യേശുക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്തു: "ഞാന് നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ" (മത്തായി 28:20). 

(1) രക്ഷിക്കപ്പെടുക. 
  യേശു പറഞ്ഞു: സമയം പൂര്ത്തിയായി, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുതപിച്ചു സുവിശേഷത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുവിന്‍"  (മര്‍ക്കോസ്1:15).   ഏതു മനുഷ്യര്‍ക്കും മനസ്സുണ്ടെങ്കില്  നിഷ്പ്രയാസം ഈ പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്യാം! യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെപ്രതി ജീവിതത്തിലെ സകല വൃത്തികേടുകളും പാപ സ്വഭാവങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക! മാനസാന്തരപ്പെടുക. അതിനു ശേഷം "യേശു കര്ത്താവാണ് എന്ന് അധരംകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരില് നിന്ന് ഉയിര്പ്പിച്ചു എന്നു ഹൃദയത്തില് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താല് നീ രക്ഷപ്രാപിക്കും" (റോമാ 10:9).

(2).
സ്നാനപ്പെടുക. 
 രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം  പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞവരോ, സുവിശേഷത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചു മാനസാന്ധരപ്പെട്ടു പാപ സ്വഭാവങ്ങള്‍ ശരീരത്തില്‍ മരിപ്പിച്ചവര്, അതായത്;  പാപം പൂര്‍ണമായും ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥ / എത്ര പ്രേരണഉണ്ടായാലും പാപം ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തവരോ,  ആയിരിക്കുന്നവര്   അനുസരിക്കേണ്ട അടുത്ത കല്പന- "പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നല്‍കുവിന്‍" (മത്തായി 28:20).അതായത്, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ നാമമായ  "യഹോവയുടെയും".  പുത്രനായ, അതായത് ദൈവത്തില് നിന്നും വന്ന "യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും".   ആത്മാവായ ദൈവത്തിന്റെയും പേരില് ജലത്തില് മുങ്ങി  സ്നാനപ്പെടുക!! 
ഈ കല്പന പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ പൂര്ണത രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍ നേടുന്നു!  അതിനായി  പാപ സ്വഭാവത്തില്‍ മരിച്ച മനുഷ്യന് ‍യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കീഴില്‍ (ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ) ഒന്ന് കൂ‌ടി ഭൂമിയില്‍ ജനിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു! അതിനായി, പാപ സ്വഭാവത്തില്‍ മരിച്ച മനുഷ്യനെ ജലത്തില്‍ കുഴിച്ചിടപ്പെടുന്നു! അപ്പോള്‍ അവന്‍ ജലത്താല്‍ പൊതിയപെട്ടു ഈ ഭൂമിയും വായുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു! വീണ്ടും ജലത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോള്‍, അമ്മയുടെ ഉദരത്തില് നിന്ന് പുറത്തു വന്നത്പോലെ ഈ ഭൂമിയില്‍ ജഡശരിരത്തില്  ഒരിക്കല്‍ കൂടി പുതിയതായി ജനിക്കുന്നു!! ഈ പ്രവര്‌ത്തിയിലൂടെ അവന്‍ നിര്‍മ്മല മനസാക്ഷിയും  കരസ്ഥമാക്കുന്നു! (1പത്രോസ്3:20,21). ഇപ്രകാരം,  നിര്‌മല മനസാക്ഷിയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവും സ്വന്തമാക്കുന്ന മനുഷ്യന്‍,  ജീവിതത്തിലെ ഏതു പ്രവര്‍ത്തിയും നന്മയും തിന്മയും  നിര്‌മല മനസാക്ഷിയില്  തിരിച്ചറിഞ്ഞു,  ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ദൈവാരാധന നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്നു!
 
