ആമുഖം.


ഖുര്‍ആന്‍, 114 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  ഏറ്റവും വലിയ അദ്യായം, 286 ആയത്തുകള്(സൂക്തങ്ങള്) ഉള്ള അദ്യായം 2 അല്‍ ബഖറ(പശു). ഏറ്റവും ചെറിയത്‌,  3 ആയത്തുകളുള്ള  അദ്ധ്യായം 108 കൌഥര്‍! അറബിക് ഭാഷയിലാണ് ഖുറാന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഖുര്ആന്  എന്ന പദത്തിന് "വായന" എന്നാണ് അര്ത്ഥം. 

മുഹമ്മദിന് ജീവിതകാലത്തു 23 വര്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്പില് അക്കാലത്തു കടന്നുവന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത മറുപടികള്; അല്ലാഹു പറഞ്ഞു... അത് മലക്ക് പറഞ്ഞു... അത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു...  എന്ന അടിസ്ഥാനത്തില് അതൊക്കെയും മറ്റാരോ എഴുതി, എല്ലാം ഓരോ ആയത്തുകളാക്കി!   അതില് നിന്ന്; (ആട് തിന്നുപോയി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന  ആയത്തുകള് ഒഴികെ)  عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها   കല്ലെറിയലിന്റെയും പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മുലകൊടുക്കേണ്ട ആയത്തുകള്‍ പത്തു തവണ വെളിപെട്ടപ്പോള്‍ ആ കടലാസ് എന്റെ തലയണക്കടിയില്‍വെച്ചു,  അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതന്‍ മരിച്ചപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ അദേഹത്തിന്റെ മരണത്തില്‍അസസ്വസ്തനായി, അപ്പോള്‍ ആ മെരുക്കിയ ആട് വന്നു ആ കടലാസ് തിന്നു). Reported 'Aisha (RA): ‘the verse of stoning and of suckling an adult ten times was revealed, and they were (written) on a paper and kept under my pillow. When the Messenger of Allah (PBUH) expired and we were occupied by his death, a goat entered and ate away the paper.’ (Sunan Ibn Majah, Vol. 3, Book 9, Hadith 1944). അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം; യാതൊരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാതെ,   ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി, മറ്റുചിലര് ഇടകലര്ത്തി ചേര്ത്തടുക്കി നിർമ്മിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് ഖുര്ആന്! 

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക; ഖുര്ആന് മലയാള പരിഭാഷയില്  ചില ആയത്തുകളുടെ രൂക്ഷത കുറക്കാന് ശരിയായ പരിഭാഷയുടെ അര്ദ്ധം മാറ്റി ബ്രാക്കറ്റില് ചില വാക്കുകള് ഇടയില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് (വളച്ചൊടിച്ചു വ്യാഖ്യാനിക്കാന് വേണ്ടി) പലപ്പോഴും കാണാം! എന്നാല്, ഇത്തരം ബ്രാക്കറ്റുകള്   മൂല ഭാഷയായ അറബി ഖുര്ആനില് കാണാന് സാധിക്കില്ല! ചിലർ ചില ആയത്തുകള്ക്ക്  അക്കാലത്തെ സാഹചര്യത്തില് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കാറുണ്ട്! എന്നാല്; സാഹചര്യങ്ങളും കാലങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആയത്തുകളുടെ അർദ്ധം മാറുമെന്ന് ഖുര്ആനില് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല! മാത്രമല്ല; ഖുറാനിലെ  എല്ലാ ആയത്തുകളും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുമ്പോലെതന്നെ എല്ലാക്കാലത്തും പാലിക്കേണ്ടതാണ്,(Amani Tafsir Page No:67) എന്ന് ഇസ്ലാംമതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു!!

AD.7 ആം  നൂറ്റാണ്ടില് അറേബ്യയില്  ഒരു ഏകീകൃത രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച നേതാവായിരുന്നു മുഹമ്മദ്. ഒരു മതനേതാവ് എന്നതു പോലെ തന്നെ, രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും നേതാവും, ന്യായാധിപനും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു! അദേഹത്തിനു ഖുറാന് ആയത്തുകള് AD.610 മുതല് AD. 632 വരെയുള്ള 23 വര്ഷങ്ങള് കൊണ്ട്‌ ഘട്ടം ഘട്ടമായി  ജിബ്‌രീല് മലക്ക് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നിന്നും നേരിട്ട് ഇറക്കികൊടുത്തു എന്നും, അദേഹം, ഖുറൈശി ബഹുദൈവ മതത്തിലെ അനേക ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നായ  അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് എന്നുംഅദേഹത്തെ ഒരു ജീവി പറത്തി  അറേബ്യയില്  നിന്നും നിമിഷങ്ങള് കൊണ്ട്‌ ഇസ്രായേലില് എത്തിച്ചുവെന്നും, അതിനു ശേഷം, അദേഹം ആ ജീവിയുടെ  പുറത്തു കയറി ഏഴു  ആകാശങ്ങള് താണ്ടി  സ്വര്ഗ്ഗത്തിലെത്തി,  അവിടം സന്ദര്ശിച്ചു തിരിച്ചും ഭൂമിയില് വന്നുവെന്നും, മുഹമ്മദ് അക്കാലത്ത് അവകാശപ്പെട്ടു! [ഖുര് ആന് 17:1&60. 53:13-18.  (Sahih Muslim,Vol.1,p.101].  അക്കാലത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ അനിയായികള് അദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച്‌ അദേഹത്തെ അനുസരിച്ചു. ഇക്കാലത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും അതുതന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അനുസരിക്കുന്നു!

''അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ (സ) വേദക്കാരെ പകർത്താറുണ്ടായിരുന്നു..... ...... [ഹദീസ് 5917]. 
 [Sahih al-Bukhari 5917, Book 77, Hadith 132].  അതിനാൽ തന്നെ; വേദക്കാരെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്ന മുഹമ്മദ്,  ബൈബിളിലെ കഥകളുടെ ശകലങ്ങൾ തന്റെ അനിയായികളോട് പറയുകയും,  പിന്നീട്  ഖുറാനിൽ പല അധ്യായങ്ങളിലും  അത്തരം അറിവുകൾ   അപൂർണമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നതായും  വായിക്കാന്  കഴിയും! 

താഴെ പറയുന്ന ഘണ്ടികകളില് ഖുര്ആനിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും, അവ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ നമ്പറുകളും അതിലെ ആയത്തുകളുടെ(വാക്യങ്ങളുടെനമ്പറുകളും ക്രമമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 

ഖുറാനും മുഹമ്മദും  അദേഹത്തിന്റെ അല്ലാഹുവും! 

1. നരകം നിറക്കാന്; മനുഷ്യരെ നിർമ്മിക്കുന്ന   മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു!

നരകം നിറക്കാന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹുവിനെ ഖുറാനില് കാണാം! "ജിന്നുകളില്‍ നിന്നും മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും ധാരാളം പേരെ നാം നരകത്തിന്‌ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്‌! ജിന്നുകള് മനുഷ്യര്‍ എന്നീ രണ്ടുവിഭാഗത്തെയും കൊണ്ട്‌ ഞാന്‍ നരകം നിറക്കുക തന്നെചെയ്യും".[ഖുറാന് 7:179,11:119, 32:13].

2. നരകം നിറക്കാന് വേണ്ടി,  മനുഷ്യരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു! മനുഷ്യരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതും അവരെ അക്രമികളും ക്രൂരന്മാരും ആക്കി തീര്ക്കുന്നതും മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു തന്നെ എന്ന് ഖുറാന് ആവര്ത്തിച്ചു പ്രക്ക്യാപിക്കുന്നു![ഖുറാന് 4:88,142,143, 5:18,40,41. 6:35,39,46,111,112,123,125. 7:178,186. 9:55. 10:107. 11:34. 13:33. 14:4,21. 16:9,36,37,93. 17:97. 18:17. 28:41. 30:29. 37:23. 39:36, 40:33,3442:44,4645:23.74:31].

3. നന്മഎന്തെന്ന് അറിയാതിരിക്കാന്, മനുഷ്യരുടെ ചെവികളും ഹൃദയങ്ങളും അടക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹും! വഴി പിഴച്ചമനുഷ്യര്, നല്ല കാര്യങ്ങള് കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാതെ, അവരെ നരകത്തില് വിടാന് വേണ്ടി അവരുടെ ചെവിയും ഹൃദയവും അടച്ചു മുദ്രവയ്ക്കുന്നതും മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹുതന്നെ എന്ന് ഖുറാന് വീണ്ടും പ്രക്ക്യാപിക്കുന്നു! [ഖുറാന് 2:6,76:25,1107:100,101. 9:127. 17:45,46. 26:200. 36:9. 45:23].
അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കാതെ ആരും ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കില്ല എന്ന് ഖുറാനില് തറപ്പിച്ചു പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു! [ഖുറാന് 74:56. 81:29]. "(നബിയേ,) അവര്‍ സന്‍മാര്‍ഗത്തിലായിത്തീരുവാന്‍ നീ കൊതിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ (അത്‌ വെറുതെയാകുന്നു. കാരണം) താന്‍ വഴികേടിലാക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു നേര്‍വഴിയിലാക്കുന്നതല്ല; തീര്‍ച്ച...". (ഖുറാന്  16:37). 

പാവം മനുഷ്യര് പിഴച്ചുപോയതിന്റെ കുറ്റവും മനുഷ്യരുടെ മേല്തന്നെ, മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു ആരോപിക്കുന്നതും ഖുറാനില് കാണാം! [ഖുറാന് 17:15.  39:41.  41:46].

4. ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു, മനുഷ്യരില് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പങ്ങള്!
 
