ലൗ ജിഹാദിന്റെ   ചതികുഴിയിൽ പെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ!


1. യേശുവിന്റെ ജനനം മനുഷ്യ അപ്പനില് നിന്നുമല്ല!! എന്നാല്, മറ്റ് പ്രവാചകന്മാര്എല്ലാം മനുഷ്യ അപ്പനില് നിന്ന് ജന്മം എടുത്തു!! "ക്രിസ്തു" അഥവാ "ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും" ജനിച്ചത്(ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്) യഹോവ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന; പരിപൂർണ്ണനായിനിലകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന  ഏക ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്! ക്രിസ്തുവാണ്  യേശു! ക്രിസ്തു, ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു! ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ "സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു!

2. ആദി  മനുഷ്യന് "ആദം" മനുഷ്യഅപ്പനില്ലാതെ മണ്ണില് നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോള് "യേശു" ദൈവത്തില് നിന്ന്  പുറപ്പെട്ടുവന്ന അവിടുത്തെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമായ ''ക്രിസ്തുവിൽ''  മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ടു!   
 
3. യേശു മാത്രം സകല ആത്മീയ നിയമങ്ങളും ഭൗതിക നിയമങ്ങളും പുര്ണമായി അനുഷ്ഠിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തില് ഭൂമിയില് ജീവിതം തികച്ചു ദൈവനീതി തികച്ചു!!

4. മിക്ക മനുഷ്യരും (പ്രവാചകര് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചിലര് ഉള്പ്പടെ)  തങ്ങളെ കൊല്ലാന് വന്നവരെ   മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ട്  തിരിച്ച് ആക്രമിച്ചു!!  എന്നാല്,   യേശു  -   താന് മരിച്ചാലും മൂന്നു ദിവസത്തിനകം പുനര്ജ്ജീവിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവനായി, മരണത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് തോറ്റു ഓടി പോകാതെ,  ധീരമായി യഥാര്ഥ ദൈവ നീതിക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തില്  മരണം വരിച്ചു, മരണത്തെ ജയിച്ചു തിരികെ ജീവിച്ചു!! 
  
5. യേശുവിന്റെ കല്പ്പനയെ പ്രകൃതി ശക്തികള് പോലും അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിളില് അനേകം തവണ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു!! 
"കാറ്റിനോട് വെള്ളത്തോടും ഇവന് കല്പ്പിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ." (ലൂക്കാ 8:25).

6. യേശുക്രിസ്തുമാത്രം ഭൂമിയെ വിധിക്കാന് വീണ്ടും വരും എന്ന് അനേകം തവണ ബൈബിളില് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല് മറ്റു പ്രവാചകന്മാര് ആരും അങ്ങനെ വീണ്ടും വരില്ല!!

7. യേശുവിന്റെ അത്മാവില് ചേര്ന്നു മാത്രമേ നിത്യജീവനിലേക്ക് മനുഷ്യ ആത്മാവിന് കടക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം !! യേശു മാത്രം വഴി!! "അല്ലാഹു തന്നെയാണ്‌ സത്യമായുള്ളവന്‍".[ഖുറാൻ 22:6]. "യേശു പറഞ്ഞു: വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്"[യോഹന്നാന് 14:6]. 

8. ദൈവം മരിച്ചവര്ക്ക്  ജീവന് കൊടുക്കുന്നതുപോലെതന്നെ  യേശുക്രിസ്തുവും  ജീവന് കൊടുക്കുന്നു (യോഹ 5:21)"ഖബ്‌റുകളിലുള്ളവരെ അല്ലാഹു(ദൈവം) ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിക്കുകയും ചെയ്യും..."[ഖുറാൻ 22:7]. യേശുപറഞ്ഞു  "സത്യം സത്യമായി ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, മരിച്ചവര്‍ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു; അല്ല, വന്നുകഴിഞ്ഞു. ആ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നവര്‍ ജീവിക്കും"[യോഹന്നാന് 5:25]. "യേശു അവളോടു പറഞ്ഞു: ഞാനാണ് പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും. എന്നില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവന്‍മരിച്ചാലും ജീവിക്കും".[യോഹന്നാന് 11:25]. 

9. യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാര് ആരാധിച്ചിരുന്നതായി ബൈബിളില് പല സ്ഥലങ്ങളില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്!! "വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നവര് അവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് സത്യമായും നീ ദൈവപുത്രനാണ് എന്നു പറഞ്ഞു" (മത്തായി 14:33). "അവര് അവനെ സമീപിച്ച് പാദങ്ങളില് കെട്ടിപിടിച്ച് ആരാധിച്ചു" (മത്തായി 28:10). ഇത്തരത്തില് അനേകം തവണ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു!!

10. കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായ യേശുക്രിസ്തു ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനെന്ന് സ്വര്ഗ്ഗത്തിലുള്ളദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരും പറയുന്നു!! "കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ശക്തിയും ധനവും ജ്ഞാനവും ആധിപത്യവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്തുതിയും സ്വീകരിക്കാന് യോഗ്യനാണ് .... ...... .... സ്രെഷ്ട്ന്മാര് സാഷ്ടാഗം വീണ് ആരാധിച്ചു" (വെളിപ്പാട് 5:12-14). കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് യേശുവാണ്!! 

11. സര്വ്വ ശക്തനായ ദൈവം നേരിട്ട് യേശു അവിടുത്തെ പ്രിയ പുത്രന്‌ എന്ന് പ്രക്യാപിച്ചുവെന്ന് ബൈബിളില് പല സ്ഥലങ്ങളില് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "ഇവന് എന്റെ പ്രിയപുത്രന് ; ഇവനില് ഞാന് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവന്റെ വാക്കു കേള്ക്കുവിന്" (മത്തായി 17:5) "നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രന്; നിന്നില് ഞാന് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു" (ലൂക്ക 3:22). മാറ്റാരോടും അവിടുന്ന്ഇങ്ങനെ  പ്രിയ പുത്രന് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല!! ഇത്തരത്തില് അനേകം തവണ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു !!

12. യേശുവിന്റെ വചനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയവരെ അവിടുന്ന് സ്നേഹത്തോടെ യാത്രയാക്കി!! (യോഹന്നാന് 6:67)  വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരെ കൊല്ലണമെന്നോ അവിശ്വാസികളെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നോ   പൈശാചികമായി  യേശു പഠിപ്പിച്ചില്ല!! മാത്രമല്ല; ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കാനും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനും അവര്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്ഥിക്കാനും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു,  മാതൃകയും  കാണിച്ചു തന്നു!!(മത്തായി 5:44)

  
13. ആരാണ് ദൈവം എന്നുള്ള  മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യത്തിന് ദൈവം,  ഞാന് ആകുന്നവന് ഞാന് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ബൈബിളില് അനേകം തവണ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പുറപ്പാട്3:14)!! അതുപോലെ തന്നെ യേശുവും ഞാന് ഞാന് തന്നെ എന്ന് യോഹന്നാന് 8:28 ല് പ്രക്യാപിച്ചു !!

14. ഉയത്തെഴുന്നേറ്റ് ശിഷ്യനായ വി.തോമസിന് വിണ്ടും മുന്നില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപോള് വിശുദ്ധ തോമസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നത്‌ "എന്റെ കര്ത്താവെ എന്റെ ദൈവമേ"(യോഹന്നാന്20:28) എന്നാണ്!!

15. യേശു പറഞ്ഞു "എന്നെ കാണുന്നവന് പിതാവിനെ കാണുന്നു" (യോഹന്നാന് 14:9). ഒരു പ്രവാചകനും ഇങ്ങനെ പറയുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല !!

16. യേശു പറഞ്ഞു: "ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ്" (യോഹന്നാന്10:30) യേശു പറഞ്ഞു: "അന്ത്യദിനത്തില് അവനെ (യേശുവില് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ) ഞാന് ഉയര്പ്പിക്കും"(യോഹ6:40).
 "രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എന്റെ നാമത്തില് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നിടത്ത് അവരുടെ മദ്ധ്യേ ഞാന് ഉണ്ടായിരിക്കും"(മത്തായി 18:20).  ഒരു പ്രവാചകനും ഇങ്ങനെ പറയുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല!!
 
17. "പിതാവ് ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല; വിധി മുഴുവന് അവിടുന്ന് പുത്രനെ ഏല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവിനെ ആദരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പുത്രനെ ആദരിക്കേണ്ടത്തിനാണ് ഇത്" (യോഹ 5:22,23).

"അന്നേദിവസം ആധിപത്യം അല്ലാഹുവിനായിരിക്കും(ദൈവത്തിനായിരിക്കും).അവന്‍(ദൈവം) അവര്‍ക്കിടയില്‍ വിധികല്‍പിക്കും" [ഖുറാൻ 22:56]. "മനുഷ്യപുത്രന്‍ എല്ലാ ദൂതന്‍മാരോടുംകൂടെ മഹത്വത്തില്‍ എഴുന്നള്ളുമ്പോള്‍ അവന്‍ തന്റെ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തില്‍ ഉപവിഷ്ടനാകും. അവന്റെ മുമ്പില്‍ എല്ലാ ജനതകളും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടും. ഇടയന്‍ ചെമ്മരിയാടുകളെ കോലാടുകളില്‍നിന്നു വേര്‍തിരിക്കുന്നതുപോലെ"[മത്തായി 25:32]. ഒരു പ്രവാചകനും യേശുവിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല!

18. "നമുക്ക് ഒരു ശിശുജനിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു പുത്രന് നല്കപെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവന്റെ ചുമലില് ആയിരിക്കും; വിസ്മയനീയനായ ഉപദേഷ്ടടാവ്, ശക്തനായ ദൈവം, നിത്യനായ പിതാവ്, സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ് എന്ന് അവന് വിളിക്കപ്പെടും" (ഏശയ്യാ 9:6). ആ ശിശു യേശുവാണ്!!

19. എനിക്ക് അറിയാം ഏശയ്യ പ്രവാചകന് പ്രവചിച്ചത്, "ഒരു സ്വരം ഉയരുന്നു: മരുഭൂമിയില് കര്ത്താവിനു (ഹൊവയ്ക്കു)  വഴിയോരുക്കുവിന് .വിജനപ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വിശാലവീഥി ഒരുക്കുവിന്" (ഏശയ്യ 40:3). "ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടുവിന്, അവിടുത്തെ നാമത്തെ പ്രകീര്ത്തിക്കുവിന്, മേഘങ്ങളില് സഞ്ചരിക്കുന്നവന് സ്തോത്രങ്ങളാലപിക്കുവിന്; കര്ത്താവ് (യാഹ് / യോഹോവ) എന്നാണ് അവിടുത്തെ നാമം" (സങ്കീര് 68:4).      "യേശുവിനെ  കര്ത്താവ് എന്ന് പറയാന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് മുഘേനയല്ലാതെ ആര്ക്കും സാധിക്കുകയില്ല" (1കോറന്തി 12:3). യേശുവിന് മുന്പേ, എലിയാ പ്രവാചകനില് ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവില് സ്നാപകയോഹന്നാന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: "കര്ത്താവിന്റെ വഴികള് നേരെയാക്കുവിന് എന്ന് മരുഭൂമിയില് വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാന്" (യോഹന്നാന് 1:23). ആകെ ഒരു കര്ത്താവും, ദൈവവും മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും എനിക്ക് അറിയാം!! മരുഭൂമയില് മനുഷ്യനായി  നടന്ന ആ കര്ത്താവ്- യാഹ് / യഹോവ എന്ന ദൈവത്തില് നിന്നും ജനിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമായ ദൈവ പുത്രൻ ക്രിസ്തുതന്നെ "യേശു"!!

20. ചില മുസ്ലിo സഹോദരങ്ങള്ക്ക് യേശുവും ക്രിസ്തും തമ്മിലുള്ള
തും (മനുഷ്യപുത്രനും ദൈവപുത്രനും  /  ദൈവവും ദൈവാലയവും / ദൈവവും ദൈവശക്തിയും)  തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും,  ദൈവം ആത്മാവ് എന്ന കാര്യവും അറിയില്ല  എന്ന് ഞാന് കരുതുന്നു!! അതിനാല് തന്നെ, യേശുവില് വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളില് ചിലര് മനസിലാക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല!! മത അന്ധത ..
 
21. എനിക്ക് സഹോദരനില് പരിശുദ്ധ ആത്മാവായി വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണുവാന് കഴിയും! എന്നാല്, നിങ്ങളില് ചിലര്ക്ക് സഹോദരനില് ആത്മാവായി വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കാണുവാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല!! പിന്നെ എങ്ങിനെ യേശുക്രിസ്തുവില് ആത്മാവായി വസിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണും ??