(3).ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ  ആരാധിക്കുക
 യേശുക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിക്കുന്നവര് പാലികേണ്ട അടുത്ത കല്പന:  ജീവിതത്തില് പഞ്ചെന്ത്രിയങ്ങള് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന  എല്ലാ പ്രവര്ത്തികളിലും ചിന്തകളിലും  എപ്പോഴും എവിടെയും ഏക സത്യ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുക. "ദൈവം ആത്മാവാണ് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്  ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും  ആരാധിക്കേണ്ടത്." (യോഹന്നാന് 4:24). നിര്മ്മല മനസാക്ഷിയില് ദൈവത്മാവിനെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും അനുസരിക്കുക, ദൈവത്മാവിനാല് നയിക്കപ്പെടുക  അങ്ങനെ എപ്പോഴും ദൈവമക്കള് ആയിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലും  ജ്ഞാനത്താലും (ക്രിസ്തുവിനാല്) എപ്പോഴും നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കര്ത്താവ്‌ ഇടയനായിരിക്കുക. 

(4).
ഓര്‍മ്മ ആചരണം. 
 യേശുക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിക്കുന്നവര് പാലികേണ്ട അടുത്ത കല്പന,  ലൂക്ക 22:19ലും, 1 കോറി11:24ലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോള്‍ അപ്പം മുറിച്ചു ഒരുമിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മ ആചരണം നടത്തണം!  ലോക രക്ഷകനായി യേശു ക്രിസ്തു അവതരിച്ച്  പുതിയ ഉടമ്പടി മനുഷ്യരുമായി സ്ഥാപിച്ചു  എന്ന് വരും തലമുറ മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള അടയാളം കൂടിയാണ് ഓര്‍മ്മ ആചരണം! ഇത് കര്‍ത്താവിന്റെ ഓര്‍മ്മ ആചരണം മാത്രം !! ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസ ജിവിതത്തില്  ദൈവാരാധന, ബലിഅര്പ്പണം, ദൈവഭക്തി, ഓര്‍മ്മ ആചരണം ഇവ തമ്മില്‍ വിറ്റ്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം!

(5). ദൈവിക സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുക .

 യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരായി തീര്ന്നവര്‍ അനുസരിക്കുവാനുള്ള അടുത്ത  കല്പന: "ഞാന്‍ പുതിയ ഒരു കല്പന നിങ്ങള്ക്ക് നല്‍കുന്നു. നിങ്ങള്‍ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിന്‍. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത്പോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിന്‍ (യോഹ13:34). "കാണപെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് കാണപെടാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവില്‍ നിന്നു ഈ കല്പനയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു: ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്‍ സഹോദരനെയും സ്നേഹിക്കണം" (1യോഹ 4:20,21). "ഇതാണ് സ്നേഹം; നാം അവിടുത്തെ കല്പ്പനകള് അനുസരിച്ചു നടക്കുക. കല്പനയാകട്ടെ ആരംഭംമുതല് നിങ്ങള് ശ്രവിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സ്നേഹത്തില് വ്യാപാരിക്കുക എന്നതും" (1 യോഹ 6).

(6)സുവിശേഷം അറിയിച്ച്  ആത്മാക്കളെ നേടുക.  "നിങ്ങള് പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിന്, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തില് അവര്ക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം  നല്കുവിന്, ഞാന് നിങ്ങളോട് കല്പ്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിന്" (മത്തായി 28 :19,20). "നിങ്ങള് ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സ്രഷ്ട്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിന്" (മര്ക്കോസ്16:15). "പാപമോചനത്തിനുള്ള അനുതാപം അവന്റെ നാമത്തില് ജറുസലെമില് ആരംഭിച്ച്  എല്ലാ ജനതകളോടും  പ്രഘോഷിക്കപ്പെടെണ്ടിയിരിക്കുന്നു "(ലൂക്ക 24:47). "പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു" (യോഹന്നാന് 20: 21). കര്ത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പ്രജോതിപ്പിക്കുകയോ കല്പ്പിക്കുകയോ ചെയ്താല് അവിടുന്ന് കല്പ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഇടങ്ങളില് എല്ലാം സുവിശേഷം അറിയിക്കുക. ആത്മാക്കളെ നേടുക, അവിടുത്തേക്കായി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക.
 
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആറ്  കല്പ്പനകളും പാലിക്കുവാന് ഏക സത്യ ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ...                                        
ആമേന്. 

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.