അല്ലാഹുവിന്റെ പേരില് കള്ളം കെട്ടിചമച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്, മുഹമ്മദ് കൊടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച്‌ തള്ളുന്നത്, ഇസ്ളാംമതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്! അല്ലാഹുവിലും, അവന്‍റെ മലക്കുകളിലും, അവന്‍റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവന്‍റെ ദൂതന്‍മാരിലും, അന്ത്യദിനത്തിലും അവിശ്വസിക്കുന്നതും (സത്യനിക്ഷേതികള്),(വിശ്വാസകാര്യത്തില്‍) അല്ലാഹുവിനും അവന്‍റെ ദൂതന്‍മാര്‍ക്കുമിടയില്‍ വിവേചനം കല്‍പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകന്നതും, ഞങ്ങള്‍ ചിലരില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും, ചിലരെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്‌ പറയുന്നതും, അങ്ങനെ അതിന്നിടയില്‍ (വിശ്വാസത്തിനും അവിശ്വാസത്തിനുമിടയില്‍) മറ്റൊരു മാര്‍ഗം സ്വീകരിക്കുന്നതും, അല്ലാഹു മൂവരില്‍ ഒരാളാണ്‌ എന്ന്‌ പറയുന്നതും (ദൈവം ത്രിഏകന് എന്ന് പറയുന്നത്‌). അല്ലാഹു ഒരു സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാഹുവിനു പുറമേ വേറെ ആരെ എങ്കിലും വിളിച്ചു പ്രാര്ധിക്കുന്നത്! ബഹുദൈവ വിശ്വാസംഇവകളാകുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു ഭൂമിയില് മനുഷ്യര് ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പങ്ങള്! [ഖുറാന് 2:39,90, 217. 4:136, 4:150,151. 5:10,73. 6:21,93. 144,157. 10:17,40,68. 16:105, 29:68. 39:32,63. 41:52, 46:5. 61:7].

മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു ഖുറാനില് പറഞ്ഞു:.... "മറ്റൊരാളെ കൊന്നതിന്‌ പകരമായോ, ഭൂമിയില്‍ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിന്‍റെ പേരിലോ അല്ലാതെ വല്ലവനും ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാല്‍, അത്‌ മനുഷ്യരെ മുഴുവന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്‌ തുല്യമാകുന്നു. ....." [ഖുറാന് 5:32]. ഭൂമിയില് മനുഷ്യര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പങ്ങള്  എന്തൊക്കെ എന്ന് ഖുറാന് പറയുന്നത് മുകളിലെ ഘണ്ടികയില് നാം കണ്ടു! 

മുകളില് പറഞ്ഞ കുഴപ്പങ്ങള് ഭൂമിയില് ഉണ്ടാക്കുന്നവരേ മുഹമ്മദിന്റെ അനിയായികള് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "അല്ലാഹുവോടും അവന്‍റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും, ഭൂമിയില്‍ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവര്‍ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ, ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ, അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും എതിര്‍വശങ്ങളില്‍ നിന്നായി മുറിച്ചുകളയപ്പെടുകയോ, നാടുകടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമാകുന്നു. അതവര്‍ക്ക്‌ ഇഹലോകത്തുള്ള അപമാനമാകുന്നു.പരലോകത്ത്‌ അവര്‍ക്ക്‌ കനത്ത ശിക്ഷയുമുണ്ടായിരിക്കും" [ഖുറാന് 5:33].

5. പല നാമങ്ങളുള്ള ഖുറാനിലെ  അല്ലാഹു! ല്ലാഹുവനെ അല്ലാതെ വേറെ ആളെ വിളിച്ചു പ്രാര്ധിക്കുന്നവര് ഏറ്റവും വഴി പിഴച്ചവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു  പറയുന്നു: "അല്ലാഹുവിന്‌ ഏറ്റവും നല്ല പേരുകളുണ്ട്‌. അതിനാല്‍ ആ പേരുകളില്‍ അവനെ നിങ്ങള്‍ വിളിച്ചുകൊള്ളുക". "(നബിയേ,) പറയുക: നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹു എന്ന്‌ വിളിച്ചുകൊള്ളുക. അല്ലെങ്കില്‍ റഹ്മാന്‍ എന്ന്‌ വിളിച്ചുകൊള്ളുക. ഏതു തന്നെ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും അവന്നുള്ളതാകുന്നു ഏറ്റവും ഉല്‍കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങള്‍."17:110.  ".... അവന്‍റെതാകുന്നു ഏറ്റവും ഉല്‍കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങള്‍".[ഖുറാന്7:180. 17:110. 20:8.  59:24]. എന്നാല്; ഒരു നല്ല നാമത്തില് അല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചാല് അതും വലിയ കുഴപ്പം തന്നെ! NBനാമം  നാമവിശേഷണം എന്ന പ്രയോഗങ്ങള്  ഭാഷയില് ഉണ്ട്. എന്നാല്; മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹുവിനു വേറെ നാമം(പേരുകള്)  ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്; ഇവിടെ  പല സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്! മറിച്ച്; നാമവിശേഷണങ്ങള് ഉണ്ട് എന്നല്ല! 

6. നരകത്തെക്കുറിച്ച് അവര്ത്തിച്ചു പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! മുഹമ്മദു പറഞ്ഞ ഖുറാനിലെ കാര്യങ്ങള് അഗീകരിക്കാത്തവരെ നരകത്തില് ഇട്ടു വറക്കും, കരിക്കും, പുഴുങ്ങും, ഒളിച്ചുകൂടുന്ന ദുര്‍നീരുകള്‍ തീറ്റിക്കും, തിളച്ചവെള്ളം കുടിപ്പിക്കും, നരകത്തിന്റെ അടിയില് വളരുന്ന  സഖ്ഖൂം വൃക്ഷത്തിന്റെ പിശാചുക്കളുടെ തലകള്‍ പോലുള്ള കുല തീറ്റിക്കും! എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലവിധ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ച്, ഖുറാനില്  75ല് അധികം അധ്യായങ്ങളിലായി, 370തില് അധികം തവണകളില്   ആവര്ത്തിച്ചു പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരെ മാനസ്സികമായി ഭയപ്പെടുത്താന് പരിശ്രമിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു!!! 
[ഖുറാന്2:24,126,165,167,217. 3:4,11,12,56,91,116,129,162, 178,181,197.. 4:10,14,30,55,56,115,140,169. 5:10,29,36,72,86,94,95. 6:15,40,124,128.   7:4,36,38,41,59,136. 8:7,13,16,25,37. 9:3,17,34,35,63,68,73,74,81,101,113. 10:4,8,50,51,52,97. 11:3,16,20,26,30,102,103,106,113. 13:5,6,18,21,31,32,34,35. 14:2,7,16,17,22,29,30,42,44,47,49,50. 16:88,104,106,117. 17:8,10,39,63,82.  18:2,29,87,102. 19:37,68,70. 20:74. 21:18,29,41,99. 22:1,2,9,19,20,21,22,25,57. 23:103.24:19,23,57,63. 25:11,13,34,37,66,69.26:9427:5,90. 29:54,55. 31:6,7,21. 32:14,20,21,22. 33:8,64.34:5,12,38. 35:6,7. 36:7,63,64.37:23,38,55,57,64,67,68,127,163,17637:62-6738:14,16,27, 55-59,64. 39:13,24,25,26,32,40,54,60,61,71,72. 40:77,84,85. 41:6,13,16,17,19,23,24,25,27,28,40,50.  42:42,4544:11,16,43-48. 45:7,9,10,11,27,34. 46:8,18,20,21,24,34,35. 47:15.48:6,13. 50:24,25,26,30. 51:13,37,40,60. 52:11,14,18,27,47. 53:52-54.  54:16-21,30,31,37,46,4855:43,44. 56:41-56,93,94. 57:15,19,20. 58:4,8,15,16.  59:3.61:3. 64:5,10. 65:10. 66:6,9,10. 67:6-11. 68:33. 69:5,31,36,49,50.  70:1,2,3,8,15,16. 71:1,25. 72:15,23. 73:12,13. 74:10,26,29,30,31,35,42. 76:7,10,31. 77:1-15,31-34.  81:12. 82:14,15.  83:5,1684:10-12,24.  85:5,10. 87:12,13. 88:4-7,24. 89:13,25. 90:19,20.  91:14.  92:10.  98:6.  101:11. 107:4. 111:3].

7. തനിക്ക് എല്ലാം കഴിയും, എന്ന് ആവര്ത്തിച്ചു ഖുറാനില് പ്രക്ക്യാപിക്കുന്ന അല്ലാഹു! ആളുകളെ പിഴപ്പിച്ചു നരകം നിറക്കുന്നതില് നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം ധരിക്കുന്നതിനോ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതിനോ കഴിവുള്ളവന് എന്ന് ഖുറാനില് മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു  പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല! മാത്രമല്ല; ഒട്ടുമിക്ക  കാര്യങ്ങളിലും മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹുവിൻ പ്രവൃത്തിക്കാന്  മലക്കുകളുടെ സേവനം അഥവാ സഹായം ആവശ്യമായി വരുന്നതും  ഖുര്ആനില്  കാണാം!  എങ്കിലും; തന്റെ അല്ലാഹുവിന് എല്ലാം കഴിയും എന്ന് ഖുറാനില് ആവര്ത്തിച്ച്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു! [ഖുറാന് 2:284. 3:165,189. 5:40,120. 6:4.9:39.11:4. 16:77. 22:6. 24:45. 36:82. 40:68. 42:9,49,50. 46:33. 57:2.64:1. 65:12.67:1. 77:1].

8. മുഹമ്മദ്‌ പറഞ്ഞ ഖുറാനിലെ കാര്യങ്ങള് അനുസരിക്കുന്നവര്ക്ക്, തുടുത്ത മാറിടമുള്ള സമപ്രായക്കാരായ വെളുത്ത തരുണികളെ സ്വര്ഗത്തില് ഇണചേര്ത്ത് കൊടുക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രക്ക്യാപിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു! കൂടാതെ, ‘സല്‍സബീല്‍’ എന്ന മദ്യം ഒഴുകുന്ന അരുവികളും47:15, പൂന്തൊപ്പുകളും, മദ്യക്കോപ്പകളുമായി ചുറ്റി നടക്കുന്ന ബാലന്മാരും, മുത്തുകള് പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും അവിടെയുണ്ട് എന്ന്   ഖുറാനില് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. [ഖുറാന് 2:25. 3:15,136,195,198. 4:57 36:56. 37:48,49. 38:52,53.  44:54.  47:15. 52:20,24. 55:56, 72-74. 56:22,23, 34-37. 78:31-34. 83:25]. മദ്യം പൈശാചികമായ മ്ലേച്ഛവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതും ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു തന്നെ [ഖുറാന് 5:90]. 
NB:ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകൾക്ക്, ഇസ്ലാമിക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എന്ത് കൊടുക്കപ്പെടും എന്ന് ഖുറാനിൽ ഇല്ല! ചില മതഭ്രാന്തമാർ, സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാം ഇസ്ലാമിക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ലഭിക്കും എന്ന് വെറുതെ പറയാറുണ്ട്! അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം! മരിച്ചു പോയ സ്ത്രീകൾ, തങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലെ ഭർത്താവിനെതന്നെ  ഇസ്ലാമിക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഹൂറികൾ ഇല്ലാത്ത ഭർത്താവായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ! പിന്നെ അയാളുടെ ഹൂറികൾ??!! സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പന്നിയിറച്ചി കറിവച്ചതു കിട്ടുമോ??  വെളുത്ത ഹൂറികളുടെ തുടുത്ത മാറിടം, ഇണചേരല് എന്നിങ്ങനെ ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങള് ലക്ഷ്യവച്ചു ജീവിച്ചു  ജഡിക  വിചാരവികാരങ്ങളാല്;  വിവശനായി നടക്കുന്ന ഇവർ, എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കാമാസക്തമായ കണ്ണുകളോടെ നോക്കാന് സാധ്യത ഏറെയല്ലേ? പ്രിത്യേകിച്ചും ശരീരം മുഴുവൻ കറുത്ത തുണികൊണ്ട് മറച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ!