22. നിങ്ങളില് ചിലര്ക്ക് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് / അശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്നാല് എന്ത് എന്ന് അനുഭവ ജ്ഞാനം ഇല്ല!!  അത് ഇല്ലാത്തവരോടു എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം?? പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള വഴി പഠിപ്പിച്ചാല് അതിലെ പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചാല് എന്ത് ചെയ്യും!! വെള്ളത്തില് ഇറങ്ങാതെ ആരും നീന്തല് പഠിക്കില്ല!!


23. താനാരാണ് എന്ന് നിങ്ങള് പറയുന്നു എന്ന് യേശു ചോദിച്ചപ്പോള് പത്രാസ്‌ പറഞ്ഞു: "നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്‌" (മത്തായി 16:16).  അപ്പോള് യേശുപറഞ്ഞു: സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് (മത്തായി16:17). അത് സത്യം തന്നെ! "ക്രിസ്തുഎന്നാല്; "ദൈവത്തില് നിന്നും ജനിച്ച; ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും" എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തില് അനേകതവണ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സത്യമാണ്! (1 പത്രോസ് 1:11), (1 യോഹന്നാന് 5:1), (അപ്പ:പ്ര.3:20), (യോഹന്നാന് 1:9,10), (1കോറി 1:24).

24.  യോഹന്നാന് 14:26 /  15:26 വിശ്വാസികളുടെ കൂടെ എന്നേയ്ക്കും വസിക്കുന്ന,  നിത്യജീവന് കൊടുക്കുന്ന, യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സഹായകനായ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് (ഉന്നതത്തില് വന്ന ദൈവശക്തി)  അപ്പ:പ്ര 2:3,4  അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ  മേല് വന്നു എന്നും,  അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവും  പിതാവായ ദൈവവും ശിഷ്യരിലും,  ശിഷ്യര് അവിടുന്നിലുമാവുകയും ചെയ്തു (യോഹന്നാന് 14:23)! ഇന്നും ഈ പ്രവര്ത്തി ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളില് നടക്കുന്നു  എന്നും എനിക്കറിയാം! സത്യാത്മാവ് മുഹമ്മദ് "നബി" എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവര് അറിഞ്ഞിരിക്കുക!! "ആത്മാവ്" എന്ന് പറയുമ്പോള് തന്നെ അത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്!! സത്യാത്മാവിനെ ലോകം കാണുകയോ അറിയുകയോ ഇല്ല!!(യോഹന്നാന് 14:17)  മാത്രമല്ല; സത്യാത്മാവ് നിത്യം കൂടെ വസിക്കുന്നവാനാണ്!! സത്യാത്മാവിനു ദാനങ്ങള് ഉണ്ട്!! അവ വിശുദ്ധ വേദപുസ്ഥകത്തില് വ്യക്തമായി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്!!

25.  ഇസ്ലാമതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള  എന്റെ ഏതാനും ചില സംശയങ്ങള് ഇവിടെ കുറിക്കാം. "തീര്‍ച്ചയായും മനുഷ്യനെ നാം ഏറ്റവും നല്ല ഘടനയോടു കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.(ഖുറാന്‍ 95:4). "......നിങ്ങളുടെ രൂപങ്ങള്‍ അവന്‍ നന്നാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു........."ഖുറാന്‍ 64:3). "......അവന്‍ നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവന്‍ നിങ്ങളുടെ രൂപങ്ങള്‍ മികച്ചതാക്കി......."(ഖുറാന്‍ 40:64). ചേലാകര്‍മം ചെയ്യണം എന്ന് ഖുര്ആന് അനുശാസിക്കുന്നുമില്ല! മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്തു എന്നതിന് ഖുറാനിൽ തെളിവുമില്ല! പിന്നെ എന്തിനു നല്ല ഘടനയോടെ  സൃഷ്ട്ടിച്ച പുരുഷന്റെ ലിംഗത്തിനു ചേലാകര്മ്മം ചെയ്തു വൈകല്യം വരുത്തുന്നു??  

26. മനുഷ്യന് അനുഭവിക്കാന് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുഖം ഇണചേരുന്നത് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം!! മറിച്ചു ദൈവാത്മാവിനോട് ഒന്നായി ചേര്ന്നുള്ള നിത്യ ജീവിതമാണ്!! നിങ്ങളില് ചിലര്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില് തെറ്റ് പറ്റിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക!! കാരണം, സ്വര്ഗത്തില് പുരുഷന്മാര്ക്ക് അനേകം സ്ത്രികളെ 
ഇണ ചേര്‍ത്തു കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങളില് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു! (ചില ആയത്തുകള്‍ ഇതാ: സൂറ. 37:48,49; 38:52; 55:56, 72-74; 56:22, 34-362:253:15, 136, 181, 195, 198).  “വരിവരിയായി ഇട്ട കട്ടിലുകളില്‍ ചാരിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്‍. വിടര്‍ന്ന കണ്ണുകളുള്ള വെളുത്ത തരുണികളെ നാം അവര്‍ക്ക് ഇണ ചേര്‍ത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും."[ഖുറാന്52:20]. അതാണോ നിങ്ങളില് ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തില് സ്വര്ഗ്ഗസുഖം?  

പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം, അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി ഇവ അനുഭവിച്ച് അറിയുക!! അറിയില്ല എങ്കില് അത് അനുഭവിച്ചവരോട് ചോതിച്ചു മനസിലാക്കുക!! യേശുക്രിസ്തുവില് നിത്യജീവനില് കടക്കുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രിക്കും സ്വര്ഗത്തില് വിവേചനം ഇല്ല!! പ്രാര്ഥനാ സ്ഥലത്ത് പോലും സ്ത്രികളോട് വിവേചനം!!  വെളുത്ത സ്ത്രീകളെ  കൂട്ടി കൊടുക്കാനിരിക്കുന്ന (റേസിസ്റ്റ്) വര്ണ്ണവാദിയാണെന്ന് ദൈവം എന്ന്   ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല!! 

ഒരു ഉദാ: തേന് കുടിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് എന്താണ് സ്വര്ഗ്ഗം എന്ന് ചോദിച്ചാല്, തേന് കൂട്‌ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വര്ഗ്ഗം എന്ന് പറയുക സ്വോഭാവികം!! അനേകം സ്ത്രികളെ ഭോഗിക്കുന്നതല്ല സ്വര്ഗ്ഗ സുഖം!! അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമല്ല സ്വര്ഗ്ഗം. അതിലുപരിയായ ആത്മീയ അനുഭൂതികളെ കുറിച്ച് സങ്കല്പ്പിക്കാന് മനസിനെ വിശാലമാക്കി ജ്ഞാനത്തെ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക . 

27.  സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മുഖം മറ്റൊരു പുരുഷന് കാണുന്നതുപോലും ഒരു മുസ്ലീം പുരുഷന് സഹിക്കുമോ? പക്ഷെ; തന്റെ  ഭര്ത്താവ് വേറെ മൂന്നു സ്ത്രീകളോടൊപ്പം[ഖുറാന് 4:3] ഈ ഭൂമിയില് മാറി മാറി രമിക്കുന്നത് നോക്കി നില്ക്കാന് ബാധ്യസ്ഥയല്ലേ ഒരു മുസ്ലീം സത്രീ? നിങ്ങള് പറഞ്ഞ സങ്കല്പ്പ സ്വര്ഗ്ഗത്തില് ചെന്നാലും, ഭാര്യയെ അടിക്കാന് (ഉപദ്രവിക്കാന്) അവകാശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് [ഖുറാന് 4:34] എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയിലെ ഭര്ത്താവ്  തന്നെയല്ലേ അവിടെയും സ്ത്രിയുടെ  ഏക ഭര്ത്താവ്? അയാള് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് അനേകം  ഹൂറികളുമായി ഇണചേരുന്നത് [ഖുറാന് 52:20] കണ്ടുനില്ക്കാനല്ലേ   അവിടെയും ഭാര്യയുടെ  വിധി? ഇത്തരം മാനുഷിക സങ്കല്പ്പങ്ങള് ദൈവികം എന്ന്  ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല!! 

28. നിങ്ങളില് ചിലര് പറയുമായിരിക്കും. യേശു പറഞ്ഞു എന്നെപ്രതിയോ സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയോ  അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ മക്കളെയോ, ഭാര്യയെ, സഹോദരിമാരേയോ സഹോദരന്മാരെയോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവര്ക്ക്, ഇവിടെ വച്ച് തന്നെ നൂറിരട്ടി ലഭിക്കും!! യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനാല് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് കന്ന്യകമാരെ കൂട്ടികിട്ടും, സ്വര്ഗ്ഗത്തില് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ "മണവാട്ടി"യാണ് സഭ എന്നൊക്കെ!!  നിങ്ങളുടെ ഭോഷത്വം എന്നേ അതിനെ പറയേണ്ടു!! കാരണം, യേശു ഈ ലോകത്തില് വച്ച് തന്നെ, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞു: ഇതാ എന്റെ അപ്പന്, ഇതാ എന്റെ അമ്മ, ഇതാ എന്റെ സഹോദരിമാര്, സഹോദരന്മാര്!! (ലൂക്ക 8:21), (മത്തായി 12:50) അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്ക് ഇവയെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു! സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നിത്യജീവനും! യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമാണ്, മണവാളന് മണവാട്ടിയോട് ഒന്നാകുന്നതുപോലെ യേശുവിന്റെ സഭയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനത്തോടുമാണ് ഒത്തു ചേരുന്നത്! അത് ആത്മീയ ഒന്നുചേരലാണ്! പുത്രന്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉള്ള വിളിയാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും യേശുവഴി  സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്!      ബൈബിള് അത്മീയ അര്ഥം മനസിലാക്കി പഠിക്കൂ .. 

29. സ്വര്ഗത്തില് കന്ന്യകകളെ കൂട്ടികൊടുക്കുകയില്ല കാരണം, "പുനരുത്ഥാനത്തില്    വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല, വിവാഹത്തിനു കൊടുക്ക പ്പെടുന്നതുമില്ല" (മത്തായി 22:30) എന്ന് പഠിപ്പിച്ച യേശുവിന്റെ അല്ലാഹു(ദൈവം) അല്ല, മതകര്മ്മം നിഷ്ട്ടതെറ്റാതെ അനുഷ്ട്ടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര്ക്ക്  സ്വര്ഗ്ഗത്തില് അനേകം  വെളുത്ത കന്ന്യകളെ കൂട്ടി കൊടുക്കപ്പെടും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച, ഒരാളുടെ അല്ലാഹു എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം[ഖുറാന് 44:51-55]!!മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു: "സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയം എന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളായിരിക്കും". [al-Suyuti 6:395]. "ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു, "ദൈവം എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഇമ്രാന്റെ മകളായ മറിയത്തിനും ഫറവോന്റെ ഭാര്യയും മോശയുടെ സഹോദരിയുമായും വിവാഹം കഴിച്ചു." [Tabarani].

30. തന്റെ സൈന്യത്തില് ജോലിചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന പടയാളിയുടെ ഭാര്യയെ, അവന് ജീവിച്ചിരിക്കെ  സ്വന്തമാക്കിയതിനു  ദാവീദു രാജാവിനെയും,  അവന്റെ മുഴുവന് സന്തതി പരമ്പരകളെയും  ശിക്ഷിച്ച യഹോവയാണ് (2സാമുവല്12:10),  സ്വന്തം വളര്ത്തുപുത്രന് (സൈദ്‌)  ജീവിച്ചിരിക്കെ, അവന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാന്, നിങ്ങള് പ്രവാചകന് എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിനോട് കല്പ്പിച്ചത്,  എന്ന്  ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല![ഖുറാന്33:37]കാരണം യഹോവ ഇങ്ങനെയും അരുളിചെയ്തിരിക്കുന്നു: ''ഒരാൾ തന്റെ മരുമകളുമൊന്നിച്ചു ശയിച്ചാൽ ഇരുവരെയും വധിക്കണം''(ലേവ്യർ 20:12). "(മറ്റുള്ളവരുടെ) വിവാഹബന്ധത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും (നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു) നിങ്ങളുടെ കൈകള്‍ ഉടമപ്പെടുത്തിയവര്‍ (അടിമസ്ത്രീകള്‍) ഒഴികെ."(ഖുര്‍ആന്‍ 4:24). ഭർത്താവുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിലിരിക്കുന്ന അടിമ സ്ത്രീകളെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നു യഹോവ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല! കാരണം, അപരന് ജീവിച്ചിരിക്കെ  അവന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കുക പോലും അരുത്! എന്ന് പ്രമാണം,മുന്പേ  യഹോവ നല്കിയിരുന്നു!! (നിയമാവര്ത്തനം 5:20), (പുറപ്പാട് 20:17).

