27), (മാര്ക്കോസ് 10:29 - 31), (ലൂക്ക 21:15 - 19).

അവരുടെ സന്തോഷവും ദു:ഖവും ദൈവമകന്റെയോ മകളുടെയോ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കരുത്‌!! ഹൃദയത്തില് നിന്നുള്ള സ്നേഹബന്ധം വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് വെറുo ലോകമനുഷ്യര് എന്നപോലെ അവരോട് ഇടപെടാം!! ലോകപരമായ കാര്യങ്ങളില് ദൈവഹിതo ആരാഞ്ഞു അവര്ക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം !!  മരിച്ച തന്റെ പിതാവിനെ പോയി സംസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് അപേക്ഷിച്ച മനുഷ്യനോടു യേശു പറയുന്നത് "മരിച്ചവര് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ സംസ്കരിക്കട്ടെ, നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക" (മത്തായി 8 :21,22). എന്നാണ് !!
 
ദൈവമക്കള് തങ്ങളുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും, സഹോദരിമാരെയും അയല്ക്കാരെയും ദൈവ സ്നേഹത്തില് തങ്ങളുടെ ചേരിയില് അഥവാ ഗ്രൂപ്പില് നിന്ന് കണ്ടെത്തണം!! ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതി ആരും ദൈവ ഹിതപ്രകാരമുള്ള അപ്പനോ അമ്മയോ ആകണമെന്നില്ല!! ജനിച്ചു എന്ന് കരുതി ആരും ദൈവഹിത പ്രകാരം ഉള്ള മക്കളും ആകണമെന്നില്ല!! ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരിയുo സഹോദരനും മക്കളും അയല്ക്കാരനും ആകുവാന് ദൈവ സ്നേഹം എന്ന ശക്തി പരിശുദ്ധ ആത്മാവില് ഉള്ളില് കടന്നു വരണം !! വേര്പാടും വിശുദ്ധിയും പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതല് ദൈവത്മാവില് ശക്തരാകാം !!

താങ്കള്‍ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് സ്വന്തമെങ്കില്‍ താങ്കളില്‍ ഇനി പറയുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. "ഫലത്തില് ‍നിന്നാണ് വൃക്ഷത്തെ മനസിലാക്കുന്നത്" (മത്തായി 12:33). ദൈവികമായ സ്നേഹം, ആനന്തം, സമാധാനം, ക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്ഥത, സൗമ്യത, ആത്മസംയമനം ഇവ നിങ്ങളില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ദൈവാത്മാവിന്റെ കിഴില്‍ വസിക്കുന്നു!! എന്നാല്, ‍ ഇതിന്റെ വ്യാജ ദാനങ്ങള് പിശാചു ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുതേ!! ഉദാ: (സ്നേഹത്തിനു പൈശാചിക സ്നേഹം ഉണ്ടേ - മദ്യം, മറ്റു ജഡമോഹ സ്നേഹങ്ങള്‍ മുതലായ സ്നേഹങ്ങള്‍) ... (ആനന്തം- പൈശാചികമായ ആനന്തങ്ങള് ഉണ്ട് )

ഇനി പറയുന്ന ദാനങ്ങള്‍ നമ്മില്‍ ഉണ്ടെകില്‍ നാം പിശാചിന്റെ ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നുണ്ടന്നോ.. പിശാച്ച്‌ നമ്മില്‍ വസിക്കുന്നുണ്ടന്നോ മനസിലാക്കാം!! "വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി, ദുര്‍വി൪ത്തി, വിഗ്രഹ ആരാധന, ആഭിചാരം, ശത്രുത, കലഹം, അസൂയ, കോപം, മാത്സര്യ, ഭിന്നത, വിഭാകീയ ചിന്ത, വിദ്വഷം, മദ്യപാനം, മദിരോല്‍സവം ഇവയും ഇവക്ക് സാദ്ര്ശ്യമായ പ്രവര്ത്തികളും" (ഗലാത്തി 5:19-21). "വിഗ്രഹ ആരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യ ആസക്തി" (കോളോ.3:5). ഇവക്ക് അടിപെട്ടു ജീവിച്ചവന് യേശുവിന്റെ കരുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നിത്യനരകം മരണ ശേഷം ഉറപ്പ്!! പിശാചിന്റെ  മക്കള് തമ്മില് അടിച്ചും പരസ്പരം ദ്രോഹിച്ചും അശുദ്ധിപ്പെടുത്തി പൈശാചികമായിശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു !!

ഒരു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധന് ആകുന്നത്, "ദുഷ് ചിന്തകള്‍, കൊലപാതകം- (സ്വന്തം നാക്കുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാം എന്ന് മറക്കരുത്, ഓരോന്നും പരസ്യമായും രഹസ്യമായും പറയുമ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുക). പരസംഗം, വ്യഭിചാരം- (ആത്മീയ വ്യഭിചാരമുണ്ട്) മോഷണം, കള്ളസാക്ഷ്യം, പരദുഷണം ഇവകളാണ്.... (മത്തായി 15:19). ഇവയും പിശാചിന്റെ ദാനങ്ങള് തന്നെ!! ഇത്തരം ദാനങ്ങളും ദൈവാത്മാവിനെ മനുഷ്യരില് നിന്നും അകറ്റുന്നു !!

ലോകത്തിലുള്ള പിശാചിന്റെ ചേരിയില്പ്പെട്ടവരോട് ദൈവo ഇടപെടണമെങ്കില്, ലോകത്തിലുള്ള ദൈവ മക്കളുടെ പ്രാര്ഥന ദൈവത്തിനു ആവശ്യം!! കാരണം, പിശാച്ച് എന്ന ശക്തി പല പ്രപഞ്ചനിയമങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു!! ദൈവപൈതലിന്റെ പ്രാര്ഥന പ്രകാരം പിശാചിന്റെ ചേരിയില് ദൈവ ഇടപെടുമ്പോള് പ്രാര്ത്ഥിച്ച  ആളുടെ നേരെ പിശാച്ച് തിരിയുക സ്വഭാവികം!! അതിനാല് പ്രാര്ഥനക്കാര് പാപ സ്വഭാവങ്ങളും, വേര് പാടും വിശുദ്ധിയും പാലിച്ചു നില്ക്കണം!! ഓര്മ്മിക്കുക: ഒരിടത്ത് "ഒരു ജോബിനെ" പിശാച്ച് പരീക്ഷിക്കുമ്പോള്, മറുവശത്ത് പിശാചിന്റെ ചേരിയില്നിന്ന് ദൈവമകനെയോ മകളെയോ പിശാച്ച് പരീക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരില്, അനേകം ദൈവമക്കളെ ദൈവം പിശാചിന്റെ പിടിയില് നിന്ന് തന്റെ ദൂതന്മാരെ വിട്ട്, അവകാശം പറഞ്ഞു രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്!! എവിടെ ദൈവമക്കള് അന്ന്യായമായി കഷ്ട്ടം സഹിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അവിടെ ദൈവം കൂടുതല് ഇടപെടുന്നു. ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടായ്‌മ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു!!   ആകയാല് നമുക്കും ഈ ലോകത്തില് യേശു ക്രിസ്തുവില്, പരിശുദ്ധ ആത്മാവില്, ദൈവത്തിന്റെശക്തിയി
ല് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തില്, ദൈവകൃപയില്, ദൈവത്തിനായി, അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മയില് ഉറച്ചു നില്ക്കാം. ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ രാജ്യത്തില് അവിടുത്തോടൊപ്പം  നിത്യം വസിക്കാം.        ആമേന്........

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.