പുരുഷവിശ്വാസികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഓഫർ: 
അബൂദര് (റ) നിവേദനം: നി(സ) അരുളി: ''എന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ നിന്നും എന്റെയടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു എന്നോട് ഇപ്രകാരം സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു: അല്ലാഹുവിൽ യാതൊന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കത്തെ എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വല്ലവനും മരണമടഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും''. ഞാന് (അബൂദര്) ചോദിച്ചു: അവൻ കളവുനടത്തുകയും വ്യഭിചരിക്കുകയും ചെയ്താലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ? നബി(സ) പറഞ്ഞു: ''അതെ, അവൻ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്‌താലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും''. [ബുഖാരി 2. 23. 329].

അബൂദര്(റ) നിവേദനം:നബി(സ) അരുളി: ''ജിബ്രീൽ എന്നോടുപറഞ്ഞു: നിന്റെ സമുദായത്തില് നിന്ന് ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും ശിർക്ക്‌ ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവൻ വ്യഭിചരിച്ചാലും മോഷ്ടിച്ചാലും.''   [ബുഖാരി 4.54.445].

9. സ്ത്രികളെ കുറിച്ച് ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു പറയുന്നത്!
 
ഭാര്യമാര് ഒരു വസ്ത്രമാകുന്നു, ഭാര്യമാര് കൃഷിയിടങ്ങളാകുന്നു, ബഹുദൈവവിശ്വാസിനികള് നരകത്തില് പോകേണ്ടവര്, സ്ത്രികളെ അടിമകളാക്കാംപുരുഷന്മാര്ക്ക് വേണമെങ്കില് രണ്ടോ, മൂന്നൊ, നാലോ സ്ത്രികളെ വിവാഹം കഴിക്കാം, ആണിന്‌ രണ്ട്‌ പെണ്ണിന്‍റെതിന്‌ തുല്യമായ ഓഹരി, അനുസരണക്കേട്‌ കാണിക്കുമെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ ആശങ്കിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അടിക്കുക! അന്ന്യമതവിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളെയും അവരുടെ  ഭാര്യമാരെയും പെണ്മക്കളെയും അടിമകളാക്കാം! അടിമസ്ത്രീകളുമായി ലൈങ്കിക ബന്ധമാകാം! വേശ്വാവൃത്തിക്കു മടിക്കുന്ന അടിമസ്ത്രീകളെകൊണ്ട്നിർബന്ധിച്ചു 
വേശ്വാവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല!(24:33), ഭർത്താവ് ഉള്ള അടിമസ്ത്രീകളെയും ഭോഗിക്കാം![4:24].  [ഖുറാന് 2:187, 221, 223. 4:3,11,24,34,17623:6.  24:33. 33:50].

മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും  നരകം!  കാരണം;നബി പറഞ്ഞു: .... സ്ത്രീകൾ ശാപവാക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർ..... . ...... ഭര്‍ത്താവിനോട്‌ നന്ദികേടു കാണിക്കുന്നവർ..... , ..... ദീനും ബുദ്ധിയും കുറഞ്ഞവർ, .... (പ്രസവം, ആര്‍ത്തവം എന്നിവയുടെ) കുറേ ദിവസങ്ങള്‍ നമസ്കരിക്കാതെയും റമദാനില്‍ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാതെയും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവർ ..... മതത്തിന്‍റെ കുറവുള്ളവർ ........ ... (സ്വഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 1, ഭാഗം 1, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 132 (79). അബുബക്കറയിൽ നിന്ന്: നബി പറഞ്ഞു: ''തങ്ങളുടെ ഭരണ നേതൃത്വം ഒരു സ്ത്രീയിൽ അർപ്പിച്ച ജനത വിജയം പ്രാപിക്കുകയില്ല'' (ബുഹാരി ബുക്ക് 9 വോളിയം 88, 219). സ്വന്തമായി  വിവാഹം തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീ വ്യഭിചാരിണിയാണ് - Sunan Ibn Majah 1882, In-book reference: Book 9, Hadith 38, English translation: Vol. 3, Book 9, Hadith 1882.

"അനാഥകളുടെ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ (മറ്റു) സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ, നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊള്ളുക. എന്നാല്‍ (അവര്‍ക്കിടയില്‍) നീതിപുലര്‍ത്താനാവില്ലെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ ഒരുവളെ മാത്രം (വിവാഹം കഴിക്കുക.) അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അധീനത്തിലുള്ള അടിമസ്ത്രീയെ (ഭാര്യയെപ്പോലെ സ്വീകരിക്കുക.) ...". [ഖുറാൻ 4:3].
ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ തുല്ല്യ നീതി ആർക്കും പാലിക്കാന് സാധിക്കില്ല എന്നും മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു പറയുന്നു!!
"നിങ്ങള്‍ എത്രതന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഭാര്യമാര്‍ക്കിടയില്‍ തുല്യനീതി പാലിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കൊരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ (ഒരാളിലേക്ക്‌) പൂര്‍ണ്ണമായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ മറ്റവളെ കെട്ടിയിട്ടവളെപ്പോലെ വിട്ടേക്കരുത്‌....."[ഖുറാൻ 4:129]. NB: അടിമ സ്ത്രീകള് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല!

10. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും  ദോഷങ്ങളാല് പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന, ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ സര്വ്വ ജ്ഞാനി എന്ന് അവക്കാശപ്പെടുന്ന അല്ലാഹു! [ഖുറാന് 2:155.  3:186. 5:48,94. 6:53. 11:7. 14:6. 16:92. 18:7.  47:31. 64:15. 67:02. 72:17. 76:2].

11. യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും; അക്രമം ചെയ്യുവാനും; അന്ന്യമതക്കാരോട് പരുഷമായി പെരുമാറാനും കല്പ്പിക്കുന്നവനും, അക്രമത്തിലൂടെ രക്തസാക്ഷികളെ നിര്മ്മിക്കുന്നവനുമായ ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹും! "സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്‌ താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട്‌ നിങ്ങള്‍ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അവര്‍ നിങ്ങളില്‍ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. ... [9-123]. "അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും, അല്ലാഹുവും അവന്‍റെ ദൂതനും നിഷിദ്ധമാക്കിയത്‌ നിഷിദ്ധമായി ഗണിക്കാതിരിക്കുകയും, സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട്‌ നിങ്ങള്‍ യുദ്ധം ചെയ്ത്‌ കൊള്ളുക.[9:29]. [ഖുറാന് 2:194,216,218, 3:28,140,152,195. 4:74-77,84,91,95,102,104. 5:33,35,54. 8:1,16,39,41,65,66,72,74. 9:5,12,25,29,36,38-44,49,73,81,111,122, 123.  25:52.  29:6,69. 47:4. 48:16,29. 48:29. 49:15. 60:01. 61:11. 67:9], etc... 

12. ജിഹാദ്ചെയ്യിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! "വിശ്വസിക്കുകയും, സ്വദേശം വെടിയുകയും, അല്ലാഹുവിന്‍റെമാര്‍ഗത്തില്‍ ജിഹാദില്‍ ഏര്‍പെടുകയും ചെയ്തവരാരോ അവര്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാകുന്നു... "[ഖുറാന് 2:218].[3:195],[4:89,100].[8:74].[9:20]. അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ  ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ  നരകത്തിൽ പോകും!! [4:97].

പൊതുവിൽ രണ്ടു തരം ജിഹാദുകളാണ് ഉള്ളത്!  സ്വാഹിഹ്  ബുക്കാരി 1516 ഹദീസ് (അദ്യായം - ഹജ്ജ്,  ബുക്ക് 25, ഹദീസ് 4).

ഒന്നാമത്തെ ജിഹാദ്  ഹജ്ജാണ്!! 

രണ്ടാമത്തെ ജിഹാദ് ഇസ്ലാമിക സ്വർഗ്ഗത്തിനും, മതത്തിനും  വേണ്ടി  യുദ്ധം അഥവാ നശിപ്പിക്കലാണ്.  സുന ഇബിനുമാജയിലെ 2901 ഹദീസ്. (ബുക്ക് നമ്പർ  25, ഹദീസ് നമ്പർ 20) സ്ത്രീ വിശ്വാസികൾക്ക് യുദ്ധമില്ല,  പുരുഷ വിശ്വാസിക്കു മാത്രമുള്ളതാണ് യുദ്ധ ജിഹാദ്! (ഫത് ഹുൽ മു ഈ യിൻ മലയാളം പരിഭാഷ,  അദ്യായം  18 പേജ്  610, 616).   

നശിപ്പിക്കല്  അതായതു യുദ്ധം ജിഹാദ് പലതരം! 

അവിശ്വാസികളെ(അന്യ മതക്കാരെയും, മതം ഇല്ലാത്തവരെയും) തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഓടിച്ചുവിടുന്നതിനോ, അവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ, അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ, അവർക്കുള്ളത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, അധിനിവേശം നടത്തി ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ മതക്കാരെ കൊണ്ട് നിറക്കുവാനോ വേണ്ടി,  പലതരം യുദ്ധം (നശിപ്പിക്കല്) ജിഹാദുകള് ലോകത്തിൽ നടത്തുന്നത്; നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും! 