"....അവരില്‍ നിന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ വല്ല സുഖവുമനുഭവിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്കുള്ള വിവാഹമൂല്യം ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയില്‍ നിങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്‌. ബാധ്യത (വിവാഹമൂല്യം) നിശ്ചയിച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം തൃപ്തിപ്പെട്ട്‌ വല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ കുറ്റമൊന്നുമില്ല.   ..... ". (ഖുര്ആന് 4:24). വേശ്വാവൃത്തിക്കു  മടിക്കുന്ന  അടിമ സ്ത്രീകളെകൊണ്ട്; നിർബന്ധിച്ചു വേശ്വാവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ  അള്ളാഹു (ഖുര്ആന്  24:33) വ്യഭിചാരം ചെയ്യാന് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ആയത്ത്? മാത്രമല്ല; ശിർക്ക്‌ ചെയ്യാത്ത (മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹുവിനെ  മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന) വ്യഭിചാരികളായ പുരുഷന്മാർ,  ''മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും'' അവർക്കു സ്വർഗ്ഗം  ലഭിക്കും എന്ന് [ബുഖാരി 4. 54. 445] &[ബുഖാരി 2. 23. 329].  മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു! എന്നാൽ; യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു: "ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുവളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവന്‍ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. ഭര്‍ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു."(ലൂക്കാ 16:18)(മത്തായി 5:32, 19:9), (മര്‍ക്കോസ് 10:11,12), (കോറി 7:10,11). ''ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു'' (മത്തായി 5:28). മുഹമ്മദും അദ്ദേഹത്തിനെ അല്ലാഹുവും സ്വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ പടിവാതിൽ കടക്കുമോ? 

31. ഖുറാനും  ബൈബിളും തമ്മില് ഞാന് കണ്ട ഒരു പ്രധാന വിറ്റ്യാസം ഇതാണ് :
"ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോകും, എന്നാല് എന്റെ വചനങ്ങള് കടന്നുപോവുകയില്ല" ബൈബിള് (മത്തായി 24:35) ഒരിക്കല് പറഞ്ഞാല് പിന്നിട് ലോകം അവസാനിച്ചാല് പോലും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവചനം!! ലോകാവാസാന നാളില് ഉയര്ത്തുവരുന്ന പഴയ നിയമത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളവരെ വിധിക്കാന് കാത്തു നില്ക്കുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത പഴയനിയമങ്ങളും, പുതിയനിയമത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളവര്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറാത്ത പുതിയനിയമങ്ങളും!! എന്നാൽ; മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു; ഖുറാനിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:  "നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂക്തം ദുര്‍ബലപ്പെടു ത്തുകയോ അതിനെ വിസ്മൃതമാക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ അതിനേക്കാള്‍ ഏറ്റവും നല്ലതോ അതുപോലെയുള്ളതോ നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്നതാണ്.[ഖുറാന് 2:106,13:39]. ഇന്ന് ഒരുകാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ അല്ലാഹു തരംപോലെ അത് മാറ്റി പറയില്ലേ? ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ:  "ഇനിമേല്‍ നിനക്ക്‌ (വേറെ) സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ അനുവാദമില്ല. ഇവര്‍ക്ക്‌ പകരം വേറെ ഭാര്യമാരെ .... ......" [33:52]. മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു; ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വീണ്ടും ഇറക്കി!   "(പ്രവാചകപത്നിമാരേ,) നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, നിങ്ങളെക്കാള്‍ നല്ലവരായ ഭാര്യമാരെ അദ്ദേഹത്തിന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ പകരം നല്‍കിയേക്കാം......  ....."[66:5].

ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ വൃഥാ പറയുന്നു! ബൈബിളിൽ നിന്നും അടർത്തി ആയത്തിറക്കി ഖുറാനിൽ ചേർത്ത മുഹമ്മദോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലാഹുവോ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞില്ല! ഇവരെക്കാളും വലിയവരാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങള് തിരുത്തപെടാത്ത ബൈബിള് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് നുണ പറയുന്നു?

32. (നബിയേ,) പറയുക: നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹു എന്ന്‌ വിളിച്ചുകൊള്ളുക. അല്ലെങ്കില്‍ റഹ്മാന്‍ എന്ന്‌ വിളിച്ചുകൊള്ളുക. ഏതു തന്നെ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും അവന്നുള്ളതാകുന്നു ഏറ്റവും ഉല്‍കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങള്‍.[ഖുറാന്  17:110]. ഞാനാകുന്നവന് ഞാനാകുന്നു (യഹോവ), ഇതുമാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ എന്നെയ്ക്കുമായുള്ള നാമം എന്ന് മോശപ്രവാചകനോട് (നബിയോട്) പുറപ്പാട്  3:14,15, ല് ദൈവം കല്പ്പിച്ചതും എനിക്കറിയാം. അതിനാല് തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും ആ പേര് മാറില്ല എന്നും!! യേശുക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകന്പോലും യഹോവയായ ദൈവത്തെ "അല്ലാഹു" എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല!! അപ്പോൾ പിന്നെ "അല്ലാഹു" എന്ന നാമം എവിടെനിന്നും വന്നു?

33. "പരിശുദ്ധന്" ദൈവം മാത്രം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം  (1.സാമു 2:2)!! അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് "പരിശുദ്ധന്" എന്ന് (അപ്പ:പ്ര3:14), (വെളിപാട്15:4) എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും  എനിക്ക് അറിയാം !!

34. "സത്യവിശ്വാസികളെ യഹൂദരെയും ക്രിസ്തവരെയും നിങ്ങള് ഉറ്റ മിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത്... .....നിങ്ങളില് നിന്നാരെങ്കിലും അവരെ ഉറ്റ മിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവനും അവരില്പ്പെട്ടവന് തന്നെയാണ്. അക്രമികളായ ആളുകളെ അല്ലാഹു നേര് വഴിയിലാക്കുകയില്ല, തീര്ച്ച" [ഖുറാന് 5:51]. "സത്യവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്‌ താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട്‌ നിങ്ങള്‍ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അവര്‍ നിങ്ങളില്‍ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. അല്ലാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.[ഖുറാന്9-123] "ആകയാല്‍ സത്യനിഷേധികളുമായി നിങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയാല്‍ (നിങ്ങള്‍) പിരടികളില്‍ വെട്ടുക."[ഖുറാന്47:4]. പുരുഷന് സ്ത്രികളുടെ മേല് നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ളവരാകുന്നു. ... .... ..... അനുസരണക്കേട്‌ കാണിക്കുമെന്നു നിങ്ങള് ശങ്കിക്കുന്ന സ്ത്രികളെ നിങ്ങള് ഉപദേശിക്കുക. കിടപ്പറകളില് അവരുമായി അകന്നു നില്ക്കുക. അവരെ അടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുക"[ഖുറാന്4:34]. "ആണിന്‌ രണ്ട്‌ പെണ്ണിന്‍റെതിന്‌ തുല്യമായ ഓഹരിയാണുള്ളത്‌.[ഖുറാന്4:11, 4:176] "അങ്ങനെ ആ വിലക്കപ്പെട്ടമാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ആ ബഹുദൈവവിശ്വാസികളെ നിങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയേടത്ത്‌ വെച്ച്‌ കൊന്നുകളയുക.....  ......[ഖുറാന് 9:5]. "കുഴപ്പം ഇല്ലാതാവുകയും മതം മുഴുവന്‍ അല്ലാഹുവിന്‌ വേണ്ടിയാകുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ വരെ. നിങ്ങള്‍ അവരോട്‌ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഇനി, അവര്‍ വിരമിക്കുന്ന പക്ഷം അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു കണ്ടറിയുന്നവനാണ്‌." [ഖുറാന് 8:39]. ഇക്കാലത്തും എല്ലാമതങ്ങളും അല്ലാഹുവിനായിട്ടില്ല! അതിന്റെ പേരില് യുദ്ധം ചെയ്താല്  കുഴപ്പം ഇല്ലാതാകുമോ? യുദ്ധം കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുമോ? ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയും എന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല!

ഇതുപോലുള്ള  ഉപദേശങ്ങള്   എഴുതിയ ഒരാളുടെ കാഴ്ച്ചപാടുകള് നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ എന്ന്, എനിക്ക് കരുതാന് കഴിയില്ല!! യേശുക്രിസ്തു വന്നത് അക്രമികളെ  നേര് വഴിക്ക് നടത്തി, അവര്ക്ക് നിത്യജീവന് കൊടുക്കാനാണ്!  നമ്മുടെ  കര്ത്താവ് യേശുകല്പ്പിച്ചു: "ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിന്; നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവര്ക്ക് നന്മചെയ്യുവിന്; ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിന്; അധിക്ഷേപിക്കുന്നവര്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്ഥിക്കുവിന്; ഒരു ചെകിടത്തടിക്കുന്നവന് മറ്റേ ചെകിടുകൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക."(ലൂക്ക 6:27-29). 

35. “അബു ഹുറൈയ്റ നിവേദനം: റസൂല്‍ പറഞ്ഞു: ഒരാള്‍ ഒറ്റ അടിക്കു ഒരു പല്ലിയെ കൊന്നാല്‍ അവനു ഇത്ര ഇത്ര നന്മയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അടിക്കാണ് കൊന്നതെങ്കില്‍ ഒറ്റ അടിക്കു കൊന്നതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നന്മയും, മൂന്നാമത്തെ അടിക്കാണ് കൊന്നതെങ്കില്‍ രണ്ടാമത്തെ അടിക്കു കൊന്നതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നന്മയും ഉണ്ട്” [Sahih Muslim 2240 a,b,c].  ഉസ്മാനി(റ)ല്‍ നിന്ന്‌ നിവേദനം: റസൂല്‍ (സ) പറഞ്ഞു: വല്ലവനും നല്ലവണ്ണം വുളു ചെയ്യുന്നപക്ഷം നഖത്തിന്‍റെ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ അവന്‍റെ ചെറിയ പാപങ്ങള്‍ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ്‌. (മുസ്ലിം) ഹദീസ് ഭാഗം 1 -220.  (വുളു) ശരീരഭാഗം കഴുകല് നടത്തിയാല് നഖത്തിനടിയിലൂടെ പാപം പോകുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല! ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന  ഒരാളുടെ പ്രബോധനങ്ങള് അനുസരിച്ച് നന്മയുണ്ടാക്കിയും പാപം പോക്കിയും  മനുഷ്യര് നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുമോ?

36. യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയില് നടത്തിയ മനുഷ്യജീവിതം എല്ലാ മനുഷ്യര്ക്കും ഒരു മികച്ച മാതൃകയും, എല്ലാവര്ക്കും എല്ലാകാലത്തും അനുകരണിയവുമാണ്!! എന്നാല്, മുഹമ്മദു  "നബി"  സ്വന്ത വിവാഹകാര്യത്തില് ഉള്പ്പടെ നടത്തിയ വ്യക്തി ജീവിതം  ഇക്കാലത്തെ മനുഷ്യര്ക്ക്‌ അനുകരുണിയമാണോ?

37. പ്രവാചകന്‍-അരുളി: നിങ്ങളില്‍ ഓരോരുത്തരുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിനുളള തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ ഗര്‍ഭാശയത്തില്‍വെച്ച് 40 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. മറ്റൊരു 40 ദിവസത്തിനുളളില്‍ അതു ഒരു രക്തപിണ്ഡമായി മാറുന്നു. അനന്തരം വേറൊരു 40 ദിവസത്തിനകം അതൊരു മാംസപിണ്ഡമായി മാറുന്നു. ശേഷം നാല് കല്‍പനകള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഒരു മലക്കിനെ അയക്കുന്നു. അവന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, അവന്റെ ആഹാരം, അവന്റെ ആയുസ്, അവന്‍ വിജയിയോ പരാജിതനോ എന്ന കാര്യം ഇവയെല്ലാം എഴുതിവെക്കാന്‍ അല്ലാഹു ആ മലക്കിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കും. അനന്തരം അവനില്‍ ആത്മാവിനെ ഊതുന്നതാണ്. [ബുഖാരി. 4.54.430],[Sahih al-Bukhari 318, Book 6, Hadith 23]. ദൈവം, മനുഷ്യര് എങ്ങനെ  പ്രവര്ത്തിക്കണം or  ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന്  നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവ്> [ഖുറാന് 16:93, 17:97 & 81:27,28,29]. ദൈവം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാം പ്രവര്ത്തികളും ഉദ്ദേശങ്ങളും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് or എഴുതി വച്ചിട്ടാണ് ഭൂമിയിലു ജനിപ്പിക്കുന്നത് or ജീവിപ്പിക്കുന്നു  എങ്കില്, പിന്നെ എന്തിനാണ് നന്മ തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ പേരില് അവനു സ്വര്ഗ്ഗവും നരകവും കൊടുക്കുന്നത്?  ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവം നിശ്ചയം പോലെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ജനിപ്പിച്ചിട്ട്‌ പിന്നെ എന്തിനു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാന് ദൈവം പ്രവാചകരെ പുറകെ അയക്കുന്നു? അഥവാ; മലക്ക് ബുക്കില് പിന്നീടാണ്  എഴുതുന്നത് എന്ന് നിങ്ങള് അവകാശപ്പെട്ടാലും, ബുക്കില് എന്ത് എഴുതണം എന്ന് ഉദേശിക്കുന്നത്   മുഹമ്മദിന്റെ അള്ളാഹു തന്നെ! കാരണം, ഖുര്ആന് തന്നെ ആവര്ത്തിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആരും ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുകയില്ല, മനുഷ്യരെ പിഴപ്പിക്കുന്നതും നന്നാക്കുന്നതും മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു എന്നാണ്! ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെയും ആദിയും അന്ത്യവും അറിയില്ലാത്തവനോ  നിങ്ങളുടെ അല്ലാഹു? സത്യപ്രവാചകര് തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കുമോ? 

