This website comprises chapters from the book, "The Bible Secrets" (Malayalam).

Chapter - 12. ഇതാണ് ബൈബിള് (സത്യവേദം) ചരിത്രം!!...


     


          
ബി.സി- 1500  മുതല് എ.ഡി- 100 വരെയുള്ള 1600 വര്ഷങ്ങള് കൊണ്ട് 40 തില് പരം എഴുത്തുകാര് എഴുതിയതാണ് ബൈബിള്! അതില് രാജാക്കന്മാര്, വൈദ്യന്മാര്, ചുങ്കക്കാര്, പ്രവാചകന്മാര്, കവികള്, പ്രഭുക്കന്മാര്, പുരോഹിതന്മാര്, മുക്കുവന്മാര്, ആട്ടിടയര്, കൃഷിക്കാര് തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ സംസ്കാരത്തില് നിന്നുള്ള പഠിപ്പുള്ളവരും പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമായ അനേകര് ഉള്പ്പെടുന്നു!

ബൈബിള്- എബ്രായ, ഗ്രീക്, അരാമ്യ, ഭാഷകളില്, പാപ്പിറസ് ചെടിയുടെ തോല്, ചര്മലിഖിതങ്ങള്, മെഴുകുപലകകള്, കല്പലക തുടങ്ങി പ്രതലങ്ങളില്, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്  എന്നീ ഭൂഖണ്ടങ്ങളില് ഇരുന്നുകൊണ്ട്‌ എഴുതി!

ദാവീദ് യുദ്ധ സമയങ്ങളില്, സോളമെന് സമാധാന വേളയില്,  ലൂക്കോസ് കപ്പല് യാത്രാവേളയില്, പൗലോസ് ജയിലില് കിടക്കുമ്പോള്, മോശ വനാന്തരങ്ങളിലും, മരുഭൂമിയിലും.  യോഹന്നാന് പത്മൊസ് ദ്വീപിലും   വെച്ചെഴുതി. ബൈബിളിലെ അവസാന എഴുത്തുകാരനായ യോഹന്നാന് ജനിക്കുന്നതിനു 1450 വര്ഷം മുന്പ് ആദ്യ എഴുത്തുകാരനായ മോശ ജനിച്ചു. ഇതിനിടയില് 60 -ഓളം തലമുറകള്  ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ കാലം, ഭാഷ,  തൊഴില്, പ്രായം, സംസ്കാരം, സ്ഥലം ഇവ വളരെ വിഭിന്നമായിരുന്നു. എങ്കിലും, ബൈബിളില് യാതൊരു പൊരുത്തക്കേടും ഇല്ലാതെ, തുടക്കം മുതല് ഒടുക്കം വരെ;   ആശയ വൈരുദ്ധ്യം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ, പരസ്പരം കൃത്യമായി ഒറ്റ ആത്മാവില്‌ യോജിച്ചു കിടക്കുന്നു! "... ... കര്ത്താവിന്റെ അധരങ്ങള് കല്പ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ ആത്മാവ് അവയെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു" (ഏശയ്യാ 34:16).

B.C. 2 - ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ സിറിയന് രാജാവ് അന്ത്യോക്യോസ് എപ്പിപ്പാനസ്, A.D. 4 - ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ റോമന് ചക്രവര്ത്തി ഡയോക് ലഷൻ,  14 - ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ റോബര്ട്ട് ഇങ്ങര്സോൾ എന്ന നാസ്ഥികര് ഒക്കെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ബൈബിള് നശിപ്പക്കുവാന്! അവരെല്ലാം മരിച്ചു മണ്ണ്‍മറഞ്ഞു എങ്കിലും, ഈ മഹദ് ഗ്രന്ഥം ഇന്നും ഭൂമിയില് അജയ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു!

നെപ്പോളിയന് ബോണോപ്പാട്ട് പറഞ്ഞു: "വേദപുസ്തകം കേവലം ഒരു പുസ്തകമല്ല. പ്രവര്ത്തന ക്ഷമമായ ഒരു ആളത്വമായി അത് നിലകൊള്ളുന്നു. അതിന്റെ വ്യാപാരത്തെ ചെറുക്കുന്ന ഏതു ശക്തിയെയും അത് കീഴടക്കികളയും".