ഇതാ; ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ: 1.(തീവ്രവാദ ജിഹാദ്) അന്ന്യമതക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കുക, ഭയപ്പെടുതുക, പൊതുവഴി തടഞ്ഞു; പ്രർത്ഥന എന്ന പ്രഹസനം ദിവസവും പലതവണ  നടത്തി; പൊതുജനത്തെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുക!  ഓടിക്കുക, വസ്തുവകകള് തട്ടിയെടുക്കുക!  സ്വന്ത മതക്കാർ മാത്രമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ  ശരിയത്ത് നിയമാധികാരമുള്ള ചെറിയ പ്രദേശങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു പിന്നീട് അത് വിശാലമാക്കുക, അന്യമതക്കാരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചു നശിപ്പിക്കുക! 2.(രാഷ്ട്രീയ ജിഹാദ്) വോട്ടു ബാങ്ക് കാണിച്ചു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളെ നിശ്ശബ്ദരാക്കുക!  രാഷ്ട്രീയത്തില് കടന്നു കയറി സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുക; രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുക!! അധികാരം പിടിച്ച് ജനാധിപത്യ നിയമങ്ങളെ മാറ്റി, രാജ്യത്ത് ശരിയത്ത് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക! ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ പട്ടാളത്തിൽ തന്ത്രപ്രധാന തസ്തികളിൽ ജോലികളിൽ പ്രവേശിച്ചു സാവധാനം അട്ടിമറിക്കുക! രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളില് നിന്നും പൊതു പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും സർക്കാർ ജോലികളില് നിന്നും സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കുക! സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത്  തടയുക! 3.(വ്യപാര ജിഹാദ്) സ്വന്ത സമുദായത്തിന്റെ മാത്രം വ്യപാരങ്ങള് വളർത്തുക!കച്ചവട ഇടപാടുകളിൽ തരം കിട്ടിയാൽ അന്യ മതക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുക! 4.(ലൗ ജിഹാദ്) പ്രണയം നടിച്ചു അന്യമതത്തിലെ ആളുകളെ പാട്ടിലാക്കിമതത്തിൽ ചേർക്കുക;സ്വന്തം മതത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചു അന്യമതത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ സൗഹൃദത്തിലാക്കി മയക്കുമരുന്നുകൊടുത്തു നഗ്‌ന ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ ദുരുപയോഗിക്കുക! അടിമകളാക്കുക! 5.(മാധ്യമ ജിഹാദ്)  സ്വന്തമതത്തില് പെടാത്തവരുടെ   മാധ്യമങ്ങൾ പൂട്ടിച്ചു അവരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കുക! സ്വന്തമാധ്യമങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് മതം വളർത്തുക! മതപരമായ കാര്യങ്ങളില് നിലനിൽപ്പിനായി "താഖ്യയ" (taqiyah in  Arabic). (നുണപറച്ചില്) 6.(വസ്ത്രജിഹാദ്‌) അന്യമതക്കാരെയും തങ്ങളുടെ മതപരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ധരിപ്പിക്കുക! 7.(ഭക്ഷണ ജിഹാദ്) മറ്റുള്ള മതക്കാരെയും ഉപവാസം എടുപ്പിക്കാൻ ഹോട്ടലുകള് മുതലായവ അടച്ചിടുക! അന്ന്യം മസ്ഥർ വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധങ്ങളും മറ്റുവസ്തുക്കളും ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കാനും, ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം സ്വന്തമത അനിയായികളെ നിയമിക്കുവാനും വേണ്ടി ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് പണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക! മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ  കാർക്കിച്ചു  തുപ്പി ഹലാലാക്കുക! ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ മാതൃകയാക്കുന്ന നബിചര്യ ഇതാണ്, വായിക്കുക:   ''......അങ്ങനെ ഞാന്‍ (എന്റെ വീട്ടില്‍) വന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും വന്നു, ആളുകള്‍ക്ക് മുന്നേ നടന്നു. എന്നിട്ട് അവള്‍ (ജാബിറിന്റെ ഭാര്യ) പാചകം ചെയ്യാനുള്ള  മാവ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, പ്രവാചകന്‍  അതില്‍ തുപ്പുകയും അതില്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.  എന്നിട്ട് പ്രവാചകന്‍ ഞങ്ങളുടെ മണ്‍പാത്രത്തിന് അടുത്ത് ചെന്ന് അതില്‍ ഉള്ള ഇറച്ചി കഷണങ്ങളിലും തുപ്പി. അതില്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു..''  (ബുഖാരി: വോളിയം 5, പുസ്തകം 59, നമ്പര്‍ 428). 8.(വിദ്യാഭ്യാസജിഹാദ്) പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളിൽ കടന്നുകയറി കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതൽ മതം ബലമായി പഠിപ്പിക്കുക! കടുത്ത വർഗ്ഗീയ വാദികളാക്കുക!  9.(ജനസംഖ്യ ജിഹാദ്) മറ്റു മതക്കാരെ ജനഖ്യയിൽ പിന്നിലാക്കാന് പെൺകുട്ടികളെ ചെറുപ്രായത്തില് വിവാഹം നടത്തി കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക,  ദാരിദ്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുക!,  അന്യമതക്കാരോടും മതമില്ലാത്തവരുടെയും പണം തെണ്ടി വാങ്ങുക!, മറ്റു മതസ്ഥർ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കുക, അവിടെ സന്തമതക്കാരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക! അന്യമതക്കാരുടെ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും  തട്ടിയെടുക്കുക! അന്യ സമുദായത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർക്കിടയിൽ  മയക്കുമരുന്ന്, മറ്റു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ  വിൽക്കുക, വിതരണം ചെയ്യക! വന്ധ്യയുണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം രഹസ്യമായി കൊടുക്കുക! വാക്സിനുകൾ  എടുക്കാതെ അന്യ മതസ്ഥരായവർക്ക് ഇടയിൽ നടകുന്നു  പകർച്ച വ്യാധികൾ അവർക്കു  പരത്തി, അവരെ നശിപ്പിക്കുക! സ്വന്തമതത്തിലെ സ്ത്രീകളെ അന്യമതസ്ഥർ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കാന് ബഹു ഭാര്യാത്വം! വാഹന അപകടം ഉണ്ടാക്കിആളുകളെ കൊല്ലുക! 10.(ധനപരമായജിഹാദ്) രാജ്യത്തിനു കൊടുക്കേണ്ട നികുതി വെട്ടിക്കുക, കള്ളനോട്ടടിക്കുക, മറ്റു വ്യാജ പണഇടപാടുകൾ നടത്തുക, അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പണം മതം വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുക! അന്യമതസ്ഥരുടെ ഭൂമി വാങ്ങി കൂട്ടുക! അന്യമതസ്ഥരുടെ സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുക!  11.(കല, സാംസ്കാരിക, മത ജിഹാദുകള്)  ഇവ സ്വന്തം മതം വളർത്താനും മറ്റുള്ളവരെ തളർത്താനും തകർക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക!മറ്റുമതക്കാരുടെ ആരാധനകള്, ആചാരങ്ങൾ, മത ചിന്ഹങ്ങള്, ആരാധനആലയങ്ങൾ, മതപുസ്തകങ്ങള്, മുതലായവയെ  അവഹേളിക്കുക, ആക്ഷേപിക്കുക, നശിപ്പിക്കുക, അവരുടെ പ്രചരണം നിരോധിക്കുക!  സ്വന്തമതം മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക! അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് തടയുക! സ്വന്ത  മതം ഭൂരിപക്ഷമായാൽ കലാകാരന്മാരെയും കലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിനോദ ഉപാധികളും നിരോധിക്കുക! 12(നിയമ ജിഹാദ്) ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് മതം ഇല്ലാത്തവരെയും അന്യ മതസ്ഥരെയും നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തു ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക! കോടതികളിൽ ജഡ്ജിമാരായി നുഴഞ്ഞുകയറുക, മതകോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുക, പോലീസ് സേനയിൽ കടന്നുകയറി സമൂഹത്തിൽ മതത്തിന്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കുക etc.... NBഇവ ലോകത്തില്  നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇസ്ലാംമത ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളിലോ പ്രദേശങ്ങളിലോ പരിശോധിക്കുക! സ്വന്തസമുദായത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രേമവിവാഹം നടത്തി മറ്റൊരു സമുദായത്തിലേക്ക് പോയാൽ, അവരെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി; അവർക്ക് ഊരുവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സമുദായം, ഇത്തരം രാജ്യദ്രോഹികളും ക്രിമിനിലുകളുമായ തീവ്രവാദികളെ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയുകയോ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയോ ഇല്ല! 

13. കുറ്റവാളിയെ  ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിനുപകരം നിരപരാധികളെ കൊല്ലണം എന്ന് ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! "സത്യവിശ്വാസികളേ, കൊലചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തില്‍ തുല്യശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക എന്നത്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രനു പകരം സ്വതന്ത്രനും, അടിമയ്ക്കു പകരം അടിമയും, സ്ത്രീക്കു പകരം സ്ത്രീയും (കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ്‌)... [ഖുറാന് 2:178] & [4:92] സ്വതന്ത്രന് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോള് സ്വതന്ത്രനെ കൊല്ലുന്നത്!  അതുപോലെ തന്നെ  സ്ത്രി അല്ലായിരിക്കാം സ്ത്രിയെ കൊല്ലുന്നത്! അടിമ അല്ലായിരിക്കും അടിമയെ കൊല്ലുന്നത്! പക്ഷെ, ആയത്ത് പറയുന്നത് എന്ത്? ഗോത്ര വര്ഗ്ഗക്കാര് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ചെയ്യുക! അവരുടെ ആളുകളെയും കൊല്ലുക. കണ്ണിനു പകരം കണ്ണ് .പല്ലിനു പകരം പല്ല്! .. "O you who believe, equivalent execution in warfare has been decreed for you in the case of mass killings; the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female. Whoever is forgiven anything by his brother, then it is to be followed with good deeds and kindness towards him; that is alleviation from your Lord, and a mercy. Whoever transgresses after that, he will have a painful retribution".(QURAN 2:178).

14. ഒരിക്കല് കൊടുത്ത ആയത്തുകള്; തരം പോലെ പിന്നിട് മാറ്റിപ്പറയുന്ന ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! "വല്ല ആയത്തും നാം ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ പകരം അതിനേക്കാള്‍ ഉത്തമമായതോ അതിന്‌ തുല്യമായതോ നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്‌.." [ഖുറാന് 2:10613:39. 22:52]. ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ:  "ഇനിമേല്‍ നിനക്ക്‌ (വേറെ) സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ അനുവാദമില്ല. ഇവര്‍ക്ക്‌ പകരം വേറെ ഭാര്യമാരെ .... ......" [33:52]. മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാർ നില്ക്കു നിൽക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലാഹു; ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വീണ്ടും ഇറക്കി!   "(പ്രവാചകപത്നിമാരേ,) നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, നിങ്ങളെക്കാള്‍ നല്ലവരായ ഭാര്യമാരെ അദ്ദേഹത്തിന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ പകരം നല്‍കിയേക്കാം......  ....."[ഖുറാൻ 66:5].