ദൈവം അരുളിചെയ്തു: "നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്ചായയിലും സാദ്രശ്യത്തിലും  മനുഷ്യനെ സൃഷ്ട്ടിക്കാം"  (ഉല്പ്പത്തി 1:26). ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതികളും തീരുമാനങ്ങളും വേറെ ഒരു ശക്തിക്കും മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാനോ തീരുമാനിക്കാനോ അവതല്ല!  ദൈവം ആരുടെയും ആഞ്ജാനുവര്ത്തിയല്ല!  ദൈവത്തിന്റെ ഇതേ സാദൃശ്യത്തിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്‌! അതിനാല് തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ പല തീരുമാനങ്ങളും എന്ത് എന്ന് അറിയാന് കാത്തുനില്ക്കുന്നത് (ഉല്പത്തി 2:19) കാണാം. ദൈവത്തിനു എല്ലാ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും ഒരു നല്ല പദ്ധതിയുണ്ട്! പക്ഷെ; മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതിയോട് സഹകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്    തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്! ചില മനുഷ്യര് തിന്മയുടെ പക്ഷം സ്വന്ത തീരുമാനം അനുസരിച്ച്, മനപൂര്വ്വം പൈശാചിക പ്രവര്ത്തി ചെയ്തു   ചേരുന്നു! അവരെ പിശാച്ച്‌ അവകാശം പറഞ്ഞു പിടിക്കുന്നു. ദൈവം അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു! ചിലരുടെ തലമുറകളെയും! ദൈവം പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ നല്കി ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നില്ക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്; മനപ്പൂര്വ്വം ദൈവത്തിന്റെ സത്യമായ വചനങ്ങളെ, അല്ലെങ്കില് ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവശക്തിയെ, അല്ലെങ്കില് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് എന്ന സഹായകനെ, മനപ്പൂര്വ്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ദൈവം പിശാചിനു നരകം നിറക്കാനായി വിട്ടുകൊടുക്കും! (2 തെസ്ലൊനിക്ക 2:9-12).

വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം  പറയുന്നു: "ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും ഞാന് നിന്റെ മുമ്പില് വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും   ഞാനിന്നു നിനക്കെതിരായി സാക്ഷിയാക്കിയിരിക്കുന്നു" (നിയമാവര്ത്തനം 30:15,30:19) & (ജറെമിയ 21:8). മനുഷ്യനാണ് ഇഷ്ട്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യര് ജനിക്കുംമുന്പേ അവര് ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞു പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സ്വര്ഗ്ഗത്തില് എഴുതിവെപ്പിച്ചു   എന്ന്പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ ? 

38. യേശുവില് നിന്ന് പഠിക്കാന് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (മത്തായി 11:29). യേശുവിനെ നയിച്ച ആത്മാവിനെ അറിയണമെങ്കില് യേശുവിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതം പഠിക്കണം. യേശുവിനെ അങ്ങീകരിക്കുന്നവര് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത മാതൃക അങ്ങീകരിക്കുന്നു അത് സ്വന്തജീവിതത്തില് പകര്ത്തുന്നു!! മുഹമ്മദിനെ നയിച്ച ആത്മാവിനെ അറിയാന് മുഹമ്മദിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതം പഠിക്കണം. ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണക്ക് കീഴില് പോകേണ്ടവര് അദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാതൃക അങ്ങീകരിക്കണം,  അത് സ്വന്ത ജീവിതത്തില് അനുകരിക്കണം. അത് ചെയ്യാന് സാധിക്കുന്നു എങ്കില് അദേഹത്തെ അങ്ങീകരിക്കുന്നു!! ഇല്ല എങ്കില് അദേഹത്തെ അഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ അര്ഥം!! 

39. ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങള്ക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ  മരത്തിന്മേല് ആണിഅടിച്ചു തൂക്കി,  രക്തം ചിന്തിപ്പിച്ച്കൊലപെടുത്തി എന്നും അവിടുന്ന്  മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളില് ഉയര്ത്തെണിറ്റു എന്നും  വിശ്വസിക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല!!  യേശു ക്രിസ്തു  ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രവചിച്ച തന്റെ പീഡാനുഭവത്തെകുറിച്ചും, മരണത്തെ കുറിച്ചും, ഉദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചും അരുളിച്ചെയ്തത്  അനേക തവണ സുവിശേഷങ്ങളില് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് വിശ്വസിക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല! (മത്തായി 16:21. 17:9,22,23.  20:18,19. 21:38. 26:2,31,32). (മര്ക്കോസ് 8:31. 9:9,31.10:33,34 . 12:7,8 .14:8 ,27 ,28,41). (ലൂക്കാ 9:22 ,44 . 18:31-33. 20:14,15. 24:6,7). (യോഹ 3:14. 8:28. 10:17,18. 12:7, 23,24,32-34) യേശുവിനെ തടിമേല് ക്രൂശിച്ച്‌ ഉയര്ത്തിയപ്പോള്   അവിടുത്തെ സ്വന്തം അമ്മയും പ്രിയ ശിഷ്യനും അരികില് ഉണ്ടായിരുന്നു!(യോഹന്നാന് 19:35). 

യേശു തൊട്ടിലില് കിടക്കുന്ന അവസരത്തില് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എന്ന് ഖുറാന്:   "ഞാന്‍ എവിടെയായിരുന്നാലും എന്നെ അവന്‍ അനുഗൃഹീതനാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാന്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമത്രയും നമസ്കരിക്കുവാനും സകാത്ത്‌ നല്‍കുവാനും അവന്‍ എന്നോട്‌ അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു". (ഖുറാൻ 19:31). യേശുമരിച്ചില്ല എങ്കില് യേശു ഇപ്പോള് ആർക്ക് എവിടിരുന്ന് സകാത്ത്‌ കൊടുക്കും? 

പീഡകളും, നിന്ദനങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കുരിശു മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാതിരിക്കാന്, യേശുവിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച പത്രോസിലെ ശക്തിയെ   ''സാത്താനെ'' എന്ന് വിളിച്ചു യേശു ശാസിച്ചുമാർക്കോസ്  8:33, മത്തായി 16:22. അപ്പോൾ യേശു കുരിശുമരണം വരിച്ചില്ല,  മഹിമയോടെ ഉയർത്തില്ല, എന്നൊക്കെ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞ ശക്തി ആരാണ്?

NB: യഹൂദ സ്ത്രീ മാംസാഹാരത്തിൽ  വിഷംചേർത്ത് കഴിക്കാൻ മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തു! അതിൽ വിഷമാണെന്ന് മനസ്സലിക്കാത്ത അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കഴിച്ചു! പിന്നീട് ഹൃദയരക്തധമനിമുറിയുന്ന വേദന അനുഭവിച്ചു! [Sahih Bukhari, English reference, Volume 5, Book 59, Hadith 713]  മരിച്ചു!  അത്തരത്തിലുള്ള മുഹമ്മദ് സ്വര്ഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചു  ദൈവത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ?

40. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യരിലൊരാളായ  വി. തോമസ്‌ മരിച്ച് ഉയര്ത്ത യേശുവിന്റെ കയ്യില് ആണി അടിച്ചു കയറ്റിയ പഴുതിലും  യേശുവിന്റെ വശത്ത് പടയാളി കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയ മുറിവിലും സ്പര്ശിച്ചും ദര്ശിച്ചുമാണ്‌   അവിടുന്ന് ഉയര്ത്തത് വിശ്വസിച്ചത്!! (മത്തായി 20:24-29). യേശുക്രിസ്‌തു അരുളിച്ചെയ്തു: "ക്രിസ്തു സഹിക്കുകയും മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരില്നിന്ന് ഉയര്ത്തെഴുന്നേല്ക്കുകയും ചെയ്യണം..."(ലൂക്കാ 24:46).


41. നിങ്ങളില് ചിലര് "യേശു മനുഷ്യന്" എന്നും യേശു സ്വര്ഗത്തില് നിന്നും വീണ്ടും ഭൂമിയില് ആകാശത്തിലൂടെ വരും എന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു!! അപ്പോള് ഒരു ചോദ്യം; മനുഷ്യനായ യേശു ആയിരക്കണക്കിന് വര്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ?? മനുഷ്യന് ദൈവം അനുവദിച്ച പരമാവതി ആയുസ് 120 കളാണ് (ഉല്പ്പത്തി 6:3)പക്ഷെ; യേശു മരിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും  ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു!! എങ്കില്; യേശു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങള്  അറിയാതെ പറയുന്നത്!! കാരണം;  മനുഷ്യനായ യേശു മുകളിലോട്ട് പോയപ്പോള് ഓക്സിജന് സിലിണ്ടര് കൊണ്ടുപോയില്ല!!  ചിന്തിക്കൂ.. ആര്ക്കാണ് ധാരണ പിശക് എന്ന്!!

42. മരിച്ചുയര്ത്ത, ആദിയും അന്ത്യവും  ഏക അത്മാവുമായ ഏക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന് (വെളിപാട് 1:17,18), (ഏശയ്യാ44:6). വായിക്കുക അവിടുന്ന് പ്രിയ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാനോട് അരുളിചെയ്തു: "ഞാന് മരിച്ചവനായിരുന്നു; എന്നാല് ഇതാ, എന്നെന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു" (വെളിപാട് 1:18). അവിടുന്ന്  ദൈവത്തിൽ ഇരുന്നവനും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികെ ചെന്നവനുമായ ദൈവശക്തിയും ജ്ഞാനവുമായ "ക്രിസ്തു"(ദൈവമകൻ) ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെയുള്ളവൻ എന്ന്  യേശുക്രിസ്തു തന്നെ അരുളിചെയ്തു: "ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ സര്വ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു" (വെളിപാട് 1:8). 

43. കുതിരയുടെ ശരീരവും, സ്ത്രിയുടെ ശിരസും ചിറകുകളുമുള്ള ബുറാക്ക് എന്നുപറയുന്ന ഒരു ജീവി,  നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ  മുഹമ്മദിനെ പറത്തി അറേബ്യയില്  നിന്നും നിമിഷങ്ങള് കൊണ്ട്‌ ഇസ്രായേലില്  എത്തിച്ചുവെന്നും!! അതിനു ശേഷം ഈ ജീവിയുടെ  പുറത്തു കേറി അയാള്  ഏഴു ആകാശങ്ങള് താണ്ടി സ്വര്ഗ്ഗത്തിലെത്തി അല്ലാഹുവിനെയും മറ്റു മുന് പ്രവാചകരെയും, ഹൂറികളെയും   കണ്ടുവെന്നു!! അതിനു ശേഷം അഞ്ചു  നേരം നിസ്കാരത്തിനുള്ള  ഓഡറും   വാങ്ങി ആ രാത്രി തന്നെ   തിരികെ ഭൂമിയില് വന്നുവെന്നുമുള്ള അറബികഥ വിശ്വസിക്കാന് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങള്ക്കും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല!! (ഖുര് ആന് 17:1&60.  53:13-18.  (Sahih Muslim, Vol. 1, p. 101). 

ദൈവത്തിന്  നന്മയായ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാന് കഴിയുന്നവനാണ്! "ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാദ്യമല്ല" (ലൂക്ക1:37), (ഉല്പത്തി18:14). അതിനാല്, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമെന്ന ക്രിസ്തുവായ പുത്രന്,  സല്ഗുണ സംബൂര്ണ്ണനായ ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയില് അവതരിക്കാനും കഴിഞ്ഞു! ആമേന്. ഓർമിക്കുക; യഹൂദരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും എല്ലാ  പ്രവാചകന്മാരോടും; സത്യദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്!! എന്നാല്; സത്യദൈവം, "മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ" എന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിനോട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല! അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു മലക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ ഇറക്കി തന്നു എന്നാണ്! ആ മലക്കിനെ മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല! നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ "മുഹമ്മദ്" അല്ലാതെ മറ്റൊരു   ഒരു പ്രവാചകൻ പോലും; "അല്ലാഹു" എന്നാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്‌ടാവായ ഏക ദൈവത്തിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല! 

