"പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ പരിശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി ഇതാണ്: അനാഥരുടെയും വിധവകളുടെയും ഞെരുക്കങ്ങളില്‍ അവരുടെ സഹായത്തിനെത്തുക; ലോകത്തിന്റെ കളങ്കം ഏല്‍ക്കാതെ തന്നെ തന്നെ കാത്തു സുക്ഷിക്കുക" (യാക്കോബ് 1:27). "എന്റെ ഈ സഹോദരന്മാരില് ഒരുവന് നിങ്ങള് ഇത് ചെയ്തുകൊടുത്തപ്പോള് എനിക്കു തന്നെയാണ് ചെയ്തു തന്നത്" (മത്തായി 25:40). ആരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ അനാഥരും വിധവകളും, സഹോദരനും സഹോദരിയും, അപ്പനും അമ്മയും, അയല്‍ക്കാരനും എന്നും, അവരെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവഹിത പ്രകാരം സഹായിക്കേണ്ടത് എന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് അദ്യായങ്ങളില് നിന്ന് പഠിക്കുമെല്ലോ!!

"ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയെന്നാല്‍, അവിടുത്തെ കല്പനകള്‍ അനുസരിക്കുക എന്ന് അര്‍ഥം. അവിടുത്തെ കല്പനകള്‍ ഭാരമുള്ളവ അല്ല" (1യോഹന്നാന്‍ 5:3). "എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്‍ എന്റെ കല്പനകള്‍ പാലിക്കും" (യോഹ 14:23).  ഇത് ചെയ്യുവാന്‍ വളരെ എളുപ്പം ആണ്  "എന്റെ നുകം വഹിക്കാനെളുപ്പമുള്ളതും ചുമട് ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്" (മത്താ11:30). "അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ഞാന്‍ സകല ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ നിന്നും എന്റെ പാദങ്ങള്‍ പിന്‍‌വലിക്കുന്നു" (സങ്കീ119:101). 


 പക്ഷെ, ഇതിനു ആദ്യം താങ്കള്‍ അനുതപിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം വിശ്വസിച്ചു മനസാന്ധരപ്പെട്ടു യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഹൃദയത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചു, അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു സ്വന്തജീവിതത്തിലെ സകല ദുര്‍മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും അശുദ്ധികളും, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച്‌, നിര്മ്മല മനസാക്ഷിയുണ്ടാക്കണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധആത്മാവിനെ കരസ്ഥമാക്കണം! ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാല് നയിക്കപ്പെടണം!  എങ്കില്‍ മാത്രമേ താങ്കള്‍ക്ക് യേശുവിന്റെ പേരില്‍ നിത്യരക്ഷ ലഭിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമാവുയൊള്ളൂ! "ദൈവാത്മാവിനാല്‍ നയിക്കപെടുന്നവര്‍ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്" (റോമ8:14). 


നിര്‍മല മനസ്സാക്ഷിയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവും ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമേ, സ്വന്ത ജീവിതത്തില്‍ ഓരോ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു, തിന്മയെ വെറുത്തു, യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവില്‍ കൂടി നന്മ പ്രവൃത്തിക്കാനും അങ്ങനെ യഥാര്‍ഥ ദൈവഭക്തി പുലര്‍ത്തി പിതാവായ ദൈവത്തെ യേശുവില്‍ കൂടി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കൂ!! കാരണം; "ദൈവ ഭക്തി തിന്മയെ വെറുക്കലാണ്"(സുഭാ:8:13). "ദൈവം ആത്മാവാണ് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ ആത്‌മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ്‌ ആരാധിക്കേണ്ടത്" (യോഹ: 4:24).


എന്താണ് സത്യം? 


"അവിടുത്തെ വചനമാണ് സത്യം" (യോഹ: 17:17). വചനം തന്നെയായ യേശുക്രിസ്തുവും സത്യം തന്നെ (യോഹ: 14:6).  പരിശുദ്ധ ആത്മാവും സത്യമാണ് (1യോഹ5:6). ആരാധിക്കുന്നവര്‍ ആരാധനാപാത്രമായവന്‍ പറയുന്നതെന്തും ചെയ്യുന്നു!! അനുസരണം ഇല്ലാത്തിടത്ത് ആരാധനയും ഇല്ലാതെ വരുന്നു!


അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവര്‍ത്തിയിലും നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിന്മയെ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവ് നമ്മുക്ക് ഉള്ളില്‍ വരുമ്പോള്‍, ആ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രജോധനത്തിന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മാവു കൊണ്ട് കിഴ്വഴങ്ങി അനുസരിച്ച്, ഒന്നായി സ്നേഹത്തില്‍ വസിച്ചു ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും അനുസരണത്തിലുടെയും ആരാധിക്കുക!! അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആത്മാവില്‍ ആരാധിക്കുക!! വചനപ്രകാരം ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തി സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക!! ഈ സത്യദൈവാരാധന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോ പ്രിത്യേക അവസരത്തിലോ മാത്രം നടക്കേണ്ട ഒന്നല്ല!! മറിച്ച്,ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും നടത്താന്‍സാധിക്കും!! (യോഹ 4:21 - 24).


 പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളുടെ അടിസ്ഥാനം കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നല്കിയ കല്പനകള് (പ്രബോധനങ്ങള് / ഉപദേശങ്ങള്) പാലിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു  അവിടുത്തെ നാമത്തില് വിളിച്ച് ആപേക്ഷിക്കുമ്പോള് ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവ്, വിശ്വാസികള്ക്ക് നിര്മലമനസാക്ഷിയില് അഥവാ ഹൃദയത്തില് എഴുതിതരുന്ന നിയമങ്ങളാണ്!! അവ സ്വന്ത ജിവിതത്തില് പ്രാവര്ത്തികമാക്കിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിക്കുന്നവര് ജീവിക്കുന്നത്!! അതാണ്‌ വഹിക്കാന് എളുപ്പമുള്ള യേശുവിന്റെ നുകം!! ദൈവാരാധന!!നിത്യജീവനിലേയ്ക്കുള്ള വഴി!! മറിച്ച്, നിത്യജീവനുവേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു മാനുഷികമായി എഴുതപ്പെട്ട കല്പനകളും മതകര്മ്മ അനുഷ്ട്ടാനങ്ങളുമല്ല അത്!! 


പുതിയ ഒരു നിയമം ഉടമ്പടി (പുതിയ നിയമം) ചെയ്യുന്ന കാലം വരും (ജറെമിയ 31:31-34). മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച കര്ത്താവായ യേശു തന്റെ തന്നെ ശരീരo മുറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ രക്തത്താല് (പാന പാത്രത്താല് / കുരിശു മരണത്താല്) ഈ പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടി മനുഷ്യരുമായി മുദ്രവച്ചു !! 


കര്ത്താവ് അരുളിചെയ്യുന്നു: "ഞാന് ചെയ്യന്ന പുതിയ ഉടമ്പടി ഇതാണ്: എന്റെ നിയമങ്ങള് അവരുടെ മനസില് ഞാന് സ്ഥാപിക്കും. അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഞാന് അവ ആലേഖനം ചെയ്യും. ഞാന് അവര്ക്ക് ദൈവമായിരിക്കും അവര് എനിക്ക് ജനവും." (ഹെബ്രയര് 8:10), (ഹെബ്രയര്10:16,17), (2 കോറി 3:3-6). "കര്ത്താവിന്റെ സൗഹൃദം അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുള്ളവര്ക്കുള്ളതാണ്, അവിടുന്ന് തന്റെ ഉടമ്പടി അവരെ അറിയിക്കും." (സങ്കീ25 :14).

പുതിയ നിയമ ക്രിസ്തുവിശ്വാസിക്ക് ദൈവഭക്തി ജീവിതത്തില് പുലര്ത്താനും നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയേ നടക്കാനും  കല്പനകളും മത കര്മ്മനിയമങ്ങളും അന്വോഷിച്ചു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല! ജിവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവര്ത്തി ചെയ്യുമ്പോളും എങ്ങനെ അത് നിര്വ്വഹിക്കണം എന്ന് അറിയാന് എപ്പോഴും ബൈബിള് പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല! കാരണം, ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വിശ്വാസിയെ എപ്പോഴും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയിച്ച് ദൈവഭക്തി പുലര്ത്താന് സഹായിക്കും (യോഹന്നാന്  14:26)!