15. മുഹമ്മദിന്റെ  അല്ലാഹു പറയുന്നത് എല്ലാം പാലിച്ചാലും നിത്യമായ രക്ഷ(വിജയം) ഉറപ്പില്ല എന്ന് ഖുറാനിലെ അല്ലാഹുതന്നെ  ആവര്ത്തിച്ചു പലതവണ  പ്രക്ക്യാപിക്കുന്നു!   "നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക. നിങ്ങള്‍ അനുഗൃഹീതരായേക്കാം..." [ഖുറാന് 3:132,200. 5:35. 6:155.  7:204. 22:77. 24:31. 36:45. 46:9. 62:10]. മരണശേഷം, മുഹമ്മദിനെയും അദേഹത്തിന്റെ അനിയായികളേയും കൊണ്ട്   എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് അറിയില്ല  എന്ന് പോലും   അദേഹത്തിന്റെ  അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി     ഖുറാനില് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! [ഖുറാന് 46:9].
 
16. മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! "സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സുകളില്‍ ഞാന്‍ ഭയം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ്‌. അതിനാല്‍ കഴുത്തുകള്‍ക്ക്‌ മീതെ നിങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കൊള്ളുക. അവരുടെ വിരലുകളെല്ലാം നിങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യുക. ......[8:12]. ഓര്മ്മിക്കുക: സത്യനിക്ഷേതികള്  അതായത് മുഹമ്മദ്  ഖുറാനില് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നിക്ഷേതിക്കുന്നവര്! [ഖുറാന് 3:1518:1259:2].  NB: മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹുവിന് സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സുകളിൽ സ്നേഹവും കരുണ്യവും സമാധാനവും ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല!!ഇട്ടുകൊടുത്താല് വെട്ടിക്കൊല നടക്കില്ലല്ലോ!! സർവ്വ ചരാചരങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികളോട്  ഇങ്ങനെ പരസ്പരം വെട്ടികൊല്ലാൻ പറയുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും തനിക്ക് എല്ലാം കഴിയും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആള് !! 

17. യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരേയും ഒരിക്കലും  ഉറ്റ മിത്രങ്ങളാക്കെരുത് എന്ന് കല്പ്പിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! "സത്യവിശ്വാസികളേ, യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരേയും നിങ്ങള്‍ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത്‌...."[ഖുറാന് 5:51]. ഈ ആയത്തിനെ പിന്താങ്ങുന്ന ഒരു ഹദീസ് നോക്കിക്കോളൂ:
അബു ഹുറയ്റ നിവേദനം: റസൂല്‍ പറഞ്ഞു: ജൂതന്മാരോടോ ക്രിസ്ത്യാനികളോടോ നിങ്ങള്‍ സലാം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കരുത്. അവരെ നിങ്ങള്‍ വഴിയില്‍ കണ്ടു മുട്ടിയാല്‍ അവരോടു പ്രയാസം പ്രകടമാക്കണം.’ (സഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 3, ഭാഗം 39, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 13 (2167). അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്, ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതരെയും മുഴുവനായി പുറത്താക്കുന്നത് വരെയും വിശ്രമമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ്. (https://sunnah.com/muslim/32/75) മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹും;  യഹൂദരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ  ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും ഇട്ടുകൊടുക്കും (ഖുർആൻ 5:64). ഈ ആയത്തിനെ പിന്താങ്ങുന്ന ഒരു ഹദീസ് നോക്കിക്കോളൂ:അബു ഹുറയ്റ നിവേദനം: റസൂല്‍ പറഞ്ഞു: ജൂതന്മാരോടോ ക്രിസ്ത്യാനികളോടോ നിങ്ങള്‍ സലാം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കരുത്. അവരെ നിങ്ങള്‍ വഴിയില്‍ കണ്ടു മുട്ടിയാല്‍ അവരോടു പ്രയാസം പ്രകടമാക്കണം.’ (സഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 3, ഭാഗം 39, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 13 (2167). അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്, ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതരെയും മുഴുവനായി പുറത്താക്കുന്നത് വരെയും വിശ്രമമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ്. (https://sunnah.com/muslim/32/75).  മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹും;  യഹൂദരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ  ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും ഇട്ടുകൊടുക്കും (ഖുർആൻ 5:64). നബി പറഞ്ഞു: ‘ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ്‌ നാളില്‍ മുസ്ലീങ്ങളില്‍ പെട്ട ചില ആളുകള്‍ പര്‍വ്വതം പോലുള്ള പാപങ്ങളുമായി വരും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവര്‍ക്ക്‌ പൊറുത്തു കൊടുക്കും. അവ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയോ ജൂതരുടെയോ മേല്‍ വെക്കും.’ (സ്വഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 3, ഭാഗം 49, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 51 (2767).​

“ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിന്‍റെ നാളില്‍ ഓരോ മുസ്ലീമിന് പകരവും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെയോ, ജൂതനെയോ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളും. എന്നിട്ട് അവനോട് പറയും: ‘ഇത് നിനക്ക് നരകത്തില്‍ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്’ (സ്വഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 3, ഭാഗം 49, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 49). നബി പറഞ്ഞു: ‘ഒരു മുസ്ലീമും മരിക്കുന്നില്ല; അല്ലാഹു അവന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെയോ ജൂതനെയോ നരകത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ.’ (സ്വഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 3, ഭാഗം 49, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 50). ഇബ്നു ഉമര്‍ നിവേദനം: നബി പറഞ്ഞു: ‘തീര്‍ച്ചയായും നിങ്ങള്‍ ജൂതന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോള്‍ അവരെ നിങ്ങള്‍ വധിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും. ഒരു കല്ല്‌ പറയും: ‘ഹേ, മുസ്‌ലിം, ഇതാ ഒരു ജൂതന്‍. വരൂ, അവനെ വധിക്കൂ.’ (സഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 3, ഭാഗം 52, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 79 (2921). അബൂഹുറയ്റ നിവേദനം: റസൂല്‍ പറഞ്ഞു: ‘മുസ്‌ലിംകള്‍ ജൂതന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതുവരെ അന്ത്യനാള്‍ സംഭവിക്കുകയില്ല. അപ്പോള്‍ മുസ്‌ലിംകള്‍ അവരെ കൊന്നുകളയും. അങ്ങനെ കല്ലിന്‍റെയും മരത്തിന്‍റെയും പുറകില്‍ ജൂതന്‍ ഒളിച്ചിരിക്കും. അപ്പോള്‍ കല്ലും മരവും പറയും: ‘ഓ, മുസ്‌ലിം... അല്ലാഹുവിന്‍റെ ദാസാ, ഇതാ ഒരു ജൂതന്‍ എന്‍റെ പിറകില്‍ (ഒളിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു). വരൂ, എന്നിട്ടവനെ വധിക്കൂ.’ ഗര്‍ഖദ്‌ മരം ഒഴികെ. (അത് അങ്ങനെ പറയുകയില്ല). കാരണം അത് ജൂതന്മാരുടെ മരത്തില്‍പ്പെട്ടതാണ്.’ (സഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 3, ഭാഗം 52, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 82 (2922).


18. കണക്കിൽ പിഴച്ചുപോയ ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! ഗര്ഭധാരണ കാലാവതിയേയും കുട്ടികളുടെ മുലയൂട്ടല് കാലാവതിയേയും കുറിച്ച് ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു പറയുന്നത്! "...മാതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങള്‍ക്ക്‌ പൂര്‍ണ്ണമായ രണ്ടു കൊല്ലം മുലകൊടുക്കേണ്ടതാണ്‌.........[ഖുറാന്  2:233]. "മാതാവ്‌ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ അവനെ ഗര്‍ഭം ധരിക്കുകയും, പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ അവനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്‍റെ ഗര്‍ഭകാലവും മുലകുടിനിര്‍ത്തലും കൂടി മുപ്പത്‌ മാസക്കാലമാകുന്നു. [ഖുറാന് 46:15]. മുലയൂട്ടേണ്ടത് രണ്ടുകൊല്ലം അതായത് 24 മാസം! ഗര്ഭകാലവും മുലകുടികാലവും കൂടി ആകെ 30 മാസവും! ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ഗര്ഭത്തില് ആയിരിക്കുന്ന മാസങ്ങള്  30-24= 6.

19. മനുഷ്യരുടെ  നേരെ തന്ത്രങ്ങള് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! ".....അല്ലാഹു നന്നായി തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവനാകുന്നു".[ഖുറാന് 3:54. 7:99. 8:30. 10:2. 13:42].

20. ഭൂമിക്കുമുകളില് ഏഴു ആകാശങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയ ഖുറാനിലെ അല്ലാഹും! "നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ മീതെ ബലിഷ്ഠമായ ഏഴു ആകാശങ്ങള്‍ നാം നിര്‍മിക്കുകയും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വിളക്ക്‌ നാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു". "ചന്ദ്രനെ അവിടെ ഒരു പ്രകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യനെ ഒരു വിളക്കുമാക്കിയിരിക്കുന്നു".71:16 "ഏറ്റവും അടുത്ത ആകാശത്തെ നാം ചില വിളക്കുകള്‍ കൊണ്ട്‌ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെ നാം പിശാചുകളെ എറിഞ്ഞോടിക്കാനുള്ളവയുമാക്കിയിരിക്കുന്ന......" 67:5. "സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവന്‍ (തന്‍റെ നിയമത്തിന്‌) വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവയോരോന്നും നിശ്ചിതമായ ഒരു പരിധി വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നു".35:13.  "ചന്ദ്രന്‌ നാം ചില ഘട്ടങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത്‌ പഴയ ഈന്തപ്പഴക്കുലയുടെ വളഞ്ഞ തണ്ടുപോലെ ആയിത്തീരുന്നു".36:38,39. [ഖുറാന് 2:29. 23:17. 35:13, 36:38,39. 65:12.  67:3,571:15,16.  78:12].