44. യേശു ദൈവം എന്നോ തന്നെ ആരാധിക്കുവിന് എന്നോ നേരിട്ട് പറയുന്നതായ ഒരു വചനമെങ്കിലും, ബൈബിളില്  കാണിക്കുവിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്  വെല്ലുവിളിച്ചു  നടക്കുന്ന, ചില  മുസ്ലിം സഹോദരര്, യേശുക്രിസ്തു ദൈവം അല്ല! എന്നെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല! എന്ന് പറഞ്ഞ വചനം ബൈബിളിൽ ആദ്യം കാണിച്ചു തരിക! ഞാൻ ഗർഭണിയായ കന്യക മറിയത്തില്  നിന്നും  ജനിച്ചു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക്യം ഖുറാനില് നിന്നോ ബൈബിള് നിന്നോ കാണിക്കുക!

"അവന്‍ ആദിയും അന്തിമനും പ്രത്യക്ഷമായവനും പരോക്ഷമായവനുമാണ്‌....."[ഖുറാൻ 57:3]. "ഞാന്‍ ആദിയും അന്തവുമാണ്. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല".[ഏശയ്യാ 44:6]. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു: "ഞാനാണ് ആദിയും അന്തവും  ജീവിക്കുന്നവനും. ഞാന്‍ മരിച്ചവനായിരുന്നു; എന്നാല്‍, ഇതാ, ഞാന്‍ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു; മരണത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും താക്കോലുകള്‍ എന്റെ കൈയിലുണ്ട്".[വെളിപാട് 1:17,18].

"പാപങ്ങള്‍ പൊറുക്കുവാന്‍ അല്ലാഹു(ദൈവം) അല്ലാതെ ആരാണുള്ളത്‌?"[3:135]. യേശു പറഞ്ഞു: "മനുഷ്യാ, നിന്റെ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു". [ലൂക്കാ 5:20]. യേശുപറഞ്ഞു: "ഞാന്‍ നിന്നോടു പറയുന്നു, ഇവളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" [ലൂക്കാ 7:47]. യേശു പറഞ്ഞു: "ഭൂമിയില്‍ പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കാന്‍ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ട്"... [ലൂക്കാ 5:24].

യേശുപറഞ്ഞു: ദൈവം തന്നില് വസിക്കുന്നു! (യോഹ14:10). യേശുപറഞ്ഞു: ഞാന് ദൈവത്തില് വസിക്കുന്നു! (യോഹ14:20). യേശുപറഞ്ഞു: താന് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം(യോഹ2:21)!! യേശുപറഞ്ഞു: ദൈവം തന്നില് കൂടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു (യോഹ14:10)! യേശു പറഞ്ഞു: തന്നെ ദര്ശിക്കുന്നവന് ദൈവത്തെ (പിതാവിനെ) ദര്ശിക്കുന്നു (യോഹ 14:9)!  യേശു പറഞ്ഞു: ഞാനും ദൈവവും ഒന്ന്! (യോഹ 10:30). യേശു പറഞ്ഞു: ഞാന് ക്രിസ്തു (ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും)! (മത്തായി 16:16,17). യേശു പറഞ്ഞു: പിതാവായ ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നതുപോലെ  ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമായ പുത്രനെയും ആദരിക്കണം (യോഹ 5:23). യേശു പറഞ്ഞു: താന് ജീവന് നൽകുന്നവന്! (യോഹ10:10). യേശുപറഞ്ഞു: "അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാനുണ്ട്" (യോഹ8:58). യേശുപറഞ്ഞു: "ഞാനാണ് പുനരുഥാനവും ജീവനും" (യോഹ11:25). യേശുപറഞ്ഞു:  ഞാന് ഗുരുവും കര്ത്താവുമാണ്".(യോഹ13:13).  യേശുവിനെ പിശാചു പരീക്ഷിച്ചപ്പോള് യേശു പിശാചിനോടു പറഞ്ഞു: “നിന്റെ ദൈവമായ കര്ത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത്  എന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു."(മത്തായി4:7). മാത്രമല്ല; യേശു പറഞ്ഞു: താന് ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവര്ത്തികള് മൂലം തന്നെ വിശ്വസിക്കാന് (യോഹ 10:38/14:11).

എന്നാല്: ഞാന് ദൈവമാകുന്നു എന്നോ, എന്നെ ആരാധിക്കുക എന്നോ, അല്ലാഹു; മുഹമ്മദ്‌ എന്ന നിങ്ങളുടെ നബിയോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാചകം പോലും ഖുറാനിലില്ല എന്നതല്ലേ സത്യം? മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു  എന്ത് അദ്ഭുതം പ്രവര്ത്തിച്ചു ആ ശക്തിയില്  ആളുകള്ക്ക്‌ വിശ്വസിക്കാന്? മുഹമ്മദ്‌ എന്ത് അദ്ഭുതം പ്രവര്ത്തിച്ചു അദേഹത്തില് ആളുകള്ക്ക്‌ വിശ്വസിക്കാന്? അദേഹം തന്നെ  പറയുന്നു: "ദൃഷ്ട്ടാന്തങ്ങള് അല്ലാഹുവിങ്കല്  മാത്രമാകുന്നു. ഞാന് വ്യക്തമായ ഒരു താക്കീതുകാരന് മാത്രമാകുന്നു" [ഖുറാന്22:49 26:115,29:50,32:45,34:28,35:23,71:7,67:26,53:56,]. നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ ആരാണ് പ്രവാചകനാക്കിയത്? അദ്ദേഹം ദൈവം അയച്ച പ്രവാചകൻ എന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ്? സ്വന്ത കണ്ണില്ല് തടിവച്ചു കോണ്ട് അപരന്റെ കണ്ണില് പൊടിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന് നടക്കരുത്!! ദൃഷ്ട്ടാന്തങ്ങള്  യേശുവിങ്കല് നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട്,   ഞാന് എന്റെ ദൈവത്തെ യേശുവില്  ദര്ശിക്കുന്നു! മാത്രമല്ല; ഖുർആനിൽ പോലും ഇങ്ങനെ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു! യേശു തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കും! കളിമൺ രൂപത്തിൽ ഊതുമ്പോൾ അത് പക്ഷിയാകും! ജന്‍മനാ കാഴ്ചയില്ലാത്തവനു കാഴ്ച കൊടുക്കും! രോഗികളെ  സുഖപ്പെടുത്തും!   മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കും! [ഖുർആൻ 3:49 &5:110].

45. (സഹീഹ് ബുഖാരി 59:523:521:524/4:52-143/7:65:336.........), (സഹീഹ് അൽ ബുഖാരി 7:62-64)),(സഹീഹ് മുസ്ലീം 17:6869സഹീഹ് ബുഖാരി 59:314),(സഹീഹ് അൽ ബുഖാരി 5:58:148/4:57:66/4:52:68/4:59:443/4:52:280/അബു ദാവൂദ്-14:2665), (സഹീഹ് ബുഖാരി 59:314),(Al-Baqarah 2:178, Al-Maaidah 5:45 /Ibn Al-Jarood's Al-Muntaqaa, Anas (ra) is reported volume 1, Pg. 216), (സഹീഹ് മുസ്ലിം വാള്യം 2 ഭാഗം 32 ഹദീസ് നമ്പർ 1754),(സൂറ33:37), (Sahih Muslim - Hadith #3753, Musnad Ahmad - Hadith #3594),(ബുഖാരി 6:298) (ബുഖാരി 6:298, ബുഖാരി 7:62,88),[Majma al ZaWa,id Ali Ibn Abu Bakr al_ Haythami 299/9 ], etc...   ഭാഗങ്ങള്; നിങ്ങളുടെ മതപുസ്തകത്തില് നിന്നും വായിച്ച എനിക്ക്, നിങ്ങള് "നബി" എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദിനെ,  ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിപ്പോലും കാണാന് സാധിക്കുന്നില്ല!! കാരണം; എന്ത് എന്ന് അറിയാന് ദയവായി ഈ ഭാഗങ്ങള് എടുത്തു വായിക്കുമെല്ലൊ!! ഫലത്തില് നിന്നും വൃക്ഷത്തെ മനസിലാക്കാന് യേശു കല്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു!   


46. പ്രാര്ഥിക്കുമ്പോള് നിങ്ങള് മുറിയില് കടന്നു രഹസ്യമായി  പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാര്ഥിക്കാന് യേശു പഠിപ്പിച്ചപ്പോള്, പ്രാര്ഥിക്കാന് പോകുമ്പോള് മൈക്കില് കൂടി അലറി ലോകത്തെ വിളിച്ചറിയിച്ച് പ്രാര്ഥിക്കാന് പഠിപ്പിച്ചതാര്? രഹസ്യമായി ഉപവാസം എടുക്കുക അല്ലെങ്കില് ദൈവത്തില് നിന്നും പ്രതിഫലമില്ല എന്ന് (മത്തായി 6:17,18) യേശു പഠിപ്പിച്ചപ്പോള്, യേശുവിനുശേഷം വന്ന് പരസ്യമായി ലോകം മുഴുവന് അറിയിച്ച് നോയമ്പ് എടുക്കാന് പഠിപ്പിച്ചതാര്?[ഖുറാന്2:183]. ശത്രു ആക്രമിച്ചാല് അവര്ക്ക് വേണ്ടി പ്രര്ഥിക്കാനും അവരോട് ക്ഷമിക്കാനും അവരെ വിട്ട് ഓടി പോകാനും യേശു പഠിപ്പിച്ചപ്പോള് ആക്രമിക്കാന് വരുന്നവരുടെ കഴുത്തുവെട്ടാനും അവിശ്വാസികളെ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചതാര്?  മതകര്മ്മ അനുഷ്ടാനവും എല്ലാ ദൈവകല്പനകളും  പൂര്ത്തിയാക്കി മനുഷ്യര്ക്ക് നിത്യരക്ഷ കരസ്ഥമാക്കുവാന് സാദ്യമാകാതെ വന്നപ്പോള്,   യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ നിത്യരക്ഷക്ക് വിശ്വാത്തിന്റെയും കൃപയുടെയും എളുപ്പമായ വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോള്,  ആരാണ് നിത്യജീവന് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു  മനുഷ്യരെ മതകര്മ്മത്തിന്റെയും സമസ്ത ദൈവ കല്പ്പനകളുടെയും  വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്? പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചപ്പോള് പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാരാണ്? [ഖുറാന്2:194] ചിന്തിക്കുന്നവര്ക്ക്   ദ്രഷ്ടാന്തമുണ്ട്!! 

47.    മതത്തെയോ പ്രവാചകനേയോ ദൈവത്തെയോ  മതപുസ്തകത്തെയോ വിമര്ശിക്കുന്നവരെ, പൈശാചിക മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചും കൊന്നും, മതത്തെയും പ്രവാചകനെയും മതപുസ്തകത്തെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട    ഗതികേട് സത്യദൈവത്തിനുണ്ടോ? മനുഷ്യരുടെ രാഷ്ടിയ അധികാരം  ഉപയോഗിച്ചും, മാനുഷിക നിയമങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചും,  മത പോലീസിനെവച്ചും,  മനുഷ്യരെകൊണ്ട് മതനിഷ്ട്ടകള് ബലമായി അനുഷ്ടിപ്പിച്ച്  മനുഷ്യര്ക്ക് നിത്യജീവന് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് സത്യദൈവത്തിനുണ്ടോ ?

48. “അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എല്ലാവരും സന്മാര്‍ഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും കൊണ്ട് നരകം നിറയ്ക്കാനാണ് അവന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.”[ഖുറാന് 32:13]. മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് നരകം നിറക്കാന് വെമ്പല്കൊള്ളുന്ന അല്ലാഹു ആരാണ്? എന്നാല്; ദൈവമായ കര്ത്താവ് ചോദിക്കുന്നു: "ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തില് എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ടോ? അവന് ദുര്മാര്ഗ്ഗത്തില്നിന്നും പിന്തിരിയുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നല്ലേ എന്റെ ആഗ്രഹം?" (എസെക്കിയേല് 18:23).


49. “അപ്രകാരം തന്നെ ഓരോ നാട്ടിലും കുതന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രയോഗിക്കാനായി ദുഷ്ടന്മാരില്‍ പ്രധാനികളെത്തന്നെ ഞാന്‍ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.”[ഖുറാന് 6:123]. നിങ്ങളുടെ അല്ലാഹു കുതന്ത്രക്കാരനാണോ?

50. മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹുവാണ് മനുഷ്യരുടെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നതും, അവരെ പാപികള് ആക്കിതീര്ക്കുന്നതും,  എന്ന് ഖുറാന് വളരെ വ്യക്തമായി ആവര്ത്തിച്ചു  പ്രക്ക്യാപിക്കുന്നു! ഖുറാനില് നിന്നുള്ള ആയത്തുകള്   ഇതാ >
[ഖുറാന് 4:88,142,143,  5:18,40,416:35,39,46,111,112,123,125.  7:178,186.  9:55. 10:107. 11:34. 13:33. 14:4,21.16:9,36,37,93. 17:97. 18:17. 30:29. 37:23. 39:36,40:33,3442:44,46.45:23.74:31].  വിണ്ടും ഖുറാന് പ്രക്ക്യാപിക്കുന്നു>  "ആരെങ്കിലും അതിക്രമമായും അന്യായമായും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നാമവനെ നരകാഗ്നിയിലിട്ട്‌ കരിക്കുന്നതാണ്‌. അത്‌ അല്ലാഹുവിന്‌ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാകുന്നു.(ഖുറാന് 4:30). എന്തിനാണ് അല്ലാഹു മനുഷ്യരുടെ വഴി പിഴപ്പിച്ച്‌, അവരില് മത ഭ്രാന്തു ജനിപ്പിച്ച്‌, ആളുകളുടെ കയ്യും കഴുത്തും വെട്ടിച്ചും ബോംബു പൊട്ടിപ്പിച്ചും പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ച് പാപികളാക്കി നരകം നിറക്കുന്നത്?  വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹും! വഴി പിഴച്ചവനെ നരകത്തില് വച്ചു കരിക്കുന്നതും അള്ളാഹു!  ആരാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന   അല്ലാഹു?

51. "അപ്രകാരം ഓരോ പ്രവാചകനും  മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലുംപെട്ട പിശാചുക്കളെ നാം ശത്രുക്കളാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. കബളിപ്പിക്കുന്ന ഭംഗിവാക്കുകള്‍ അവര്‍ അന്യോന്യം ദുര്‍ബോധനം ചെയ്യുന്നു. നിന്‍റെ രക്ഷിതാവ്‌ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അവരത്‌ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. ...  ....."[ഖുറാന് 6:112] മനുഷ്യരെ നന്നാക്കാന് അല്ലാഹു  പ്രവാചകരെ അയക്കുന്നു!! മനുഷ്യരെ മോശക്കാരാക്കുന്നതും അല്ലാഹും !! ഇതെന്തു പ്രബോധനം ?

52. AD570 ല് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ്  ജനിക്കുന്നതിനു  മുന്പേ റോമെന് കത്തോലിക്കര് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയത്തിനെ, AD431 മുതല് ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു! അതു കൊണ്ട്  ക്രിസ്തിയാനി പറയുന്ന ത്രിത്വം എന്നത്, യേശു+മറിയം+ ദൈവം =ത്രിത്വം!  എന്ന് മുഹമ്മദ് തെറ്റിധരിച്ചു!  മാത്രമല്ല; യേശു,  തന്നെയും  തന്റെ അമ്മയെയും  ദൈവങ്ങള്  ആക്കികൊള്ളാന് ജനങ്ങളെ  പഠിപ്പിച്ചോ?  എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിച്ചു! എന്ന അബദ്ധം പോലും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു!! അത്  ഖുറാനിലും എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു! [ഖുറാന് 5:72-75, 116], [ഖുറാന് 4:171]. എന്നാല്; ക്രിസ്തിയാനികളുടെ, യഹോവ+യേശു+പരിശുദ്ധആത്മാവ്=ത്രിത്വം,   ഈ തിയോളജി AD325  മുതല് ഉണ്ടായി! ഇതല്ലാത്ത വേറെ ഒരു ത്രിത്വ തിയോളജിയും ക്രിസ്തു മതക്കാര്ക്ക് ഒരുകാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല!ത്രിത്വത്തില് ഒന്ന് മറിയം അല്ല!  പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ   ത്രിത്വ തിയോളജിയില് ചേര്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലും മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹുവിനു പിഴച്ചു! ആര് ഇളിഭ്യരായി? 

യേശുവാണ്  "ക്രിസ്തു" (യോഹന്നാൻ 20:31)!. അതായത്;   ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്!    "ക്രിസ്തു", അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപവും എല്ലാ സൃഷ്ടികള്ക്കും മുമ്പുള്ള ആദ്യജാതനുമാണ്" (കൊളോസോസ് 1:15). ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്കും  ജ്ഞാനത്തിനും പറയുന്ന പേരാണ് "ക്രിസ്തു" (1കോറി 1:24). അബ്രാഹത്തിനു മുൻപും ക്രിസ്തുവുണ്ട്! (യോഹന്നാൻ 8:58). ക്രിസ്തു ഇസ്രയേല്ക്കാരെ ഈജിപ്ത്തില് നിന്നും കാനാന് ദേശത്തേക്ക് നയിച്ചു (1 കോറി 10:4). ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് പഴയനിയമ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകരിലും വസിച്ചിരുന്നു (1പത്രോസ്1:11). ക്രിസ്തു ദൈവ രൂപത്തിലായിരുന്നു എങ്കിലും അവിടുന്ന് അതു പരിഗണിക്കാതെ "യേശു" എന്ന, മനുഷ്യനായി  ദൈവ ആലയമായി  (യോഹന്നാൻ 2:21) മനുഷ്യരൂപത്തിൽ   ഭൂമിയില് അവതരിച്ചു! (ഫിലിപ്പി 2:6,7) (യോഹ 1:13), (etc.. യഹോവയായ ദൈവം, യേശുവാണ് തന്റെ പുത്രന് (ശക്തിയും ജ്ഞാനവും) എന്ന് നേരിട്ടു  പ്രക്ക്യാപിച്ചു! (മത്തായി2:15, 3:17, 17:5), (മര്ക്കോസ് 1:11,9:7),(ലൂക്കാ 3:22,9:35,20:13), (യോഹ 1:14), (2 പത്രോസ് 1:17), (etc...) ഞാന് ക്രിസ്തുവാണ് (ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്) എന്ന് യേശുവും  പ്രക്ക്യാപിച്ചു! (യോഹ 4:26), (മത്തായി 24:5), (ലൂക്കാ 21:8,22:70,24:25,26), (etc...). മനുഷ്യ ദൈവ ആലയമായി അവതരിച്ച, "കുരിശില് തറച്ച യേശുവിനെ ദൈവം കര്ത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി ഉയര്ത്തി". (അപ്പ:പ്ര 2:36). ദൈവം പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവ് എന്നും(യോഹ 4:24), വിശ്വാസികളില് വസിച്ചു നിത്യജീവന് കൊടുക്കാന് ഉന്നതത്തില് നിന്നും വരുന്ന ആ ദൈവശക്തിയിലുള്ളത് പിതാവും പുത്രനുമാണ്  എന്നും (യോഹ 14:23) യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും പ്രക്ക്യാപിച്ചു! അതിനായി യേശുക്രിസ്തു ജീവദാതാവായ ആത്മാവും ആയിതീര്ന്നു (1കോറി 15:45). "....നിങ്ങള് പശ്ചാത്തപിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവിന്, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി "ക്രിസ്തുവായി" നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കും". (അപ്പ:പ്ര 3:20). നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനാൽ നിറയും, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കും! ശക്തി ജ്ഞാനം  ഇവയുള്ള ഒരു  ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ! അതായത് ക്രിസ്തുവുള്ള ദൈവം! NB: എത്ര അളവിൽ  ക്രിസ്തു ദൈവത്തിലുണ്ടെന്നോ,  ദൈവത്തില് നിന്ന് എത്ര അളവിൽ  "ക്രിസ്തു", ഭൂമിയിൽ യേശുവായി അവതരിച്ചു എന്നോ ആർക്കും ഒരു അറിവും ഇല്ല!

53. യേശു, ദൈവാലയത്തിൽ പോയില്ലേ, യേശു, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ യേശു ദൈവമാണോ? ആണെങ്കിൽ രണ്ടു ദൈവം ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവർ ഒന്ന് മനസിലാക്കുക! യേശുവാണ് "ക്രിസ്തു"! ക്രിസ്തു എന്നാല്; ദൈവത്തില് നിന്നും ജനിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും!  ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട്, "ക്രിസ്തു" ദൈവത്തെ "പിതാവേ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു! ക്രിസ്തുവിന് പല അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് സ്വര്ഗ്ഗത്തിൽ  വസിക്കുന്ന പിതാവുമായി ആശയ വിനിമയം (പ്രാർത്ഥന) നടത്താന് കഴിയും! അങ്ങനെ ദൈവഹിതം നേരിട്ടറിഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറ്റാനും കഴിയും! ക്രിസ്തിയാനിക്ക് ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമുള്ള ഏകദൈവം മാത്രം! ക്രിസ്തുവിന്റെ അനിയായികളിലും ക്രിസ്തുവസിക്കുന്നു! 

യേശു കുരിശിൽ കിടന്നു ഏതു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട്!  ദൈവശക്തിയും ജ്ഞാനവും എന്ന ക്രിസ്തു,  "യേശു" എന്ന ശരീര ദൈവാലയത്തില് നിന്ന്  സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും ഉപമകളാലും ജനത്തോടു സംസാരിച്ചു, യേശുവിന്റെ ശരീരം;  കുരിശിൽ കിടന്നുപോലും "എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു! "എന്ന സങ്കീർത്തനം 22:1. ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് തന്നില് നിന്നും അല്പനേരത്തേക്കു വിട്ടകന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു!

പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവ ആളുകളെ കൊല്ലാന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, യഹോവയല്ലേ യേശു? അപ്പോൾ യേശുമനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എന്നിങ്ങനെ  ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചോദിക്കുന്നവരോടുള്ള മറുപടി: യഹോയാം ദൈവത്തിനു ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമുണ്ട്! ആ ശക്തിക്കും ജ്ഞാനത്തിനും "ക്രിസ്തു" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു! ക്രിസ്തു പഴയ നിയമ പ്രവാചകരിലും വസിച്ചിരുന്നു! എന്നാല്; "ക്രിസ്തു" മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചു "യേശു" എന്ന മനുഷ്യനായി ഭൂമിൽ അവതരിച്ചു! യഹോവ അപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ സ്വസ്ഥതയിൽ  ഇരിക്കുന്നു!  പാപം ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമനുഷ്യനായി  ഭൂമിയിലെ ജീവിതം തികച്ച യേശുവിനെ ദൈവം വീണ്ടും തന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമായി ഉയർത്തി! ആ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും(ക്രിസ്തു) യേശുവിന്റെ പേരിൽ, മനുഷ്യരിൽ നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തു വസിക്കുന്നു! യഹോവ നേരിട്ട്; യഹൂദർക്ക് വേണ്ടി അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കല്പിച്ചതും, യഹോവ; യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കല്പിച്ചതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്! യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ യേശുവിലൂടെ യഹോവ കൽപിച്ചത് അനുസരിക്കുന്നു! യേശുവിലെ ക്രിസ്തുവിനെ നേടിയമനുഷ്യർ, തങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഉപദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ചുജീവിക്കുന്നു! ക്രിസ്തുവിന്റെ അനിയായികൾ, ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനോ, യേശുവിന്റെ മാനം കാക്കാനോ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല! ആരെങ്കിലും സുവിശേഷത്തെയോ  യേശുവിനെയോ നിന്ദിച്ചാലോ, ക്രിസ്തുമതത്തെ വിമർശിച്ചാലോ, അവർ  ആരെയും  കൊന്നു പൊട്ടിതെറിച്ചു ചാകാറുമില്ല! ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുമതം  മതം വലുതാക്കാനോ, സ്വന്തദൈവത്തെ സംരക്ഷിക്കാനോ   വൃത്തികെട്ട പണിക്കു പോകാറുമില്ല! ക്രിസ്തിയാനികൾക്ക്  പഴയ നിയമ ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ  വായിച്ചു ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല! കാരണം; യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല! യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ ആരെയും  ഉപദേശിക്കുന്നുമില്ല!

പഴയ നിയമങ്ങളിലെ ചിലകാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിമര്ശിക്കുന്നവർ അറിയുക! മോശവഴിയും മറ്റു പ്രവാചകരിലൂടെയും വന്ന പഴയ നിയമങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു അസാധുവാക്കി! പകരം  ക്ഷമയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പുതിയ നിയമങ്ങൾ മാനവരാശിക്കു തനറെ വചനങ്ങൾ വഴിയും; തുടർന്ന്  പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൽ ഹൃദയത്തിലൂടെയും തരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചു മറ്റൊരു അദ്ധ്യായത്തിൽ വായിക്കുക!