"തന്റെ അഭീഷ്ട്ടമനുസരിച്ച് ഇച്ഛിക്കാനും പ്രവര്ത്തിക്കാനും  നിങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്"  (ഫിലിപ്പി 2:13).  ദൈവം, പരിശുദ്ധ ആത്മാവില് വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിലും അധരത്തിലും  നിത്യജീവനും ദൈവഭക്തിക്കും വേണ്ട കല്പനകള് കൊടുക്കും!! "വചനം നിനക്ക് സമീപസ്ഥമാണ്. നിന്റെ അധരത്തിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും അതുണ്ട് - ഞങ്ങള് പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം തന്നെ" (റോമ 10:8), (നിയമാവര്ത്തനം 30:14).


"നിങ്ങള് വാക്കാലോ പ്രവര്ത്തിയാലോ എന്തു  ചെയ്താലും അതെല്ലാം കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവഴി പിതാവായ ദൈവത്തിനു കൃതഞ്ഞതയര്പ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തില് ചെയ്യുവിന്" (കൊളോസോസ് 3:17).


"നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും മനുഷ്യനെയല്ല, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതുപോലെ ഹൃദയപരമാര്ഥതയോടെ ചെയ്യുവിന്. നിങ്ങള്ക്ക് പ്രതിഫലമായി കര്ത്താവില്നിന്ന് അവകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിന്" (കൊളോസോസ് 3:23,24).


യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി, നിര്മലമനസാക്ഷിയില് അനുദിന ജീവിതത്തില്  ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവര്ത്തികളിലും യേശു പഠിപ്പിച്ച ദൈവഭക്തി കൊണ്ടുവരാം!! ഉദാ: വീട്ടമ്മക്ക് കറിവയ്ക്കുന്നതിലും, ഭാര്യഭര്ത്താക്കന്മാര്ക്ക് അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും, വിമാനം പറത്തുന്നതില് പൈലറ്റിനും, വൈദ്യന് ചികിത്സയിലും,   വിദ്യാര്ഥിക്ക് പഠനത്തിലും, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്ക് നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും,   വാര്ധക്യത്തില് വിശ്രമത്തിലും, etc.....etc....... എന്തിനേറെ പറയേണ്ടു,  ദൈവനാമം മഹത്വത്തിനായി ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുമ്പോള് പോലും ദൈവഭക്തിയില് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കാം,ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം!  ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന പുകവലി, മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്, അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നത്,പൈശാചിക ചിന്തകളില് മുഴുകുന്നത്, etc.....etc.....   പൈശാചിക ഭക്തികള്ക്ക്  ചില  ഉദാഹരണങ്ങളാണ്!!  

നിര്മല മനസാക്ഷിയില് ആര്ക്കും തിന്മ പ്രവര്ത്തിക്കാനാകില്ല!! ഓര്മ്മിക്കുക, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പ്പന പാലിച്ച് നിര്മ്മല മനസാക്ഷിയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെയും കരസ്ഥമാക്കി യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ദൈവ ഭക്തി നടത്തുക!! അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദൈവാരാധന പള്ളിയിലോ  മറ്റ് ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലോ  മാത്രം നടത്തേണ്ട ഒന്നല്ല!! മറിച്ചു, ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലുo വിശ്വാസി നടത്താന് പരിശ്രമിക്കണം!! പിശാചിന്റെ ആത്മാവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടോ അത്തരം ശക്തിക്ക് കീഴടങ്ങിനിന്നുകൊണ്ടോ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നന്മകളുടെ  മഹത്വം എടുക്കുന്നത് പിശാചാണ്!  