18 -ആം നൂറ്റാണ്ടില് തോമസ്‌ സ്പെയിന് എന്നൊരു നിരിശ്വരവാദി ബൈബിളിനെതിരെ എ ജു ഓഫ് ദി റിസര് എന്നാ പുസ്തകം എഴുതി. അവസാനം മദ്യപാനിയായി മരിച്ച അയാള്, ഒടുവില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "എന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികള് മുഴുവന് ചുട്ടുകളയണം. പിശാചിന് പൂര്ണമായി അവകാശപെടാവുന്നതാണ് ആ പുസ്തകം അത് ആരും  വായിക്കരുത്"!

"നൂറു  വര്ഷത്തിനു ശേഷം ബൈബിളിന്റെ ഒരൊറ്റ കൊപ്പി പോലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഭൂമിയില്" എന്ന് വോള്ടയര് പറഞ്ഞു. 12 വര്ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള് താന് ജനിക്കാതിരുന്നാല് കൊള്ളാമായിരുന്നു. "യേശുവേ.. ദൈവമേ.. ഞാനിതാ ദൈവത്താലും മനുഷ്യരാലും കൈവിടപ്പെട്ടവനായി മരിക്കുന്നു" എന്ന് വളരെ നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അദേഹം  മരിച്ചു! അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്‌ ജനീവ ബൈബിള് സൊസൈറ്റി വിലക്ക് വാങ്ങി! നോഹയുടെ പെട്ടകം മഹാ പ്രളയത്തിലും തകരാതിരുന്നത് പോലെ, ചാര കൂമ്പാരങ്ങള്ക്ക് മുകളിലൂടെ ബൈബിള് ഇന്നും, ഈ ഭൂമിയില് കാലാന്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള അതിന്റെ യാത്ര ദൈവാത്മാവില് വിജയകരമായി തുടരുന്നു!

നരഭോജികളായ ആഫ്രിക്കന് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യസ്നേഹികളാക്കി  തീര്ക്കുവാനും, ആക്രമികളെയും ക്രൂരന്മാരെയും - സമ ശിഷ്ടങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് ദൈവസ്നേഹത്തില് പരസ്നേഹമുള്ളവരാകുവാനും ബൈബിളിലെ  വചനങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞു!   എണ്ണിയാല് ഒടുങ്ങാത്ത ലക്ഷോപ ലക്ഷം ജനങ്ങള്ക്ക്‌ നന്മയിലേയ്ക്കും, നിത്യജീവനിലേയ്ക്കും, യഥാര്ഥ ദൈവഭക്തിയിലേയ്ക്കുമുള്ള നിര്മലമായ ദൈവിക പ്രജോതനം, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിലൂടെ ഇന്നും പകര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ബൈബിളിലെ ദൈവീക  വചനങ്ങള് തന്നെ!

"റ്റാ -ബിബ്ലിയ" ചെറിയ പുസ്തകങ്ങള് എന്ന് അര്ഥം വരുന്ന   ബഹുവചന ഗ്രീക്കു പദത്തില് നിന്നാണ്  "ബൈബിള്" എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. ബൈബിള് 66 ചെറു പുസ്തകങ്ങള് ചേരുന്നതാണ്. പഴയനിയമം - 39 പുതിയ നിയമം - 27


"ഇവതന്നെയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രനായ "ക്രിസ്തു" (ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും 1കോറി 1:24) ആണെന്ന് നിങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ നാമത്തില് ജീവന് ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്." (യോഹന്നാൻ 20:31). 

ബൈബിളിലെ 
പുസ്തങ്ങളോട് സാമ്മ്യമുള്ള പല പുരാതന പുസ്തകങ്ങളും കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും,  അവയിലെ ചില വാചകങ്ങള്,  ബൈബിളിലെ പുസ്ഥകങ്ങളെ ഒന്നാക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങള്ക്ക് നേരെ വിപരീധമായതിനാല്, അവയെ 66 പുസ്തങ്ങളുള്ള സത്യവേദ പുസ്ഥകത്തോട് കൂടെ ചേര്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല!
 