54. മക്കയിലെ കാബായില് പോയി കല്ലിനെ ചുംബിക്കുകയും  കല്ലിനുചുറ്റും പ്രദിഷണം വയ്ക്കുകയും  ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളില് ചിലര്ക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് അന്ന്യമതക്കാര്  വിഗ്രഹങ്ങളെ വണങ്ങുന്നതിനെയും  പൂജിക്കുന്നതിനെയും വിമര്ശിക്കാന്? കല്ലിനെ ചുംബിച്ചാല്  സകല പാപങ്ങളും പോയി സ്വര്ഗ്ഗം ലഭിക്കും എന്ന വിശ്വാസം ശരി എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങീകരിക്കാന് പറ്റുന്നില്ല ! "The Black Stone descended from the Paradise, and it was more white than milk, then it was blacked by the sins of the children of Adam." (Jami` at-Tirmidhi, Vol. 2, Book 4, Hadith 877 and classified as authentic hadith by Sheikh Al-Albaani in his book Sahih At-Tirmidthi, hadith no. 695 )(Jami` at-Tirmidhi, Vol. 2, Book 4, Hadith 877)(al-Tirmidhi, Vol. 2, Book 4, Hadith 961); (At-Tirmidhi, Sunan, hadith no. 959. This hadith is classified as hasan by At-Tirmidhi and as Sahih by Al-Hakim (1/664), and Adh-Dhahabi agreed with him.). (സ്വഹിഹ് ബുഖാരി, വാല്യം 2, പുസ്തകം 26, ഹദിസ് നമ്പര്‍ 667:) (സ്വഹിഹ് ബുഖാരി, വാല്യം 2, പുസ്തകം 26, ഹദിസ് നമ്പര്‍ 675, 676, 677, 679, 680-ല്‍ എല്ലാം മുഹമ്മദ്‌ ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ ചുംബിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.)(സ്വഹിഹ് മുസ്ലിം, വാല്യം 2, ഭാഗം 15, ഹദിസ് നമ്പര്‍ 250). [Sunan an-Nasa'i 2919].
55. മുസ്ലിങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ട്ടിക്കുമുന്പേ തയ്യാറാക്കിവച്ച ലോകാവാസാനംവരെയുള്ള മനുഷ്യര്ക്കു മാര്ഗ്ഗ ദര്ശനം നല്കാന് ഇറക്കിയുട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് "ഖുറാന്" എങ്കില് നിങ്ങളുടെ നബി മുഹമ്മദും അദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിനേകുറിച്ചും വക്കാത്തിനേക്കുറിച്ചും അദേഹത്തിനും അദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാര്ക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലാഹും ഇറക്കിയ ആയത്തുകള്ക്ക് എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ഇക്കാലത്ത് ഉള്ളത്?eg: [ഖുറാന് 66:1-5]

56. "(നബിയേ,) പറയുക: ഈ ഖുര്‍ആന്‍ പോലൊന്ന്‌ കൊണ്ട്‌ വരുന്നതിന്നായി മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും ഒന്നിച്ചുചേര്‍ന്നാലും തീര്‍ച്ചയായും അതുപോലൊന്ന്‌ അവര്‍ കൊണ്ട്‌ വരികയില്ല. അവരില്‍ ചിലര്‍ ചിലര്‍ക്ക്‌ പിന്തുണ നല്‍കുന്നതായാല്‍ പോലും. [ഖുറാന്17:88]. "അതല്ല, അദ്ദേഹം അത്‌ കെട്ടിച്ചമച്ചു എന്നാണോ അവര്‍ പറയുന്നത്‌? പറയുക: എന്നാല്‍ ഇതുപേലെയുള്ള പത്ത്‌ അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ ചമച്ചുണ്ടാക്കിയത്‌ നിങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ വരൂ. അല്ലാഹുവിന്‌ പുറമെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ സാധിക്കുന്നവരെയെല്ലാം നിങ്ങള്‍ വിളിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ സത്യവാന്‍മാരാണെങ്കില്‍." [ഖുറാന്11:13],[ഖുറാന്2:23]. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങള് ശരിയാണോ? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ  ദൈവം ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുമോ തന്റെ സൃഷ്ട്ടികളെ ?
ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു: "-- പൂര്‍ത്തീകരണമായിക്കൊണ്ടും, എല്ലാ കാര്യത്തിനുമുള്ള വിശദീകരണവും മാര്‍ഗദര്‍ശനവും കാരുണ്യവുമായിക്കൊണ്ടും ... മൂസായ്ക്ക്‌ നാം വേദഗ്രന്ഥം നല്‍കി. ...."[ഖുറാൻ 6:154]. എങ്കില് പിന്നെ വേറെ ഒരു കിത്താബ് കൊണ്ട് എന്തിന് മുഹമ്മദ് വന്നു? മോശക്ക് എല്ലാകാര്യങ്ങളും വിവരിച്ചു ഒരു ഗ്രന്ഥം കൊടുത്തെങ്കില്.  

57. "സത്യവിശ്വാസികളേ, കൊലചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തില്‍ തുല്യശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക എന്നത്‌ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രനു പകരം സ്വതന്ത്രനും, അടിമയ്ക്കു പകരം അടിമയും, സ്ത്രീക്കു പകരം സ്ത്രീയും (കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ്‌.)....  .....[ഖുറാന്2:178]. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനു പകരം, നിരപാരാധികളെ പകരം കൊല്ലണം എന്ന ഗോത്രനിയമം,  യേശുക്രിസ്തുവന്നതിനു ശേഷം സത്യദൈവം പറഞ്ഞു,  എന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല!

58. "......നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ആര്‍ അതിക്രമം കാണിച്ചാലും അവന്‍ നിങ്ങളുടെ നേര്‍ക്ക്‌ കാണിച്ച അതിക്രമത്തിന്‌ തുല്യമായി അവന്‍റെനേരെയും അതിക്രമം കാണിച്ചുകൊള്ളുക......"[ഖുറാന്2:194]. എന്നാല്, സത്യദൈവം അരുളിചെയ്യുന്നു: "പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രതികാരം നിങ്ങള് തന്നെ ചെയ്യാതെ, അതു ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തിനു വിട്ടേക്കുക. എന്തെന്നാല് ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: പ്രതികാരം എന്റെതാണ്; ഞാന് പകരംവീട്ടും എന്നു കര്ത്താവ് അരുളിചെയ്യുന്നു."(റോമാ12:19), (ലേവ്യര്19:18), (സുഭാഷിതം24:29),(ജറെമിയ51:36). "മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങള് ക്ഷമിക്കുകയില്ലെങ്കില് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കുകയില്ല" (മത്തായി 6:15, 5:7, 18:35), (മര്ക്കോസ് 11:26). അല്പ്പം  അത്മീയമായി ചിന്തിച്ചാല്, യേശുവിനുശേഷം വന്ന്;  മനുഷ്യരെകൊണ്ട്  പ്രതിക്കാരം ചെയ്യിപ്പിച്ച്;  അവരെ   ആത്മീയ ബന്ധനത്തിലാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന  ആത്മാവ്  ആര് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം!യേശുവിനു ശേഷം, ദൈവം ഒരാളെ അയച്ച്, പ്രതികാരം മനുഷ്യര് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല! മുഹമ്മദിന്റെ  അടുക്കൽ വന്ന് വ്യഭിചാരം ചെയ്തതായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ മുഹമ്മദ് കൊല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലിച്ചപ്പോൾ  ..[Sunan Ibn Majah 2555]. തന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യഭിചാരത്തില്‍ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്‌ത്രീയെ മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത്; താൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാനസാന്തരത്തിനായി വിട്ടയച്ചു! (യോഹന്നാന് 8 : 3 -12).

59. "അല്ലാഹു യാതൊരു സന്താനത്തെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവനോടൊപ്പം യാതൊരു ദൈവവുമുണ്ടായിട്ടില്ല.അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഓരോ ദൈവവും താന്‍ സൃഷ്ടിച്ചതുമായി പോയിക്കളയുകയും, അവരില്‍ ചിലര്‍ ചിലരെ അടിച്ചമര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. .....   ......"[ഖുറാന് 23:91]. ഞങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കും എന്ന് സ്വയം ഇത്ര മോശമായി സത്യദൈവം പറയും എന്ന് ഞാന് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല! മാത്രമല്ല; മറ്റൊരു സുപ്രധാനകാര്യം; മുഹമ്മദിന്റെ  അല്ലാഹുവിനു  3 പെണ്മക്കളുണ്ട് എന്നതാണ്! "ലാത്തയെയും ഉസ്സയെയും പറ്റി നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വേറെ മൂന്നാമതായുള്ള മനാത്തയെ പറ്റിയും (സന്താനമായി), നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആണും അല്ലാഹുവിന്‌ പെണ്ണുമാണെന്നോ?" [ഖുർആൻ  53:19-22]. പറയുന്നത് അല്ലാഹുതന്നെയാണ്! അല്ലാഹുവിന് പുത്രൻ  "ഇല്ല" എന്ന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തർക്കിക്കുന്നതു എന്തിന് എന്ന് മനസിലായെല്ലോ! പുത്രികളുണ്ട്! 

60. "സൂക്ഷ്മതയുള്ളവര്‍ക്ക്‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വര്‍ഗത്തിന്‍റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയെന്നാല്‍ അതില്‍ പകര്‍ച്ച വരാത്ത വെള്ളത്തിന്‍റെ അരുവികളുണ്ട്‌. രുചിഭേദം വരാത്ത പാലിന്‍റെ അരുവികളും, കുടിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ആസ്വാദ്യമായ മദ്യത്തിന്‍റെ അരുവികളും, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട തേനിന്‍റെ അരുവികളുമുണ്ട്‌. ..... ." [ഖുറാന്  47:15].

"സത്യവിശ്വാസികളേ, മദ്യവും ചൂതാട്ടവും പ്രതിഷ്ഠകളും പ്രശ്നം വെച്ച്‌ നോക്കാനുള്ള അമ്പുകളും പൈശാചികമായ മ്ലേച്ഛവൃത്തി മാത്രമാകുന്നു.... ... പിശാച്‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ മദ്യത്തിലൂടെയും, ചൂതാട്ടത്തിലൂടെയും നിങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും ഉളവാക്കുവാനും, അല്ലാഹുവെ ഓര്‍മിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും നമസ്കാരത്തില്‍ നിന്നും നിങ്ങളെ തടയുവാനും മാത്രമാകുന്നു....." [ഖുറാന് 5:90,91]. നിങ്ങളുടെ സ്വര്ഗ്ഗം നിര്മ്മിച്ചത്  പിശാചോ അതോ ദൈവമോ?


61. ഇസ്‌ലാമില്‍ രക്ഷയ്‌ക്ക്‌ ഉറപ്പില്ല! അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്‌ടം ചെയ്‌താല്‍ രക്ഷപ്രാപിച്ചേക്കാം! എന്നാണ് ഖുര്‍ആന്‍ ഉറപ്പില്ലാതെ  ആവര്ത്തിച്ചു പ്രക്ക്യാപിക്കുന്നത്![ഖുറാന് 3:132,200. 5:35. 6:155.  7:204.22:77. 24:31. 36:45.46:9. 62:10]. എന്നാല്; അല്ലാഹു, മനുഷ്യരെ വഴി പിഴപ്പിച്ചുകൊണ്ട്  അക്രമികളും പാപികളുമാക്കി  നരകം നിറയ്ക്കും എന്ന് നിസംശയം  ഖുറാന് ഉറപ്പിച്ചു അനേക തവണ പ്രക്ക്യാപിക്കുന്നു![ഖുറാന്7:179,11:119, 32:13]. അപ്പോള്,  ഞാന് എന്ത് ഉറപ്പിച്ച് ഖുറാനിലും  നിങ്ങള് പറയുന്ന അല്ലാഹുവിലും പ്രവാചകനിലും   വിശ്വസിക്കും? മരണശേഷം, മുഹമ്മദിനെയും അദേഹത്തിന്റെ അനിയായികളേയും കൊണ്ട്   എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് അറിയില്ല!  എന്ന് പോലും   അദേഹത്തിന്റെ  അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി     ഖുറാനില് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു!! [ഖുറാന് 46:9].

62. മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു പറയുന്നു: "കുറച്ചൊക്കെ ഭയം, പട്ടിണി, ധനനഷ്ടം, ജീവനഷ്ടം, വിഭവ നഷ്ടം എന്നിവ മുഖേന നിങ്ങളെ നാം പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും...... ...." [ഖുറാന് 2:115]. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദോഷങ്ങളാല് മാത്രം പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന, ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദിന്റെ സര്വ്വ ജ്ഞാനി എന്ന് അവക്കാശപ്പെടുന്ന അല്ലാഹു! [ഖുറാന് 2:155. 3:186. 5:94. 6:53. 11:7. 14:6. 16:92. 18:7. 47:31. 64:15. 67:02. 72:17. 76:2].
എന്നാല്; സത്യ ദൈവം പറയുന്നു: ".... ...ദൈവം തിന്മായാല് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവിടുന്ന് ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല" (യാക്കോബ് 1:13). ആദിയും അന്തവും അറിയുന്ന സര്വ്വ ജ്ഞാനിയായ സത്യ ദൈവത്തിനു ആരെയും ദോഷങ്ങളാല് പരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല! NB: ഉല്പ്പത്തി 22:1 ല്  അബ്രഹത്തിനു ദോഷം ഉണ്ടാക്കി ദൈവം പരീക്ഷിച്ചില്ല. പരിശോധനയും പരീക്ഷയും രണ്ടാണ്!