എല്ലാ പ്രവര്ത്തികളിലും ദൈവഭക്തി വിശ്വാസി കൊണ്ടുവരുമ്പോള്. വിശ്വാസിയെ അതില് നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാന് പിശാച്ച് മറ്റുള്ളവരില് കയറി വന്ന് ദുഷിപ്പിച്ചു പറയുകയും, തെറ്റായി കുറ്റാരോപണം നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.  വിശ്വാസി ദൈവത്തില് ആശ്രയിച്ചു ക്ഷമയോടെ  അത്തരം പൈശാചിക എതിരുകളെ തോല്പ്പിക്കണം!! ഉദാ: വളരെ നന്നായി ജോലിചെയ്താലും അതില് കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ബോസ് etc...etc...


ദൈവഭക്തിക്ക് അല്ലെങ്കില് നിത്യജീവന് വേണ്ടി   എന്ന് പറഞ്ഞു തലകുത്തി മറിയുന്നവരും, നിലത്തു കിടന്നു ഉരുളുന്നവരും, പ്രതിമ ചുമന്നു നടക്കുന്നവരും, അപ്പത്തെ ദൈവമാക്കി ആരാധിക്കുന്നവരും, വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നവരും   ഓരോ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്  ആവര്‍ത്തിച്ച്‌ ചൊല്ലുന്നവരും, ഓരോ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോകുന്നവരും, മത കര്മ്മ അനുഷ്ടാനങ്ങള് നടത്തുന്നവരും,  അന്യമതസ്ഥരെ തങ്ങളുടെ മതം വളര്ത്താന് കൊന്നുതള്ളുന്നവരും, ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരും,   മറ്റു കോപ്രായങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നവരും  ഇത് ഒന്ന് മനസിലാക്കിയിരുന്നു എങ്കില്‍ എത്ര നന്നായിരുന്നു!


ഇനി ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഈ ദൈവഭക്തിയും നിത്യരക്ഷയുടെ ഈ മാര്‍ഗവും, മനുഷ്യര്‍ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന യേശുവിനു പൂര്‍ണ്ണമായി ശിഷ്യപ്പെടുവാന്‍ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവന്‍ തന്റെ ശരീരത്തിലെ  പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളില്‍ ഉള്ള പാപ സ്വഭാവങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍  മരിപ്പിക്കണം!! അതായത്, എത്ര വലിയ പ്രലോഭനം ഉണ്ടായാലും പാപം ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ!! അല്ലെങ്കില്, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചശേഷം!!  അതിനുശേഷം ദൈവാത്മാവില്‍ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ കൈക്കീഴില്‍, പിതാവായ യഹോവയുടെയും, പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും,  പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും പേരില്, ജലത്തില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി വായുവും മണ്ണുമായി ശരീര ബന്ധം മുറിഞ്ഞു മുങ്ങി,  സ്നാനം എടുത്ത്, ഈ ഭൂമിയില്‍ പുതിയതായി ജലത്തിന് പുറത്തു വന്നു വീണ്ടും ജനിക്കണം! അമ്മയുടെ ഉദരത്തിന്റെ ഉള്ളില്‍ നിന്നും പുറത്തു വന്നതുപോലെ!! അത് വേദപ്രകാരം, മറ്റു മനുഷ്യരുടെയും ലോക ശക്തികളുടെയും മുന്‍പാകെ ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യം ആകുന്നു!! താങ്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവഹിതം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം ഇത് ചെയ്യുക!! ഇങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടാല്‍ പിന്നെ അവന്‍ സര്‍വശക്തനായ ദൈവത്താല്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ  ഔദ്യോഗിക ശിഷ്യനാണ് !!NB: ദൈവത്താല്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാവുക എന്നത്‌, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നതു പോലെ അത്ര   ലളിതമായി സാദ്യമാകുന്ന കാര്യം അല്ല!!  എളുപ്പത്തില്‍ വെള്ളം തളിച്ചോ ജലത്തില്‍ മുങ്ങിയോ ഏതെങ്കിലും വേഷം കെട്ടിയോ അത് കരസ്ഥമാക്കി കളയാം എന്ന് ആരും ധരിക്കരുത് !!
Newer Post
This is the last post.

Post a Comment

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.