പഴയ നിയമ ബൈബിളില്,  ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും  ജ്ഞാനവുമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന് ക്രിസ്തുവും ചേര്ന്നു നടത്തിയ മനുഷ്യ സൃഷ്ട്ടിയെ കുറിച്ചും, മനുഷ്യന് പിശാചിന്റെ പിടിയിലായി നിത്യജീവന് നഷ്ട്ടപ്പെടുത്തിയതിനെ പറ്റിയും, മനുഷ്യര് പിശാചിന്റെ ആത്മാവിനാല് നയിക്കപ്പെട്ടു പൈശാചികമക്കളായി തീര്ന്നതിനെ  കുറിച്ചും, നഷ്ട്ടപ്പെട്ട നിത്യജീവനെ തിരികെ പിടിക്കാന്, ദൈവം  മനുഷ്യര്ക്ക് കല്പ്പനകള് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചും, കല്പ്പനകള് മനുഷ്യര്ക്ക്‌ പാലിച്ച് പൂര്ത്തിയാക്കി പിശാച്ചിനെ / പാപത്തെ / മരണത്തെ ജയിച്ചു  ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാല് നയിക്കപ്പെട്ടു ദൈവ മക്കളാകാന് കഴിയതെ വന്നപ്പോള്, കര്ത്താവായ ക്രിസ്തു (ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്(1കോറി1:24) തന്നെ -  മനുഷ്യര്ക്ക്‌ വേണ്ടി മനുഷ്യനായി വന്ന് അതിനെ  ജയിച്ച്, കൊടുത്ത കല്പ്പന തികച്ച്(പൂര്ത്തിയാക്കി), "പുതിയ നിയമ  ഉടമ്പടി" സ്ഥാപിക്കാന് - അതായത്, ഭൂമിയില് പിശാചിന്റെ പിടിയില്പ്പെടാതെ ദൈവകൃപയില് വിശ്വാസത്താല് ദൈവ മക്കളായി  ജീവിക്കാന്, ലളിതമായ പുതിയ  കല്പനകള് പരിശുദ്ധ അത്മാവില്,   മനുഷ്യന്റെ നിര്മ്മല മനസാക്ഷിയില് കൊടുക്കാന് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു!    കര്ത്താവ് പറഞ്ഞു: ഞാന് ഇസ്രയേല് ഗോത്രത്തോടും (എല്ലാ ജാതികളിലുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യര്) യൂദഗോത്രത്തോടും "പുതിയ ഒരു നിയമ ഉടമ്പടി" ചെയ്യുന്ന കാലം വരും(ജറെമിയ 31:31).  

NB: പഴയ നിയമ ബൈബിളിലെ ചില പുസ്തകങ്ങളില് മോശവളർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിന്റെയും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുടെയും സ്വാധീനത്താലും,  അക്കാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കഠിനമായ  ഹൃദയത്താലും  വന്ന പല എഴുത്തുകളും  കാണുവാന് സാധിക്കും!(ദൈവം പറയാത്തത്)! അതിനാല് തന്നെ യേശുക്രിസ്തു അതേക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ അരുളിചെയ്തു: "നിങ്ങളുടെ കഠിനമായ ഹൃദയം നിമിത്തമാണ്....  ....  മോശ നിങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത്!" (മത്തായി 19:8). 

പുതിയനിയമ ബൈബിളില്,  കര്ത്താവായ ക്രിസ്തു (ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്) മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച്,  എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും പ്രവചനങ്ങളും നിയമങ്ങളും  തികച്ചതിനെ കുറിച്ചും,  അവിടുത്തെ  അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് "ഉടമ്പടി" തന്റെ ഓര്മ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ചശേഷം,  അത് നടപ്പാക്കിയതിനെ കുറിച്ചും. (ഈ "പാനപാത്രം" രക്തം ചിന്തിയുള്ള കുരിശുമരണം ലൂക്ക 22:20, മത്തായി 26:39 എന്റെ പുതിയ നിയമ ഉടമ്പടി. (1കൊരിന്ത്യര് 11:25,  എബ്രായെര് 9:1-5). അവിടുന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തില് രക്തം ചിന്തി മരിച്ചു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചശേഷം, മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയര്ത്ത് തിരികെ സ്വര്ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചും, പിശാചിന്റെ പിടിയില്പെടാതെ നിത്യജീവനില് കഴിയാന്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പ്പനകള് പാലിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലേക്കും, ലളിതമായ പുതിയ  കല്പനകള്(ഈ  കല്പനകള്  വ്യക്തികളിൽ സമയം, സാഹചര്യങ്ങൾ, അവസ്ഥകൾ etc... അടിസ്ഥാനത്തില് വ്യക്തികളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാമെങ്കിലും, ദൈവീക കല്പനകളും, പ്രജോതനങ്ങളും, പ്രേരണകളും, സ്വാധീനങ്ങളും   അതാതു വ്യക്തികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമായ ക്രിസ്തുവിനെ  ശക്തിപ്പെടുത്തി, നിത്യജീവനിലേക്കു നയിക്കുന്നതായിരിക്കും) - നിര്മ്മല  മനസാക്ഷിയില് ഹൃദയത്തില് കൊടുക്കാനും, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തില് മാനസാന്തരപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ നയിച്ചു ദൈവമക്കളാക്കി, നിത്യജീവനിലേക്ക് വഴിനടത്താന്  പരിശുദ്ധ ആത്മാവായി കര്ത്താവായ ക്രിസ്തു (ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്)  വീണ്ടും തിരികെ വന്നതിനെ കുറിച്ചും, ലോകാവസാനനാളില് യേശുക്രിസ്തു രാജാവായി വാനമേഘങ്ങളില് വീണ്ടും വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു!