21. ഖുറാനെ കുറിച്ച് ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹും പറയുന്നത്: "നീ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചില്‍ നിന്ന്‌ അല്ലാഹുവോട്‌ ശരണം തേടിക്കൊള്ളുക".16:98. ഖുറാനിലെ അദ്യായത്തിന് തുല്യമായ ഒരു അദ്ധ്യായം നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരൂ എന്ന് മനുഷ്യരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! "മാതൃനഗരി (മക്ക) യിലും അതിന്‍റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ളവര്‍ക്ക്‌ നീ താക്കീത്‌ നല്‍കുവാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള  ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാന്!"[6:92]. "അറബിഭാഷയിലുള്ള ഖുര്‍ആന്‍ ഉമ്മുല്‍ഖുറാ (മക്ക)യിലുള്ളവര്‍ക്കും അതിനു ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ക്കും  താക്കീത്‌ നല്‍കുവാന്‍ വേണ്ടി!"[42:7]. "തീര്‍ച്ചയായും നാം ഇതിനെ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഖുര്‍ആന്‍ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയാകുന്നു" [ഖുറാന്43:3]. രോഗങ്ങൾക്ക് ''ശമനം'' ഖുറാനിലുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു: ''സത്യവിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ ശമനവും കാരുണ്യവുമായിട്ടുള്ളത്‌ ഖുര്‍ആനിലൂടെ നാം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു''.[17:82]. NB: "യാതൊരു ദൈവദൂതനെയും തന്‍റെ ജനതയ്ക്ക്‌ (കാര്യങ്ങള്‍) വിശദീകരിച്ച്‌ കൊടുക്കുന്നതിന്‌ വേണ്ടി, അവരുടെ ഭാഷയില്‍ (സന്ദേശം നല്‍കിക്കൊണ്ട്‌) അല്ലാതെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല".[ഖുറാന്14:4]. ഖുറാന് ചരിത്ര വിവരണം നല്കുന്നതാണ്! വചനങ്ങള്‍ക്ക്‌ പരസ്പരം സാമ്യമുള്ളതും ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്ന വചനങ്ങളുള്ളതുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം! നിങ്ങള്‍ ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്ന്‌ സൌകര്യപ്പെട്ടത്‌ ഓതിക്കൊണ്ട്‌ നമസ്കരിക്കുക.  ഖുര്‍ആന്  അല്ലാഹുവിന്റെ പക്കല് നിന്നല്ല എങ്കില് അതില്‍ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തും. ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടായാൽ വേദപുസ്തകം വായിച്ചവരോട്  ചോദിക്കുക എന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു!! "ഇനി നിനക്കു നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിനെപ്പറ്റി നിനക്ക്‌ വല്ല സംശയവുമുണ്ടെങ്കില്‍ നിനക്ക്‌ മുമ്പുതന്നെ വേദഗ്രന്ഥം വായിച്ച്‌ വരുന്നവരോട്‌ ചോദിച്ചു നോക്കുക...[10:94].  [ഖുറാന് 4:82. 6:92. 10:38,94. 11:13. 12:2,3. 16:98. 17:88. 20:113.26:195. 39:23,28. 42:7. 43:3. 73:20]. NB: ഓർമ്മിക്കുക; ഹദീസുകള് നോക്കി ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാന് മുഹമ്മദിന്റെ അള്ളാഹുപറഞ്ഞിട്ടില്ല!! 

22. വൈരുദ്ധ്യം ഖുറാനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കല് നിന്നല്ല!!  "ഖുര്‍ആനിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? അത്‌ അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പക്കല്‍ നിന്നുള്ളതായിരുന്നെങ്കില്‍ അവരതില്‍ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു."[4:82]. ഇതാ  വൈരുദ്ധ്യം> "നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ മാതാക്കള്‍ക്ക്‌ തുല്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവര്‍ (അബദ്ധമാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്‌.) അവര്‍ (ഭാര്യമാര്‍) അവരുടെ മാതാക്കളല്ല. അവരുടെ മാതാക്കള്‍ അവരെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകള്‍ അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. തീര്‍ച്ചയായും അവര്‍ നിഷിദ്ധമായ വാക്കും അസത്യവുമാണ്‌ പറയുന്നത്‌." [58:2].  "പ്രവാചകന്‍ സത്യവിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ സ്വദേഹങ്ങളെക്കാളും അടുത്ത ആളാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യമാര്‍ അവരുടെ മാതാക്കളുമാകുന്നു."[33:6].

23. കേവലം അഞ്ചു ശാപവാക്ക്യങ്ങള് മാത്രലുള്ള ഖുറാനിലെ 111ആം   ആദ്യായത്തിനുപോലും തുല്യമോ മികച്ചതോ ആയ, ഒരു ആദ്യായം എങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ടുവരുവാന്  ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു!  
1.അബൂലഹബിന്‍റെ ഇരുകൈകളും നശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്‍ നാശമടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 2.അവന്‍റെ ധനമോ അവന്‍ സമ്പാദിച്ചുവെച്ചതോ അവനു ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല. 3.തീജ്വാലകളുള്ള നരകാഗ്നിയില്‍ അവന്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്‌. 4. വിറകുചുമട്ടുകാരിയായ അവന്‍റെ ഭാര്യയും. 5. അവളുടെ കഴുത്തില്‍ ഈന്തപ്പനനാരുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കയറുണ്ടായിരിക്കും. (ഖുര്‍ആന്‍. അദ്ധ്യായം 111 മസദ്).
"അദ്ദേഹം (നബി) അത്‌ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ്‌ എന്നാണോ അവര്‍ പറയുന്നത്‌? (നബിയേ,) പറയുക: എന്നാല്‍ അതിന്ന്‌ തുല്യമായ ഒരു അദ്ധ്യായം നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരൂ. അല്ലാഹുവിന്‌ പുറമെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സാധിക്കുന്നവരെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ സത്യവാന്‍മാരാണെങ്കില്‍".[ഖുറാന് 10:38, 2:23, 11:13,17:88].


24. മനുഷ്യ സൃഷ്ട്ടിയെ കുറിച്ച് ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്: മനുഷ്യരേ, ഒരേ ആത്മാവില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്ട്ടിച്ചു! കറുത്ത ചെളി പാകപ്പെടുത്തിയുണ്ടാക്കിയ (മുട്ടിയാല്‍) മുഴക്കമുണ്ടാക്കുന്ന കളിമണ്‍ രൂപത്തില്‍ നിന്ന്‌ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു! ഒരു ബീജകണത്തില്‍ നിന്ന്‌ സൃഷ്ടിച്ചു. മണ്ണില്‍ നിന്നും,പിന്നീട്‌ ബീജത്തില്‍ നിന്നും, പിന്നീട്‌ ഭ്രൂണത്തില്‍ നിന്നും, അനന്തരം രൂപം നല്‍കപ്പെട്ടതും രൂപം നല്‍കപ്പെടാത്തതുമായ മാംസപിണ്ഡത്തില്‍ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചത്‌. വെള്ളത്തില്‍ നിന്ന്‌ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു! [ഖുറാന് 4:1. 6:2. 15:26. 16:4. 22:5. 23:12-14. 25:54. 30:20. 32:7,8. 35:11. 36:77. 38:71. 40:67. 49:13. 55:14. 76:2. 77:20. 80:19. 86:6. 96:2].

25. ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു മനുഷ്യര്ക്ക് കല്പ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്! കുതിരകള്  കോവര്‍കഴുതകള്, കഴുതകള്,..  [ഖുറാന് 16:8. 40:79]. 

26. ഖുറാനില് പരാമര്ശിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ഉറുമ്പുകള്: "അങ്ങനെ അവര്‍ ഉറുമ്പിന്‍ താഴ്‌വരയിലൂടെ ചെന്നപ്പോള്‍ ഒരു ഉറുമ്പ്‌ പറഞ്ഞു: ഹേ, ഉറുമ്പുകളേ, നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പാര്‍പ്പിടങ്ങളില്‍ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക. സുലൈമാനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സൈന്യങ്ങളും അവര്‍ ഓര്‍ക്കാത്ത വിധത്തില്‍ നിങ്ങളെ ചവിട്ടിതേച്ചു കളയാതിരിക്കട്ടെ". [ഖുറാന് 27:18]. 

27. വേദക്കാരുടെ (ക്രിസ്‌തിയാനികളുടെ) അല്ലാഹുവും(ദൈവവും) മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹും ഒരുവന് തന്നെ എന്ന്  പറയാന് കല്പ്പിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹും!
"വേദക്കാരോട്‌ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലല്ലാതെ നിങ്ങള്‍ സംവാദം നടത്തരുത്‌- അവരില്‍ നിന്ന്‌ അക്രമം പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരോടൊഴികെ. നിങ്ങള്‍ (അവരോട്‌)പറയുക: ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒരുവനാകുന്നു. ഞങ്ങള്‍ അവന്‌ കീഴ്പെട്ടവരുമാകുന്നു.[ഖുറാന് 29:46]. 
യേശുവിനുശേഷം മറ്റൊരു സദ്വാര്ത്ത (സുവിശേഷം) ലോകത്തിനു അല്ലാഹു(ദൈവം) കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു സംവാദത്തിനു വരുന്ന വേദക്കാര്ക്ക്‌ സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം !

28. ജന്മം തന്നു  വളര്ത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളോട് മക്കള്ക്കുള്ള  സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന്,  ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു പറയുന്നു"സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളും സത്യവിശ്വാസത്തേക്കാള്‍ സത്യനിഷേധത്തെ പ്രിയങ്കരമായി കരുതുകയാണെങ്കില്‍ അവരെ നിങ്ങള്‍ രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളായി സ്വീകരിക്കരുത്‌. നിങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ആരെങ്കിലും അവരെ രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവര്‍ തന്നെയാണ്‌ അക്രമികള്‍".[ഖുര്‍ആന്‍ 9:23].   

29. സ്വന്ത വളര്ത്തു പുത്രൻ സൈദിന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ, അവന് ജീവിച്ചിരിക്കെ മുഹമ്മദിനു കെട്ടിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഖുറാനിലെ അല്ലാഹു! യുദ്ധം ചെയ്തു പിടിച്ചെടുത്ത അടിമ സ്ത്രികളെ കൂടാതെ; മറ്റു സ്ത്രികള് മുഹമ്മതിനു അവരുടെ ശരീരംദാനം ചെയ്താല്, അതും അദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാന് അനുവതിക്കുന്ന അദേഹത്തിന്റെ അല്ലാഹു! കൂടാതെ; മുഹമ്മദിന്റെ  അനിയായികള്ക്ക് ആരോടൊക്കെ ലൈംങ്കിക ബന്ധമാകാം എന്ന് ഖുറാനില് മുഹമ്മദിന്റെ  അല്ലാഹു  പറയുന്നു: 

"....അല്ലാഹു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നിന്‍റെ മനസ്സില്‍ നീ മറച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ നീ പേടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ നീ പേടിക്കുവാന്‍ ഏറ്റവും അര്‍ഹതയുള്ളവന്‍ അല്ലാഹുവാകുന്നു. അങ്ങനെ സൈദ്‌ അവളില്‍ നിന്ന്‌ ആവശ്യം നിറവേറ്റികഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവളെ നാം നിനക്ക്‌ ഭാര്യയാക്കിത്തന്നു. തങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്‍മാര്‍ അവരുടെ ഭാര്യമാരില്‍ നിന്ന്‌ ആവശ്യം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്‌ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സത്യവിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌ യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയത്രെ അത്‌. ....[ഖുറാന് 33:37].

