പ്രിയ സഹോദരാ/ സഹോദരി നിങ്ങള് യഥാര്ഥത്തില് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരെങ്കില്, നിങ്ങള് നിശ്ചയമായും മനുഷ്യരെ മനസാന്തരപ്പെടുത്തി അത്മീയമായി പിടിക്കും! എന്തെന്നാല് അവിടുന്ന് അരുളിചെയ്തു: "എന്നെ അനുഗമിക്കുക; ഞാന് നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും" (മത്തായി 4:19).  നിങ്ങളുടെ വാക്കുകള്ക്കും പ്രവര്ത്തികള്ക്കും ചിന്തകള്ക്കും അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല എങ്കില് ഒര്ത്തുകോള്ള്ക, താങ്കള് ഉന്നതത്തില് നിന്നും ശക്തി അതിന് നേടേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു !!

"ഇതാ, എന്റെ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ മേല് അയക്കുന്നു. ഉന്നതത്തില് നിന്നു ശക്തി ധരിക്കുന്നതുവരെ നഗരത്തില് തന്നെ വസിക്കുവിന്" (ലൂക്കാ24:49). പ്രിയ സുഹൃത്തേ  താങ്കള് ഈ ശക്തിയെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നിശ്ചയമായും താങ്കള്ക്ക് മനുഷ്യരെ പിശാചിന്റെ പിടിയില് നിന്ന് പിടിച്ച് എടുത്ത് രക്ഷിക്കാന് സാധിക്കും!! താങ്കളുടെ സംസാരവും പ്രവര്ത്തിയും ചിന്തകളും മനുഷ്യരെ യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അടുപ്പിക്കും!! അങ്ങനെ നിങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും.... ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും..... മാനുഷ്യരെ ആത്മീയരായി പുളിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുളിമാവുമാകും!! കര്ത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആടുകള് താങ്കളിലൂടെ വരുന്ന ദൈവസ്വരം തിരച്ചറിഞ്ഞു ഓടി അടുത്ത് വരും!!അവര് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കും! നിത്യജീവന് നേടും;  ആത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങള് അവരില് നിന്നും ഒഴുകും! പിശാചുക്കള്(ലോകമക്കള്) താങ്കളുടെ വാക്കുകളില് അസ്വസ്തത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും!!

ഈ വചനങ്ങള് വായിക്കുന്ന പ്രിയ 
സുഹൃത്തേ, കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്തു താങ്കള്ക്ക് വേണ്ടി ഇതാ പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാര്ത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു!! "അവര്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്ന വര്ക്കു വേണ്ടിക്കൂടിയാണ് ഞാന് പ്രാര്ഥിക്കുന്നത്"(യോഹന്നാന് 17:20). താങ്കള് യേശുക്രിസ്തുവില് അവിടുത്തെ കല്പനകള് പാലിച്ച് വിശ്വസിച്ചേ!! അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദൈവഭക്തിയും, ആത്മീയ കല്പ്പനകളും, ജീവിത ബലികളും സ്വന്ത ജീവിതത്തില് പാലിച്ചേ!! ഇതാ കര്ത്താവ് താങ്കളെ നിത്യജീവനും നിത്യഐശൈര്യവും നല്കി അനുഗ്രഹിക്കുവാന് കാത്തിരിക്കുന്നു !!