A.D. - 1263 ന്നില് കര്ദിനാള് കേറോ ആണ് ബൈബിള് അദ്ധ്യായം തിരിച്ചത് എ ഡി 1551 ന്നില് റോബോര്ട്ട് സ്റ്റീഫെന് ഓരോ അദ്ധ്യായത്തെയും വാക്യങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു!

66 പുസ്തകങ്ങളില് 1189 - അദ്ധ്യായങ്ങളും, 31,173 വാക്യങ്ങളുമുണ്ട് ബൈബിളില്! ബൈബിള് ഏകദേശം എഴുപത് മണിക്കൂര് കൊണ്ട് മുഴുവനായും  വായിക്കാവുന്നതാണ്!

ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ അദ്യായം സങ്കീര്ത്തനങ്ങള് 119. ഏറ്റവും ചെറിയ അദ്യായം  സങ്കീര്ത്തനങ്ങള്  117

ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്ക്യം, യോഹന്നാന് 11:35. ഏറ്റവും വലിയ വാക്ക്യം എസ്തേര് 8:9. ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകം, യോഹന്നാന് എഴുതിയ ലേഖനം-2. ഏറ്റവും വലിയ  പുസ്തകം, സങ്കീര്ത്തനങ്ങള്.

ബൈബിളിലെ മദ്ധ്യവാക്യം ബൈബിളിന്റെ ആകെയുള്ള അന്തസത്തയാണ്. "മനുഷ്യനില് ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാള് യഹോവയില് ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്"(സങ്കീര്ത്തനം 118:8).

"ബൈബിളിലെ തിരുവെഴുത്തുകള് ഒന്നും മനുഷ്യരുടെ സ്വയമായ പ്രജോതനത്താല് ഉളവായതല്ല.  അതിലെ പ്രവചനം ഒന്നും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താല് വന്നതുമല്ല.  അവ ദൈവ കല്പനയാല് മനുഷ്യര് പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചു  സംസാരിച്ചവയാണ്" (2 പത്രോസ് 1:20,21). 
 
ബൈബിളിലെ ദൈവവചനങ്ങള് എല്ലാം സത്യം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്, അത്  വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ  ഹൃദയത്തെ  സ്വര്ഗ്ഗീയമായ നിര്മ്മലസ്നേഹം, ആനന്ദം, സമാധാനം, ക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മസംയമനം ഇവയാല് നിറച്ചുകൊണ്ട്, സ്വര്ഗ്ഗീയ അനുഭവവും നിത്യജീവനും പകര്ന്നുകൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ്! മറിച്ചു; ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങള് എഴുതിയ മനുഷ്യര് അല്ല!

ഒരു മനുഷ്യനോടും ക്രിസ്തുമതത്തില് ചേരാന് പറയുന്നില്ല എന്നത് ബൈബിളിനുള്ള  ഒരു സൗന്ദര്യമാണ്. മറ്റു മത പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭീകര കഥകൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ; ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്നും  ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്നും പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്‌  വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മാത്രമാണ്!

ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളും, അവ എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടങ്ങളും. 