"നബിയേ, നീ വിവാഹമൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരായ നിന്‍റെ ഭാര്യമാരെ നിനക്ക്‌ നാം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു നിനക്ക്‌ (യുദ്ധത്തില്‍) അധീനപ്പെടുത്തിത്തന്ന കൂട്ടത്തില്‍ നിന്‍റെ വലതുകൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ (അടിമ) സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടുപോന്നവരായ നിന്‍റെ പിതൃവ്യന്‍റെ പുത്രിമാര്‍, നിന്‍റെ പിതൃസഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാര്‍, നിന്‍റെ അമ്മാവന്‍റെപുത്രിമാര്‍, നിന്‍റെ മാതൃസഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാര്‍ എന്നിവരെയും (വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.) സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ സ്വദേഹം നബിക്ക്‌ ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കില്‍ അതും (അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.) ഇത്‌ സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക്‌ മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും അവരുടെ വലതുകൈകള്‍ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരുടേയും കാര്യത്തില്‍ നാം നിയമമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ നമുക്കറിയാം. നിനക്ക്‌ യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയത്രെ ഇത്‌.[33:50,51,52]. 

മുഹമ്മദ്, ആറു വയസുകാരി ആയിഷയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും; ഒൻപതാമത്തെ വയസില് അവളുമായി 52 കാരനായ മുഹമ്മദ്; ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു! ഇതിന്റെ തെളിവിവുകള് > [Hadith of Bukhari, volume 5, Book 58, 234], [Bukhari vol. 7, Book 62, 65] , [Hadith of Muslim, volume 2, 3309] , [Hadith of the Sunan of Abu Dawud, volume 2, 2116] , [The History of Tabari", volume 9, page 131] , (Sahih Muslim, Book 008, Number 3311) ,  (Sahih Muslim, Book 031, Number 5981) , (Sunan Abu Dawud, Book 41, Number 4914).ഇവയൊക്കെയാണ്. അതിനാല് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നിശ്ചിത വിവാഹ പ്രായമില്ല! 

NB: മുഹമ്മദിനെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്; സത്യവിശ്വാസിനിയായ  സ്ത്രീകള് സ്വദേഹം ‌ ദാനം ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിച്ചു ഭോഗിക്കുന്നത് ഒഴികെ മറ്റുള്ളത് മാതൃകയാക്കാം!!

30. ധനം  കൊടുത്തു ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്യാൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആയത്ത്!!
"....അവരില്‍ നിന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ വല്ല സുഖവുമനുഭവിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്കുള്ള വിവാഹമൂല്യം ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയില്‍ നിങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. ബാധ്യത (വിവാഹമൂല്യം) നിശ്ചയിച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം തൃപ്തിപ്പെട്ട്‌ വല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കുറ്റമൊന്നുമില്ല.   .....". (ഖുര്ആന് 4:24). വേശ്വാവൃത്തിക്കു  മടിക്കുന്ന അടിമ സ്ത്രീകളെകൊണ്ട്; നിർബന്ധിച്ചു വേശ്വാവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ അള്ളാഹു (ഖുര്ആന്  24:33).

31. ഖുര്ആനില് പരാമർശിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനുള്ള  3 പെണ്മക്കള്! "ലാത്തയെയും ഉസ്സയെയും പറ്റി നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വേറെ മൂന്നാമതായുള്ള മനാത്തയെ പറ്റിയും (സന്താനമായി) നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആണും അല്ലാഹുവിന്‌ പെണ്ണുമാണെന്നോ?" [ഖുർആൻ  53:19-22].

32. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പോയവരെ കൊന്ന് കളയാനാണ്  ഖുര്‍ആന്‍ കൽപ്പിക്കുന്നത്! "അവര്‍ അവിശ്വസിച്ചത് പോലെ നിങ്ങളും അവിശ്വസിക്കുകയും, അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയായിത്തീരുകയും ചെയ്യാനാണ് അവര്‍ കൊതിക്കുന്നത്‌. അതിനാല്‍ അവര്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ മാര്‍ഗത്തില്‍ സ്വന്തം നാട് വിട്ടുവരുന്നതു വരെ അവരില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ മിത്രങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് പോകരുത്‌. എന്നാല്‍ അവര്‍ പിന്തിരിഞ്ഞ് കളയുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളവരെ പിടികൂടുകയും, അവരെ കണ്ടുമുട്ടിയേടത്തുവെച്ച് നിങ്ങളവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക......"[ഖുര്‍ആന്‍ 4:89]. 
അതേക്കുറിച്ചു ഹതിസുകള്  എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം...
SahihBukari (52:260) - "...The Prഠphet said, 'If somebody (aMusIim) discards his reIigion, kiII him.' "
SahihBukari (84:57) - [In the words of]"AIIahsApostIe, 'Whoever changed his lsIamic reIigion, then kill him.'"
SahihBukari (89:271) - A man who embraces lsIam, then reverts to Judalsm is to be killed according to "the verdict of AIIah and his apostIe.
aI-Muwatta of lmamMaIik (36.18.15) - "The Messenger of AIIah said, "If someone changes his reIigion - then strike ഠff his head."
മുത്ത് ചോദിച്ചു: 'ഇതാരാണ്?'. അബുമൂസ പറഞ്ഞു: 'ഇയാള് ജൂതനായിരുന്നു, പിന്നീട് മുസലീമായി. പിന്നെ വീണ്ടും അവന്റെ മതത്തിലേക്ക്, മോശമായ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ജൂതനായി.' മുത്ത് പറഞ്ഞു: 'ഇവന് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വരെ അതായത് അ്ലാഹുവിന്റേയും അവന്റെ ദൂതന്റേയും വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതു വരെ ഞാന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയില്ല.' ..... പിന്നീട് അബുമൂസ അപ്രകാരം കല്പിക്കുകയും അവന് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.(സ്ഹീഹ് മുസലീം, വാല്യം 3, ഭാഗം 33, ഹതീസ് നമ്പര്. 15).

33. മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു; ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികളല്ലാത്ത; മറ്റു മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്! സൃഷ്ടികളില്‍ മോശപ്പെട്ടവര്‍! ജന്തുക്കളില്‍ വെച്ച്‌ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവര്‍! "തീര്‍ച്ചയായും വേദക്കാരിലും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിലുംപെട്ട സത്യനിഷേധികള്‍ നരകാഗ്നിയിലാകുന്നു. അവരതില്‍ നിത്യവാസികളായിരിക്കും. അക്കൂട്ടര്‍ തന്നെയാകുന്നു സൃഷ്ടികളില്‍ മോശപ്പെട്ടവര്‍"[98:6]. "തീര്‍ച്ചയായും അല്ലാഹുവിന്‍റെ അടുക്കല്‍ ജന്തുക്കളില്‍ വെച്ച്‌ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവര്‍ സത്യനിഷേധികളാകുന്നു. ആകയാല്‍ അവര്‍ വിശ്വസിക്കുകയില്ല"[8:55]. (പട്ടികള്ക്കും, പന്നികൾക്കുമൊപ്പം) ''......ബഹുദൈവവിശ്വാസികള്‍ അശുദ്ധര്‍ തന്നെയാകുന്നു......''[ഖുറാൻ 9:28]. "സത്യവിശ്വാസികള്‍ സത്യവിശ്വാസികളെയല്ലാതെ സത്യനിഷേധികളെ മിത്രങ്ങളാക്കിവെക്കരുത്‌. - അങ്ങനെ വല്ലവനും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അല്ലാഹുവുമായി അവന്ന്‌ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല...."[3:28]. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യാ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധമോ, തീവ്രവാദി ആക്രമണമോ ഉണ്ടായാൽ; ഇന്ത്യയിലെ ചില  ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികള്; പാക്കിസ്ഥാന് പട്ടാളക്കാരോടോ തിവ്രവാദികളോടോ എതിർക്കാതിരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം:  ''യാതൊരു വിശ്വാസിക്കും മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ കൊല്ലാന്‍ പാടുള്ളതല്ല;......  ........''[ഖുറാൻ 4:92]. ഓർമ്മിക്കുക; ഇവയൊക്കെയാണ്; നാം കൊടുക്കുന്ന നികുതിപ്പണം കൊണ്ട്; മദ്രസകളിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ തലയിൽ കയറ്റി വിടുന്ന ആശയങ്ങൾ!

NB: പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക!!
 
1. നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഉണ്ട്, പക്ഷേ എത്ര വട്ടം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഇല്ല! നിസ്കരിക്കുമ്പോള്‍ കൈ കെട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഇല്ല!

2. ചേലാകര്‍മ്മം(സുന്നത്)ചെയ്യണം എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഇല്ല!

3. ഹജ്ജ്‌ നിര്‍വ്വഹിക്കണം എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഹജ്ജ്‌ എങ്ങനെ നിര്‍വ്വഹിക്കണം എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഇല്ല!

4. ഉംറ ചെയ്യണം എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഉംറ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഇല്ല!

5. സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഉണ്ട്, പക്ഷേ സക്കാത്ത് എത്ര ശതമാനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ ഇല്ല!

6. ഒരുമനുഷ്യന് മുസ്ലീമാകാനുള്ള ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ശഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലല്‍ ആണല്ലോ, ആ ശഹാദത്ത് കലിമ എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് പോലും ഖുര്‍ആനില്‍ ഇല്ല!!

7. മുഹമ്മദ് മരിച്ചുകഴിഞ്ഞു ആര് കലീഫയാകണം എന്നോ, കലീഫയാകുവാന് വേണ്ടവര്ക്ക് എന്ത് യോഗ്യതവേണമെന്നോ ഖുര്  ആനില് ഇല്ല!

8. നമസ്ക്കരിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുമെന്ന് ഖുര്  ആനില്  ഇല്ല!

9. ഹജ്ജ് ചെയ്താല് സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുമെന്ന് ഖുര്  ആനില്  ഇല്ല! 

10. നോമ്പ് പിടിക്കണമെന്നോ, നോമ്പ് പിടിച്ചാല് സ്വർഗ്ഗം  ലഭിക്കുമെന്നോ ഖുര്  ആനില് ഇല്ല!

11. എല്ലാമനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ സ്നേഹിക്കണമെന്നോ എല്ലവർക്കും  നന്മ ചെയ്യണമെന്നോ ഖുറാനിൽ പറയുന്നില്ല!

12. ജനാധിപത്യമോ, ജനങ്ങളാല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളോ ഖുര്ആനിൽ  ഒരിടത്തും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.