63.  മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു പറയുന്നു: "സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സുകളില്‍ ഞാന്‍ ഭയം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ്‌. അതിനാല്‍ കഴുത്തുകള്‍ക്ക്‌ മീതെ നിങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കൊള്ളുക. അവരുടെ വിരലുകളെല്ലാം നിങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്യുക. .....".[ഖുര്ആന് 8:12]. സത്യ ദൈവം മനുഷ്യമനസ്സുകളില് ലോകപരമായ  ഭയം ഇട്ടുകൊടുത്തു സ്വന്ത സൃഷ്ടികളെ പരസപരം വെട്ടികൊല്ലാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല! എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്; ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: "ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ്" (2തിമോ 1:7), യോഹന്നാന് 14:27), (റോമാ 8:15), etc...

64. യേശു പറഞ്ഞു: എല്ലാജനതകളുടെയും സാക്ഷ്യത്തിനായി  രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും". (മത്തായി 24:14), (മർക്കോസ് 13:10).  തനിക്കു ശേഷം വേറെ ഒരുവന് വന്ന് വേറെ ഒരു സുവിശേഷം അറിയിക്കും എന്ന് യേശുപറഞ്ഞില്ല! 

65. മോശമുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള സകല പ്രവാചകന്മാർക്കും സത്യദൈവം നേരിട്ട് അരുളപ്പാടുകൾ കൊടുക്കുകയും, അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികള് നേരിട്ട് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തതായി വിശുദ്ധ ബൈബിള്! എന്നാല്; ചിലർ അവസാനത്തെ "പ്രമുഖ പ്രവാചകൻ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന "മുഹമ്മദിന്" അരുളപ്പാട് അറിയിക്കാന്  ഇടനിലക്കാരനായി  "മലക്ക്" ബ്രോക്കറെ വച്ചു എന്ന് ഖുറാൻ!  ബൈബിൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവവും, ഖുറാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവവും ഒന്നല്ല;  എന്ന് തന്നെ അല്ലേ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്‌?
മാത്രമല്ല; അള്ളാഹു നേരിട്ടു മുഹമദിനോട് ഞാൻ ദൈവം എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല! (ഖുറാൻ 2:97).

66. //നിങ്ങൾ കരുതിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് പാപം ചെയ്താലും അത് ജീസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്...Jesus died for our sins (Romans 4:25,1 Peter 3:18,1 Corinthians 15:3,1 John 2:2.)  നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കു നിങ്ങൾതന്നെ  കണക് പറയേണ്ടി വരും.. മരണത്തോടെ കൂടി.. No man can die for the sins of another.(Ezekiel 18:1-30, Deuteronomy 24:16, Psalm 49:7, Jeremiah 31:30.)// ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികളെ പരിഹസിക്കുന്നവരോട്. യേശുക്രിസ്തു അരുളി ചെയ്തു: "പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യാഥാർത്ഥത്തില് സ്വതന്ത്രരാകും" (യോഹ 8:36). മനുഷ്യരാൽ അസാദ്ധ്യമായത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമായ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ "ക്രിസ്തു"  മനുഷ്യരൂപത്തില് വന്നു പൂർത്തിയാക്കി. മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു. ഇഷ്ട്ടമുള്ളവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു പാപമോചനം നേടാം. മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തിന്റെ പ്രതിമ ഉയർത്തി, മോശ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു അതിനെ നോക്കിയവർ ജീവിച്ചതുപോലെ, ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.(സംഖ്യ 21:9), (യോഹ 3:14,15) യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപത്താലുണ്ടാവുന്ന നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കും.

തങ്ങൾ  ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം; മോശയുടെയും അബ്രാഹത്തിന്റെയും തന്നെ എന്ന് ചില മുസ്ലിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു! എന്നാൽ; മോശവഴി ദൈവം നൽകിയ 10 കല്പനകളെ അവർ അറിയുകയോ അനുസരിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല!  മുഹമ്മദു പോലും അവയെ അനുസരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം! 

നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറയുന്നു: ".....നിങ്ങള്‍ (ക്രിസ്ത്യാനികളോടും യഹൂദരോടും) പറയുക: ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിലും ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒരുവനാകുന്നു. ഞങ്ങള്‍ അവന്‌ കീഴ്പെട്ടവരുമാകുന്നു.[ഖുർആൻ 29:46]. ശരി, ചോദ്യം! മുസ്ലീങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും യഹൂദരുടെയും  പുസ്തകങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?? ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ??  അതെ എങ്കിൽ, തെളിയിക്കുക!!  ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് ശിർക്ക് ആണ് !

67. "ജിന്നുകളില്‍ നിന്നും മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും ധാരാളം പേരെ നാം നരകത്തിന്‌ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ‌....  .... " [ഖുറാന്7:179,11:119]. യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ  അരുളിചെയ്തിരിക്കുന്നു: "കളകള്‍ (ദുഷ്ട്ടമനുഷ്യർ) ദുഷ്‌ടന്റെ പുത്രന്‍മാരുമാണ്‌.അവ വിതച്ച ശത്രു പിശാചാണ്‌." (മത്തായി 13:38). കള(ദുഷ്ടമനുഷ്യരെ) വിതക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു ആരാണ് ?

NB: പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക!  മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലാഹു ഖുറാനിൽ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു ശപഥം ചെയ്തു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു!! "ജിന്നുകള് മനുഷ്യര്‍ എന്നീ രണ്ടുവിഭാഗത്തെയും കൊണ്ട്‌ ഞാന്‍ നരകം നിറക്കുക തന്നെചെയ്യും".[ഖുറാന് 7:179, 11:119, 32:13].

68. പിശാച്‌ വളരെ ഉയര്ന്ന ഒരു മലയിലേക്ക്‌ യേശുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ മഹത്വവും അവനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട്‌, അവിടുത്തോടു പറഞ്ഞു: നീ സാഷ്‌ടാംഗം പ്രണമിച്ച്‌ എന്നെ ആരാധിച്ചാല് ഇവയെല്ലാം നിനക്കു ഞാന് നല്കും. യേശു കല്പിച്ചു: സാത്താനേ, ദൂരെപ്പോവുക; എന്തെന്നാല്, നിന്റെ ദൈവമായ കര്ത്താവിനെ (ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും John 4:24) ആരാധിക്കണം; അവിടുത്തെ മാത്രമേ (ഹൃദയത്തിൽ Mark 12:29-31) പൂജിക്കാവൂ എന്ന്‌ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" (മത്തായി 4:8-10). എന്നാൽ, മുഹമ്മദിനോട് സാത്താന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അയാളും അനിയായികളും ദിവസവും അഞ്ചുനേരം സാഷ്‌ടാംഗം പ്രണമിച്ചു നമസ്കരിക്കുന്നു!

69. Matthew 22:21 , Mark 12:17Hebrews 13:17, Romans 13:1-14, Exodus 22:28, 1 Thessalonians 5:12-14, Romans 13:11 Peter 2:17, Romans 13:1-7, Romans 13:1,2Hebrews 13:7, 1 Peter 2:13-17, 1 Timothy 2:1-31 Peter 2:13-14,  Titus 3:1, Romans 13:7, Luke 2:1-52, etc .... ഇങ്ങനെ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഈ ലോക രാജ്യത്തിലെ അധികാരികളെ അവരുടെ ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ നോക്കാതെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നും, അവർക്ക് വേണ്ടി  പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും;  ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഖുർആനിൽ  ജനാധിപത്യമോ, ജനങ്ങളാൽ നിർമിതമായ നിയമങ്ങളോ, ജനങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുത്ത നേതാക്കന്മാരെയോ,  ഒരിടത്തും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല! അത് ഇസ്ലാമിക ശരിയത്തു നിയമങ്ങളും; അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  പുരോഹിതന്റെയോ രാജാവിന്റെയോ വാഴ്ച അംഗീകരിക്കുകയും; അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് അനിയായികളെ തുടർച്ചയായി അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു! 

70. ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ മാത്രമല്ല എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോട്, ഖുർആൻ 17:62 ആയത്ത് ഇറക്കിയത്  ചെകുത്താൻ തന്നെ അല്ലെ? ഖുർആൻ 105:2 അള്ളാഹു അല്ല, വേറെ ആരോ ഇറക്കിയതാണ്! ഖുറാൻ റസൂലിന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്ന് 81:19,20 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു!  

ഇത്തരത്തില്; എനിക്ക് വ്യക്തമായി ബോദ്യപ്പെട്ടതിനാലും, മറ്റ് അനേകo കാരണങ്ങള് ഉള്ളതിനാലും, ഞാന്ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയാകാതെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ രക്ഷകനും നാഥനും കര്ത്താവും ദൈവുമായിട്ട് അങ്ങികരിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സത്യം; മറ്റു മനുഷ്യര്ക്ക് സാക്ഷ്യമായി, എന്നാലാവതു ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന രീധിയില് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു!  

സഹോദരങ്ങള്ക്ക്‌ ഇഷ്ട്ടമുണ്ടെങ്കില് വിശ്വസിക്കാം! ഇല്ലെങ്കില് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ വഴി പോകാം!! ഒരു തര്ക്കത്തിന് ഞാന് ഇല്ല! തര്ക്കിച്ചു ആര്ക്കും ആരെയും നേടുവാനും സാധ്യമല്ല!! യേശുക്രിസ്തുവിനു ശേഷം വന്നു ശത്രുവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണം എന്നും, കൊല്ലണം എന്നും, വിമര്ശിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിക്കണമെന്നും,  വേറെ ഒരാള് വന്നു പഠിപ്പിച്ചാല് അയാളെ നേദാവായി അങ്ങീകരിക്കാന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്!! "നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ നിങ്ങളുടെ മതം. എനിക്ക്‌ എന്‍റെ മതവും". [ഖുര്ആന് 109:6]. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! 

NB: മതപരമായ കാര്യങ്ങളില് നിലനിൽപ്പിനായി "താഖ്യയ" taqiyah in  Arabic. (നുണപറച്ചില്), ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദിനീയമായതിനാല്,  അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള  ഗ്രന്ഥങ്ങളില് നിന്നും  എപ്പോഴും  തെളിവ് ചോദിക്കാന് മറക്കെരുത്!

അദ്യായത്തിന്  കടപ്പാട്: 
അജ്ഞാതനായ എഴുത്തുകാരന്റെ
സോഷ്യല് നെറ്റ് വര്ക്ക്   ആര്ട്ടിക്കിള്.

ഈ ലേഖനം സോഷ്യൽ മീഡിയായിൽ നിന്നും ലഭിച്ച  ഒരു കോപ്പിയാണ്! ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്റെയും കോപ്പികൾ താങ്കളും എടുക്കൂ.. മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ അറിയിക്കൂ! സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ കോപ്പിപൈസ്റ് & ഷെയർ ചെയ്യൂ!

"തീര്‍ച്ചയായും നീ മരിക്കും എന്ന് ദുഷ്ടനോടു ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടും നീ അവനെ ശാസിക്കാതിരുന്നാല്‍, അവന്റെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി അവന്റെ ദുഷിച്ചവഴിയെപ്പറ്റി നീ താക്കീതു ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍, ആദുഷ്ടന്‍ അവന്റെ പാപത്തില്‍ മരിക്കും; അവന്റെ രക്തത്തിനു ഞാന്‍ നിന്നെ ഉത്തരവാദിയാക്കും.  നീ ദുഷ്ടനെ ശാസിച്ചിട്ടും അവന്‍ ദുഷ്ടതയില്‍നിന്നും ദുര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍നിന്നും പിന്‍മാറാതിരുന്നാല്‍ അവന്‍ തന്റെ പാപത്തില്‍ മരിക്കും. എന്നാല്‍, നീ നിന്റെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കും."(എസെക്കിയേല്‍ 3:18,19).

ഈ അദ്ധ്യായം ഏതുസമയത്തും ജിഹാദികള് ഹാക്ക് ചെയ്തു ഇല്ലാതാക്കാം! അതിനാൽ ദയവായി  കോപ്പി എടുക്കുക!
 
ഖുർആനെ കൂടുതലായി എളുപ്പത്തില് അറിയേണ്ടവർ ഈ വെബ് സൈറ്റില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Chapter 72 >> http://www.thebiblesecrets.com/2015/11/blog-post.html << ദയവായി വായിക്കുക.