Old Testament


Book Author Date Written
Genesis, Moses ? - 1445 B.C.
Exodus, Moses 1445 - 1405 B.C.
Leviticus, Moses 1405 B.C.
Numbers, Moses 1444 - 1405 B.C.
Deuteronomy, Moses 1405 B.C.
Joshua, Joshua 1404-1390 B.C.
Judges, Samuel 1374-1129 B.C.
Ruth, Samuel 1150? B.C.
First Samuel, Samuel 1043-1011 B.C.
Second Samuel, Ezra? 1011-1004 B.C.
First Kings, Jeremiah? 971-852 B.C.
Second Kings, Jeremiah? 852-587 B.C.
First Chronicles, Ezra? 450 - 425 B.C.
Second Chronicles, Ezra? 450 - 425 B.C.
Ezra, Ezra 538-520 B.C.
Nehemiah, Nehemiah 445 - 425 B.C.
Esther, Mordecai? 465 B.C.
Job, Job? ??
Psalms, David 1000? B.C.
Sons of Korah wrote Psalms 42, 44-49, 84-85, 87; Asaph wrote Psalms 50, 73-83; Heman wrote Psalm 88; Ethan wrote Psalm 89; Hezekiah wrote Psalms 120-123, 128-130, 132, 134-136; Solomon wrote Psalms 72, 127.
Proverbs, Solomon wrote 1-29
Agur wrote 30
Lemuel wrote 31 950 - 700 B.C.
Ecclesiastes , Solomon 935 B.C.
Song of Solomon ,Solomon 965 B.C.
Isaiah, Isaiah 740 - 680 B.C.
Jeremiah, Jeremiah 627 - 585 B.C.
Lamentations, Jeremiah 586 B.C.
Ezekiel, Ezekiel 593-560 B.C.
Daniel, Daniel 605-536 B.C.
Hosea, Hosea 710 B.C.
Joel, Joel 835 B.C.
Amos, Amos 755 B.C.
Obadiah ,Obadiah 840 or 586 B.C.
Jonah, Jonah 760 B.C.
Micah, Micah 700 B.C.
Nahum, Nahum 663 - 612 B.C.
Habakkuk, Habakkuk 607 B.C.
Zephaniah, Zephaniah 625 B.C.
Haggai, Haggai 520 B.C.
Zechariah, Zechariah 520 - 518 B.C.
Malachi, Malachi 450 - 600 B.C.

New Testament

Book Author Date Written (A.D)
Matthew Matthew 60's
Mark John Mark late 50's
early 60's
Luke Luke 60
John John late 80's
early 90's
Acts Luke 61
Romans Paul 55
1 Corinthians Paul 54
2 Corinthians Paul 55
Galatians Paul 49
Ephesians Paul 60
Philippians Paul 61
Colossians Paul 60
1 Thessalonians Paul 50 - 51
2 Thessalonians Paul 50 - 51
1 Timothy Paul 62
2 Timothy Paul 63
Titus Paul 62
Philemon Paul 60
Hebrews (Paul, Apollos, Barnabas...?) 60's
James James, half brother of Jesus 40's or 50's
1 Peter Peter 63
2 Peter Peter 63 - 64
1 John John late 80's
early 90's
2 John John late 80's
early 90's
3 John John late 80's
early 90's
Jude Jude, half brother of Jesus 60's or 70's
Revelation John late 80's
early 90'sകേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭ സുദീഘമായ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭകാലം വരെ അവര്ക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയില് ബൈബിള് ലഭ്യമായിരുന്നില്ല! മലയാള ദേശത്തിലെ ക്രൈസ്തവര് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നത് സുറിയാനി ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിളും കുര്ബ്ബാനക്രമവും ആയിരുന്നു. പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തില് സി.എം.എസ്. മിഷനറിമാര് വന്നതോടു കൂടി മലയാളദേശത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി പാശ്ചാത്യര് കൂടുതല് അറിയാനിടയാവുകയും ബൈബിള് മലയാളത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഈ ലേഖനം ബൈബിള് മലയാളത്തിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിന്റേയും വിവിധ മലയാളം ബൈബിള് പരിഭാഷകളുടേയും ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

റമ്പാൻ ബൈബിൾ[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: റമ്പാന് ബൈബിള്