എന്നാല്‍...

1. "മുഹമ്മദിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയായികളെയും മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് അറിയില്ല" എന്ന് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട്  അദ്ദേഹത്തിന്റെ അള്ളാഹു പറയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു!!  "പറയുക: ഞാന്‍ ദൈവദൂതന്‍മാരില്‍ ഒരു പുതുമക്കാരനൊന്നുമല്ല. എന്നെക്കൊണ്ടോ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടോ എന്ത്‌ ചെയ്യപ്പെടും എന്ന്‌ എനിക്ക്‌ അറിയുകയുമില്ല..." [ഖുറാന് 46:9].

2. മുഹമ്മദിന് ആരെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം, ലൈംങ്കികമായി ബന്ധപ്പെടാം  എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ. 33:50,51,52).

3. മുഹമ്മദിന് ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പെരുമാറാം എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.33:51).

4. മുഹമ്മദിനോട്‌ ഭാര്യമാര്‍ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് ഖുര്‍ആനില്‍ കല്പനയുണ്ട് (സൂറാ. 33:30-33).

5. മുഹമ്മദിന്‍റെ ഭാര്യമാരെ മുഹമ്മദ്‌ മൊഴി ചൊല്ലിയാല്‍ പകരം അവരെക്കാള്‍ നല്ല ഭാര്യമാരെ അല്ലാഹു മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കും എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.66:5).

6. മുഹമ്മദിന്‍റെ ഭാര്യമാരോട് മറ്റുള്ളവര്‍ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.33:53).

7. മുഹമ്മദിന്‍റെ ഭാര്യമാര്‍ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോള്‍ ധരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രമാണ് എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ. 33:59).

8. മുഹമ്മദിന്‍റെ ഭാര്യമാര്‍ അന്യപുരുഷന്മാരോട് അനുനയസ്വരത്തില്‍ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.33:32).

9. മുഹമ്മദിന്‍റെ ഭാര്യമാരോട് വീടുകളില്‍ അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്ന കല്പനയും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറ.33:33).

10. വളര്‍ത്തു പുത്രന്‍റെ ഭാര്യയില്‍ നിന്ന് വളര്‍ത്തു പുത്രന്‍ ആവശ്യം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ വളര്‍ത്തുപുത്രന്‍റെ ഭാര്യയെ മുഹമ്മദിന് ഭാര്യയായി കൊടുത്ത കാര്യവും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.33:37).

11. മുഹമ്മദിന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കല്പനകളും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറ.33:50).

12. മുഹമ്മദിന്‍റെ ഭാര്യമാര്‍ വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളാകുന്നു എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.33:6, മാതാക്കള്‍ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നെ വേറെ ആര്‍ക്കും വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പറ്റില്ല. സൂറാ.33:53-ല്‍ ഇത് കല്പനയായി പറയുന്നുമുണ്ട്).

13. മുഹമ്മദ്‌ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ആരുടേയും പിതാവല്ല എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.33:40, അതായത്; മുഹമ്മദ്‌ ആരുടേയും പിതാവല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് ആരെ വേണമെങ്കിലും കെട്ടാം!

14. ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുമായുള്ള കരാറുകളില്‍ നിന്ന് മുഹമ്മദ്‌ ഒഴിവുള്ളവനായി മാറി എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.9:1).

15. മുഹമ്മദിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവരുടെ കൈകാലുകള്‍ ഇരുവശത്തു നിന്നായും വെട്ടിക്കളയുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അവരെ നാടുകടത്തുകയോ അതുമല്ലെങ്കില്‍ കുരിശില്‍ തറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട്. (സൂറാ.5:33).

16. മുഹമ്മദിനെ എതിര്‍ത്തു നില്‍ക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു നരകത്തിലിട്ടു പൊരിക്കുമെന്നും അവരവിടെ നിത്യവാസികള്‍ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (9:63).

17. അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദിനെയും അനുസരിക്കണം എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.64:12).

18. യുദ്ധത്തില്‍ നേടിയെടുക്കുന്ന കൊള്ളമുതലുകള്‍ അല്ലാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.8:1).

19. കൊള്ളമുതലില്‍ പങ്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കില്‍ കൊള്ളയടിക്കാന്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ കൂടെ വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോള്‍ യുദ്ധമുതലിന്‍റെ അഞ്ചിലൊന്ന് മാത്രം അല്ലാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും കൊടുത്താല്‍ മതി എന്നൊരു ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ഫോര്‍മുലയും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.8:41).

20. മുഹമ്മദിനെ കാണാന്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ചയും കൊണ്ടേ ചെല്ലാവൂ എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.58:12).

21. ആരും തിരുമുല്‍ക്കാഴ്ചയും കൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കാണാന്‍ വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോള്‍ ‘നമസ്കാരം നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും സക്കാത്തു കൊടുക്കുകയും അല്ലാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനേയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ മതി’ എന്ന വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ആയത്തും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.58:13).

22. മദീനയിലും ചുറ്റുപാടും ഉള്ള ആളുകള്‍ മുഹമ്മദിനെ വിട്ട്‌ പിന്‍മാറി നില്‍ക്കാനോ, മുഹമ്മദിന്‍റെ കാര്യം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവരവരുടെ (സ്വന്തം) കാര്യങ്ങളില്‍ താല്‍പര്യം കാണിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.9:120).

23. മുഹമ്മദിനെതിരെ ഗൂഡാലോചന നടത്തരുത് എന്ന് ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.58:9).

24. മുഹമ്മദിന് വഴിതെറ്റിയിട്ടില്ല എന്നും മുഹമ്മദ്‌ ദുര്‍മ്മാര്‍ഗ്ഗിയല്ല എന്നും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.53:2).

25. മുഹമ്മദിന് ഭ്രാന്തില്ല എന്നും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.52:29).

26. മുഹമ്മദ്‌ എന്ന പേര് കേട്ടാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ മുഹമ്മദിന് സമാധാനം കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി സ്വലാത്ത്‌ ചൊല്ലണം എന്നും ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് (സൂറാ.33:56).

ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പാലിക്കാന് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി മലക്കിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന "ഖുർആൻ" എന്ന  പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കൂ!! 

"സത്യവിശ്വാസികളേ, ഭക്ഷണത്തിന്‌ (നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും) നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സമ്മതം കിട്ടുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ നബിയുടെ വീടുകളില്‍ നിങ്ങള്‍ കടന്നു ചെല്ലരുത്‌. അത്‌ (ഭക്ഷണം) പാകമാകുന്നത്‌ നിങ്ങള്‍ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരാകരുത്‌. പക്ഷെ നിങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ കടന്ന്‌ ചെല്ലുക. നിങ്ങള്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല്‍ പിരിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞ്‌ രസിച്ചിരിക്കുന്നവരാവുകയും അരുത്‌. തീര്‍ച്ചയായും അതൊക്കെ നബിയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു. എന്നാല്‍ നിങ്ങളോട്‌ (അത്‌ പറയാന്‍) അദ്ദേഹത്തിന്‌ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. സത്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ അല്ലാഹുവിന്‌ ലജ്ജ തോന്നുകയില്ല. നിങ്ങള്‍ അവരോട്‌ (നബിയുടെ ഭാര്യമാരോട്‌) വല്ല സാധനവും ചോദിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളവരോട്‌ മറയുടെ പിന്നില്‍ നിന്ന്‌ ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. അതാണ്‌ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ക്കും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ സംശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്‌. അല്ലാഹുവിന്‍റെ ദൂതന്‌ ശല്യമുണ്ടാക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ പാടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്‌ ശേഷം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങള്‍ വിവാഹം കഴിക്കാനും പാടില്ല. തീര്‍ച്ചയായും അതൊക്കെ അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ ഗൌരവമുള്ള കാര്യമാകുന്നു."(ഖുര്‍ആന്‍ 33:53).  കേവലം; ഒരു മനുഷ്യൻപോലും  പറയാന് ലജ്ജിക്കുന്നകാര്യം; ലജ്ജകൂടാതെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിതാവ് പറയുമോ?? അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തരം താഴുമോ?? ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു?? ആർക്കു വേണ്ടി പറഞ്ഞു?? അഥവാ ഒരു ശക്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുഹമ്മദിനു പറയാൻ തോന്നിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ശക്തി ആരാണ്?? എന്തിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞു?? ചിന്തിക്കൂ....

ഖുറാനിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്  മനസ്സിലാക്കാനും അനുസരിക്കാനും, ന്യായീകരിക്കാനും, ഹദീസുകള് പഠിക്കണം, പ്രവാചക ചര്യ പഠിക്കണം  എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഹദീസ് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കൂ!  ഒരു കാര്യം ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വിധിക്കുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ചു  ഖുര്ആനിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ  വിധിക്കുക!  ആ കാര്യം ഖുറാനിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കില് മാത്രം  ഹദീസുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുപോലെ വിധിക്കുക! ഹദീസുകളിലും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കില് മാത്രം പണ്ഡിതമാർ പറയുമ്പോലെ വിധിക്കുക! (Sunan an-Nasai 5399, Ref: Book 49, Hadith 21).

NB:     ഇതുവായിച്ച പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ദയവായി ഈ അദ്യായം കോപ്പിയെടുത്തോ, ഈ പേജിന്റെ ലിങ്ക്> http://www.thebiblesecrets.com/2015/11/blog-post.html <സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ കോപ്പി പെയ്‌സ്റ്റ് ചെയ്തോ മറ്റു രണ്ടുപേരെ എങ്കിലും അറിയിക്കൂ! അങ്ങനെ നമ്മുടെ വരും തലമുറയെ ഈ കൊടിയ ആപത്തില് നിന്നും രക്ഷിക്കൂ!! അപേക്ഷയാണ്!!  ലൗ ജിഹാദിൽ യുവതി യുവാക്കൾ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാണ്,‌  ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ അദ്ധ്യായം 21 >> http://www.thebiblesecrets.com/2014/02/blog-post_24.html  <<വായിക്കൂ!! മറ്റുള്ളരെയും കോപ്പികളെടുത്തു അറിയിക്കൂ!!

ലേഖനത്തിനു കടപ്പാട്: 
1.അജ്ഞാതനായ എഴുത്തുകാരന്റെ
 സോഷ്യല് നെറ്റ് വര്ക്ക്   ആര്ട്ടിക്കിള്.
2.വിക്കിപീഡിയ.
3.ഖുറാന് വാക്ക്യങ്ങള്: മലയാളം യുണിക്കോട്:
  http://quranmalayalam.com/quran/uni/u23.html