ഈസ്റ്റിന്ഡ്യാ കമ്പനിയുടെ കല്ക്കട്ടയിലെ ചാപ്ലയിനായിരുന്ന ഡോ. ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ 1806-ല് മലബാര് സന്ദര്ശിച്ചു. ബൈബിള് മലയാളത്തിലേക്കു വിവര്ത്തനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തന്റെ മാതൃസഭയേയും മലയാളദേശത്തെ സുറിയാനി സഭാ നേതാക്കളേയും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താന് അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബൈബിള് സുറിയാനിയില് നിന്നു മലയാളത്തിലേക്ക് വിവര്ത്തനം ചെയ്യുവാനുള്ള യത്നം ആരംഭിച്ചു.
അന്നത്തെ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയായ മാര് ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ മേല് നോട്ടത്തില് 1807-ല് നാലു് സുവിശേഷങ്ങള് സുറിയാനിയില് നിന്നു മലയാളത്തിലേക്കു വിവര്ത്തനം ചെയ്യാന് ആരംഭിച്ചു. ഈ യത്നത്തില് സഹകരിച്ചവരില് പ്രമുഖനാണ് കായംകുളം ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന് . 1811-ല് ഈ നാലു സുവിശേഷങ്ങളും ഒരു പുസ്തകമായി ബോംബെയിലെ കൂറിയർ പ്രസ്സില് നിന്നു അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സുറിയാനിയില് നിന്നുള്ള പദാനുപദ വിവര്ത്തനം ആയതിനാല് ധാരാളം സുറിയാനി പദങ്ങള് ആ വിവര്ത്തനത്തില് കടന്നു കൂടിയിരുന്നു!.

1817-ല് ബൈബിള് പൂര്ണ്ണമായി തര്ജ്ജമ ചെയ്യുവാനും കോട്ടയത്തു നിന്നു അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും ബൈബിള് സൊസൈറ്റി തീരുമാനിച്ചു. അതിനു വേണ്ടി ചര്ച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി (സി.എം.എസ്.), റവ. ബെഞ്ചമിന് ബെയ്‌ലിയുടെ സേവനം വിട്ടു കൊടുത്തു. കൊച്ചിക്കാരനായ എബ്രായഭാഷാപണ്ഡിതന് മോശെ ഈശാർഫനി എന്ന യെഹൂദൻ, ത്രിഭാഷാ പണ്ഡിതനായ ചാത്തു മേനോന് , സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായ വൈദ്യനാഥയ്യര് എന്നിവരുടെ സഹകരണം വിവര്ത്തന പ്രക്രിയയില് ബെയ്‌ലിക്കു ലഭിച്ചു. ഇവരെക്കൂടാതെ സുറിയാനി പണ്ഡിതന്മാരായ എട്ടു പുരോഹിതന്മാരുടെ സഹായവും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. അന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡന്റായിരുന്ന കേണല് മണ്‍റോയുടെ പിന്തുണയും ഈ സംരംഭത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന ബൈബിള് സൊസൈറ്റി ഇതിനു ആവശ്യമുള്ള ധനസഹായം നല്കി.

1825-ല് ബെയ്‌ലി വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു താത്ക്കാലിക മലയാള തര്ജ്ജിമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1829-ല് ബൈബിള് സൊസൈറ്റിയുടെ മദ്രാസ് ഓക്സിയലറി ബെയ്‌ലിയുടെ ആദ്യത്തെ പുതിയ നിയമ തര്ജ്ജുമ കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സില് അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പുതിയ നിയമം അച്ചടിക്കുവാന് വേണ്ടി, ബെയ്‌ലി സ്വയം രൂപകല്പന ചെയ്തു നിര്മ്മിച്ച മരംകൊണ്ടുള്ള പ്രസ്സ് ഇന്നും കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസ്സില് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1835-ല് ബെയ്‌ലിയുടെ പഴയനിയമ തര്ജ്ജിമ പൂര്ത്തിയായി. മദ്രാസ് ഓക്സിലിയറി 1841-ല് അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ബൈബിളിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് 1859-ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഗുണ്ടര്ട്ടിന്റെ പരിഭാഷ..

പ്രധാന ലേഖനം: ഹെര്മ്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട്
ബെയ്‌ലിയുടെ പരിഭാഷയ്ക്ക് ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പദങ്ങളിലും പ്രയോഗങ്ങളിലും മലബാറിലെ ഭാഷയ്ക്ക് തിരുവിതാം കൂറിലെ മലയാളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉപയോഗത്തിനു മതിയായ ബൈബിള് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം നല്കിയത് ആധുനിക മലയാളത്തിന്റെ സൃഷ്ടി കര്ത്താക്കളില് ഒരാളായ ഹെര്മ്മന് ഗുണ്ടര്ട്ടാ‍ണ്. ഗ്രീക്കു ഭാഷയും, സംസ്കൃതവും ഉള്പ്പെടെ പല ഭാരതീയ ഭാഷകളും അദ്ദേഹത്തിനു വശമായിരുന്നു. ഗ്രീക്കു പുതിയനിയമത്തില് നിന്നു ഗുണ്ടര്ട്ട് നേരിട്ടു വിവര്ത്തനം ചെയ്ത പുതിയ നിയ നിയമം മംഗലാപുരത്തു ബാസൽ മിഷന് പ്രസ്സില് നിന്നും 1854-ല് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. 1859-ല് പഴയനിയമവും അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പ്രധാന ലേഖനം: സത്യവേദപുസ്തകം

തിരുവിതാംകൂര് , കൊച്ചി, മലബാര് പ്രദേശങ്ങളില് ബൈബിള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പൊതുവായ ഒരു പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കുവാന് 1871-ൽ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ മദ്രാസ് ഓക്സിലിയറി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു. അതില് സി.എം.എസ് ന്റേയും എൽ.എം.എസ്സ്.ന്റേയും ബാസൽ മിഷണ്ടേയും സുറിയാനി സഭയുടേയും പ്രതിനിധികള് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കമ്മിറ്റി ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണ്. യവന മൂലകൃതിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ വിവര്ത്തനം നിര് വഹിച്ചത്.
ഇതിനു വേണ്ടി ലൂഥറിന്റേയും സ്റ്റെറിന്റേയും ജര്മ്മന് ഭാഷയിലുള്ള വിവര്ത്തനങ്ങളും, തമിഴിലുള്ള പുതിയ പരിഭാഷയും, ബെയ്‌ലിയുടെ മലയാള തര്ജ്ജിമയും, സാമുവേൽ ലീയുടെ സുറിയാനി ബൈബിളുകളും സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചു. ഡോ. ഗുണ്ടര്ട്ടിന്റെ പരിഭാഷയായിരുന്നു ഈ പരിഭാഷയ്ക്കു അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വീകരിച്ചത്. 1880-ല് പുതിയ നിയമം പൂര്ത്തിയാക്കിയെങ്കിലും 1889-ലാണ് അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

1871-ല് ബൈബിള് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്മ്മികത്തില് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട് 1910-ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള ബൈബിള് പരിഭാഷ ആണ് സത്യവേദപുസ്തകം എന്ന പേരില് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് റിവൈസ്‌ഡ് വേർഷന്റെ വെളിച്ചത്തില് , ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലിയുടെ വിവര്ത്തനത്തില് വരുത്തിയ പരിഷ്ക്കാരങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി 1889-ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. ഈ പരിഭാഷയാണ് ഇപ്പോള് പ്രചുര പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സത്യവേദപുസ്തകം. മലയാള ഭാഷയുടെ അന്നുവരെയുള്ള വളര്ച്ചയും, വികാസവും, ആശയവ്യാപ്തിയും ഉള്ക്കൊള്ളാന് ഈ തര്ജ്ജുമയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. കേരള കത്തോലിക്കാ സഭയും യാക്കോബായ സഭയും ഒഴിച്ചുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കേരള ക്രൈസ്തവ സഭകളും, 1910-ല് പുറത്തിറങ്ങിയ സത്യവേദപുസ്തകം എന്ന ഈ ബൈബിള് പരിഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരിഭാഷ. [തിരുത്തുക]


കേരള കത്തോലിക്ക സഭ‍ 1893-മുതല് പരിഭാഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. ഫാദര് മാത്യു വടക്കേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വിവര്ത്തക സമിതി പഴയ നിയമം പൂര്ണ്ണമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും മൂന്നു വാല്യങ്ങളിലായി യഥാക്രമം 1930, 1934, 1939 എന്നീ വര്ഷങ്ങളില് എസ്. എച്ച്. ലീഗ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല മാണിക്കത്തനാർ വിവര്ത്തനം ചെയ്തു 1935 ല് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയനിയമ ഗ്രന്ഥമാണ് കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കര്ക്കിടയില് കൂടുതല് പ്രചാരം നേടിയതു്.
കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കര്ക്ക് സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാന് 1939 തിലാണ്, മലയാള പരിഭാഷയിലുള്ള ബൈബിള്, കത്തോലിക്കര്ക്ക് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്!
 അധ്യായത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്ക്കു  കടപ്പാട് :
 ബ്രദര്: ജോര്ജ് വര്ഗ്ഗീസ് & വിക്കിപീഡിയ. 

Post a Comment

[facebook]

Author Name

Admin

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.